keuzesemester I

  1. De vijf routes binnen keuzesemester I

Binnen keuzesemester I  maak je een keuze uit 1 van de vijf aangeboden routes. Hieronder volgt per route een omschrijving van de vakgebieden / werkvelden waarbij de route aansluit.

  1. Route Jeugd

De route Jeugd is gericht op de rol van een Toegepast Psycholoog in het werkveld jeugd, ontwikkeling en onderwijs.

Je doet hiervoor kennis op van de gezonde en afwijkende ontwikkeling, verdiept je in problematiek waar kinderen en jongeren mee te maken kunnen krijgen, krijgt inzicht in de organisatie van o.a. de zorg binnen het onderwijs en de jeugdhulp(verlening) in Nederland. 

Je verdiept je in methodieken en interventies voor het beïnvloeden van gedrag van Kinderen en Jongeren, en leer je specifieke vaardigheden die nuttig zijn als je met kinderen en jongeren in gesprek gaat. Deze methodieken en vaardigheden kun je inzetten binnen je coach- of trainingstraject waar je in dit half jaar ook mee bezig gaat. 

Je leert werken met testen die je in kunt zetten voor het beoordelen van gedrag van kinderen en jongeren, zodat je bijvoorbeeld aan de hand van intelligentie-, sociaal-emotionele een aandachts- en concentratietests passende adviezen op kunt stellen voor in de klas.

Stages die aansluiten bij de route jeugd zijn bijvoorbeeld op basisscholen of in het voortgezet onderwijs, bij een onderwijsbegeleidingsdienst, bij een WIJ team, een jeugdzorginstelling (bijvoorbeeld Molendrift) en Jimmy’s.

De route Jeugd bereidt je voor op functies als jeugdprofessional, medewerker bij een Wijkteam, gezins- of schoolcoach, pedagogisch medewerker, ambulant begeleider, leerlingbegeleider, POH-GGZ Jeugd en psychodiagnostisch medewerker (bijvoorbeeld in een ziekenhuis of onderwijssetting).

Let op: soms is nog aanvullende scholing nodig in verband met registraties. Na de route Jeugd kom je in aanmerking voor de Hanze minor Jeugd- en Gezinsprofessional en op deze manier 30 van 45 EC te halen voor de SKJ-registratie als Jeugd- en Gezinsprofessional.

 

  1. Route Arbeid & Organisatie

De route A&O richt zich op de rol van Toegepast psycholoog binnen een arbeidsorganisatie. Binnen een organisatie houdt de TP zich bezig met gedragsbeoordeling en –beïnvloedingsvraagstukken en met organisatie onderzoek en –advies (consultancy). De TP AenO vervult vaak een advies en interveniërende rol in opdracht van het management van een organisatie. De TP draagt hiervanuit bij aan een optimale afstemming tussen organisatie- en individueel belang en begeleidt veranderingen met aandacht voor menselijke behoeften en gedrag. De cursussen Gedragsinterventies trainen/coachen en ontwikkelingsgericht assessen bieden je hiertoe vaardigheden. Via de cursussen Inzicht en Veranderen in organisaties en Werk en Gezondheid leer je over actuele concepten en over het toepassen van organisatiediagnostiek op praktijkcases.

De route A&O bereidt je voor op functies als recruiter, personeelsadviseur, bedrijfstrainer, (team)coach, coördinator kwaliteitszorg, beleidsmedewerker, implementatiemedewerker.

 

  1. Route Arbeid & Gezondheid

De route A&G richt zich op de Toegepast psycholoog die zich bezig gaat houden met vraagstukken op het snijvlak van werk en gezondheid. Aan de ene kant wordt aan werkenden  hoge eisen gesteld, burn-out is een veel voorkomende verschijnsel en re-integreren na een (chronische) ziekte niet gemakkelijk. Aan de andere kant worden bedrijven gestimuleerd een inclusief personeelsbeleid te voeren. Dit houdt o.a. in dat ook mensen met een beperking in reguliere organisaties aan het werk moeten kunnen komen. Aan beide kanten is vaak advies en interventie nodig en daar komt de rol van TP A&G in beeld. Binnen de route leer je hiertoe interventie en diagnostische vaardigheden. Het vak Werk en Gezondheid biedt je een aantal bruikbare concepten en modellen om dit verder inhoud te geven.

 De route A&G bereidt je voor op functies als verzuimconsulent, loopbaancoach, vitaliteitsmedewerker, beleidsmedewerker, medewerker duurzame inzetbaarheid, re-integratieconsulent, adviseur werk.

 

  1. Route Healthy Ageing

Binnen de route Healthy Ageing breid je je gereedschapskist met betrekking tot verschillende gespreksmethodieken verder uit met als doel deze te kunnen inzetten bij gezondheidsbeïnvloeding op mentaal, sociaal en/ of fysiek gebied. Je maakt kennis met Motiverende gespreksvoering, Rationeel Emotieve Training en Acceptatie en Committment Training. De technieken die je hier leert kun je tijdens het keuzesemester grotendeels meteen inzetten binnen je coach- of trainingstraject waar je in dit half jaar ook mee bezig gaat. Naast beïnvloeden van gedrag ga je dit half jaar ook bezig met beoordelen van gedrag. Soms kan het namelijk handig voor gedragsbeïnvloeding op maat om iets meer beeld te hebben van iemand achtergrondkenmerken en sterke en minder sterke kanten. Je leert hierom werken met een aantal psychologische testen.

Deze route bereidt je voor op stages als meewerken binnen grote onderzoeken als onderzoeks-assistent (bijv. bij het Neuro-Imaging Center); coaching- en begeleiding bij hulpverleningsorganisaties als Connecting Hands of bij een WIJ-team; diagnostiekstages (bijvoorbeeld bij Martinizorg en de AFPN).

Als afgestudeerd Toegepast Psycholoog in deze richting kun je denken aan functies als coach op het gebied van leefstijl of lichte psychische problematiek (bijvoorbeeld binnen de POH-GGZ); psychodiagnostisch medewerker; cognitief trainer; onderzoeksassistent bij langdurige psychologische onderzoeksprojecten; sociotherapeut. 

 

  1. Route Duurzame samenleving

Binnen de route Duurzame samenleving ga je aan de slag met actuele vraagstukken die leven in onze samenleving. Je leert wat er in de basis nodig is om een samenleving zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast leer je wat er gebeurt als de maatschappij op bepaalde vlakken uit balans is, denk hierbij aan radicalisering en (cyber)criminaliteit. Een ander actueel onderwerp waar je mee aan de slag gaat is duurzaamheid in de zin van klimaatverandering en de energietransitie. Je leert wat er voor zorgt dat we ons wel of niet duurzaam gedragen. Binnen de route leer je hoe je als Toegepast Psycholoog voor verandering kan zorgen binnen de eerdergenoemde vraagstukken, door (progressiegerichte) interventies, gespreksmethodieken en trainen/coachen.

De route Duurzame samenleving bereidt je voor op functies als beleidsmedewerker (bijvoorbeeld bij lokale overheden), adviseur, onderzoeker, coach/begeleider (bijvoorbeeld bij een WIJ-team of MJD).