Routes

Het logo van beroepenoriëntatie Toegepaste Psychologie symboliseert het feit dat alle studenten een eigen "draai" en "kleur" geven aan hun studieloopbaan door de keuzes die zij maken met betrekking tot stage, keuzesemester en afstuderen (vrije ruimte). Deze keuzes leiden soms logischerwijs tot een bepaalde rol of functie, maar lang niet altijd. In onderstaande tabel kun je op verschillende manieren routes ontdekken die de alumni hebben bewandeld. Je kunt daarbij beginnen bij keuzesemester I (voorheen specialisatie/TP-specifieke minor), een stage die jouw interesse heeft of juist bij een minor die jij graag zou willen doen. Deze functionaliteit is bedoeld om je een beeld te geven van de vele mogelijkheden die er zijn aan de hand van praktijkvoorbeelden van alumni Toegepaste Psychologie. Het zijn dus geen "ideale" of voorgeschreven routes.


Alumnus:


Alumnus:


Alumnus: Angela Smit

Student: 2007 - 2011

Bedrijf: AFPN Groningen
Functie: Psychodiagnostisch medewerker


ANGELA'S OPLEIDING "Ik schreef mij vooral in uit mijn interesse voor psychopathologie en hoopte op deze opleiding meer te leren over mentale stoornissen. Daarnaast leek trainen, coachen en begeleiden me leuk en verwachtte ik dat dit veel aan bod zou komen, wat in de opleiding uiteindelijk ook daadwerkelijk zo bleek te zijn."

"De vakken Psychodiagnostisch Practicum en Stress & Gezondheid spraken mij erg aan. Daarnaast vond ik de projecten erg leuk, omdat je met een groot aantal mensen samenwerkte en bezig ging met uiteenlopende onderwerpen.
Ik ben de studie nog leuker gaan vinden in mijn derde en vierde jaar, omdat je toen de mogelijkheid kreeg richting te geven aan je eigen opleiding."
Ik denk dat ik mij het meest heb ontwikkeld op het gebied van gesprekstechnieken. Daarnaast heb ik mij ook als mens erg kunnen ontwikkelen op de opleiding. Door onder andere 'studieloopbaanbegeleiding' kijk je veel naar jezelf en ben je vaak aan het reflecteren. Ik denk dat ik daardoor veel gegroeid ben als persoon; je leert jezelf en je sterke punten goed kennen."

STAGE BIJ AFPN "Ik heb in mijn vierde jaar  stage gelopen bij de organisatie waar ik nu werkzaam ben; AFPN Groningen. Tijdens mijn stage bestond zo'n 80% van mijn werkzaamheden uit het uitvoeren van onder andere persoonlijkheidsonderzoeken, intelligentie-onderzoeken, maar ook neuropsychologische onderzoeken en vervolgens het scoren en uiteindelijk rapporteren hiervan. Daarnaast was ik ook co-trainer in de trainingsgroep 'relationeel geweld', gericht op personen die betrokken zijn geweest bij huiselijk geweld."
Mijn stageperiode heb ik als erg leuk ervaren, maar vooral ook als leerzaam gezien. Ik kreeg een goed beeld van hoe het er in de praktijk aan toegaat."

ANGELA'S WERK "Bij AFPN krijgen we met doelgroepen te maken. Allereerst heb je de personen die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie en zich verplicht bij ons laten behandelen. Daarnaast zijn er mensen die zich vrijwillig bij ons hebben aangemeld, nadat ze bij zichzelf klachten ervoeren en uiteindelijk zijn doorverwezen door hun huisarts. Ons doel bij AFPN is om beide doelgroepen niet weer in aanraking te laten komen met justitie of politie.
Er wordt geprobeerd dit te bereiken door het voeren van individuele gesprekken met een psycholoog of er wordt gebruik gemaakt van groepstrainingen. Een combinatie van beiden is ook mogelijk. Daarnaast maken sommige cliënten gebruik van een psychiater en krijgen ze medicatie voorgeschreven. Dit zijn qua behandeling de drie hoofdstromen die we hebben."

"Mijn rol in de behandeling begint bij de informatiebijeenkomst, waar ik een voorlichting geef over AFPN. Gelijktijdig aan het intakegesprek dat daarop volgt, wordt ook een zestal vragenlijsten afgenomen. Ik neem deze lijsten af, scoor ze en vervolgens schrijf ik daar een rapport over.
In een overleg worden de gegevens uit deze rapporten gekoppeld aan de informatie uit het intakegesprek en wordt op basis daarvan een behandelingsadvies gegeven.
Daarnaast geef ik nog de groepstraining ' weerbaarheid en sociale vaardigheden'. Deze training is gericht op personen die het lastig vinden om 'nee' te zeggen en daarom nog wel eens worden meegesleept in het plegen van delicten. In de training wordt ze geleerd meer voor zichzelf op te komen."

"Ik zie ook mensen individueel, zo begeleid ik mensen met de diagnose borderline in een zogenaamd instroomtraject en spreek ik individueel mensen die proberen van hun middelengebruik af te komen."

WAT MAAKT ANGELA'S WERK AANTREKKELIJK? "Wanneer er onduidelijkheid is rondom de persoonlijkheid of over de mogelijke aanwezigheid van een stoornis bij iemand, vind ik het leuk dat je door dit te onderzoeken duidelijkheid kunt scheppen en aan de hand daarvan een behandeladvies kunt opstellen. Ik vind het leuk dat ik in mijn functie hieraan een hele mooie bijdrage kan leveren.
Daarnaast zorgen mijn verschillende soorten werkzaamheden op het gebied van diagnostiek en trainingen geven ervoor dat mijn werk afwisselend blijft. Ik heb ook veel vrijheid in mijn functie en krijg voldoende mogelijkheden me te ontwikkelen. Zo mag ik altijd met collega's meekijken of hun gesprekken bijwonen en krijg ik de mogelijkheid om cursussen te volgen."

"Ik vind het mooi om te zien dat cliënten ook echt groeien"

"Een mooi moment in mijn carrière was het behalen van de cursus 'Cognitief Trainen', die vrij zwaar was. Daarnaast vind ik het in mijn werk mooi om te zien dat cliënten tijdens de weerbaarheidstraining ook echt groeien en ik duidelijk kan zien dat ze assertiever worden."

"Het creëren van duidelijkheid rondom een cliënt, dat in samenwerking gebeurt met een collega die het intakegesprek voert, vind ik erg leuk. Het afnemen van verschillende testen, het scoren van deze testen en het daaropvolgend overleggen,  leidt dan uiteindelijk tot een diagnose".

KWALITEITEN TOEGEPAST PSYCHOLOOG "Ik vind dat wij als Toegepast Psychologen erg sterk zijn op het gebied van trainen, omdat dit veel aan bod is gekomen tijdens de opleiding.
Daarnaast is onze gespreksvaardigheid goed ontwikkeld en beheersen we veel gesprekstechnieken. Toen ik tegelijk stage liep met een universitaire student Psychologie, merkte ik dat ik op dat gebied een voorsprong had. Dit komt vooral omdat de universitaire studie Psychologie veelal theorie is en Toegepaste Psychologie zich duidelijk meer richt op de praktijk, wat ik zeker als een voordeel zie."


                                                   Tekst: Chris Hardam, laatst bijgewerkt in 2015

Alumnus: Annelie Koerts

Student: 2010-2013
Bedrijf: Jimmy’s
Functie: Sociaal Cultureel Werker


ANNALIE'S OPLEIDING
Annalie is begonnen met Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze miste hierbij echter de praktische kant waarbij gericht wordt op competenties en reflectie. Daarom is ze TP ernaast gaan doen. Ze kon instromen in het tweede jaar bij TP, omdat ze haar propedeuse aan de RUG al behaald had. “Ik vond het heel erg leuk om beide studies te doen. Bij TP zou ik toch wel het theoretische missen, vandaar dat de combinatie van een wetenschappelijke en praktische studie juist zo leuk is. Mijn derde jaar aan de Universiteit heb ik in twee jaar gedaan, zodat ik beide Bachelors tegelijkertijd kon afronden (universiteit duurt 3 jaar, HBO 4 jaar). Ik heb mij voornamelijk gericht op TP, omdat je hier meer in projecten en werkcolleges werkt. Bij de RUG deed ik voornamelijk de verplichte dingen zoals practica en tentamens, maar ik kon niet altijd de hoorcolleges volgen.” Vervolgens heeft Annalie ook nog een Master Marketingpsychologie gevolgd.
Annalie heeft de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie gevolgd. Dit had zij gekozen, omdat ze hier erg leuke verhalen over had gehoord. Net in haar jaar waren ze echter bezig om de specialisatie om te gooien en met haar drukke schema was dit lastig. “Ik had weinig tijd voor die reorganisatie. Het was voor mij handig om te weten waar ik heen moest en wanneer. Zo heb ik zelfs een keer een tentamen gemist; ik wist niet eens dat deze er was”. Achteraf had zij liever de specialisatie Gezondheidspsychologie gedaan.

STAGE EN AFSTUDEERFASE
Annalie heeft stage gelopen bij Jimmy’s en heeft hier ook een afstudeeronderzoek gedaan. Jimmy’s is een plek waar jongeren tussen de 12 en 27 jaar terecht kunnen met vragen en ideeën en daarbij door andere jongeren worden geholpen. Dit was erg handig, omdat het bij Jimmy’s erg flexibel was. Het afstudeeronderzoek heeft zij gedaan voor stichting UpToUs: de overkoepelende stichting die zich bezighoudt met het opzetten van nieuwe vestigingen van Jimmy’s. Annalie heeft onderzoek gedaan naar talentontwikkeling: “hoe je als professional in een team jongeren kunt stimuleren om hun talenten te ontwikkelen. “Ik zou iedereen aanraden om stage en afstuderen bij verschillende soorten organisaties te doen. Je hebt dan veel meer kans om uiteindelijk ergens te blijven hangen. Je netwerk is vooral heel belangrijk. Ik heb ook stage gelopen bij Menzis (via mijn opleiding bij de RUG) op de marketingafdeling en dit was totaal anders dan bij Jimmy’s. Als TP’er ben je erg breed inzetbaar en je blijft niet je leven lang op één plek werken. Daarom is het erg belangrijk dat je weet wat je wel en niet leuk vindt en waar je eventueel zou kunnen werken.”

EXTRA ACTIVITEITEN
Annalie heeft in een carrièrecommissie gezeten die lezingen organiseert voor elke Masterrichting. Hier kwam ze in contact met sprekers in het werkveld en ze kreeg zo in het eerste jaar al een idee welke kant je op kan als psycholoog. Hier kwam ze erachter dat netwerken erg belangrijk is. Daarnaast heeft ze in het bestuur van Gente (studievereniging van TP) gezeten, in het bestuur van het Groninger Studententoneel en heeft ze verschillende studentassistentschappen gedaan bij de Universiteit.

ANNALIE'S WERK
Na het afstuderen is Annalie aan de slag gegaan als vrijwilliger bij Jimmy’s. Ze was bijna klaar met haar Master en wilde daarna echt gaan reageren op vacatures. Net toen zij dit besloot kwam er een vacature vrij voor collega van de filiaalmanager van Jimmy’s in Groningen. Dit was precies waar zij naar op zoek was; het is 16 uur in de week en daardoor te combineren met het afmaken van haar Master. Daarnaast was ze blij dat ze geen manager werd van een heel filiaal. Ze wilde het eerst goed leren. “De functie heet Sociaal Cultureel Werker. De functie is beter te omschrijven als coördinator van onderwijs, jongerenparticipatie en arbeidsmarkt. Ik richt me voornamelijk op de coördinatie van het onderwijs. Ik moet mijn functie gedeeltelijk weer terugverdienen: dit houdt in dat ik een vergoeding moet vragen voor diensten die wij leveren aan organisaties die zich bezig houden met het onderwijs. Dit zijn diensten zoals workshops, het uitbreiden hiervan en het uitvoeren, maar ook het ondersteunen in de implementatie van de methodiek die wij gebruiken: peersupport.”

VAN OPLEIDING NAAR WERKVELD
“Alles wat je leert bij TP moet je gebruiken als toolbox waar je zaken uit kunt gebruiken in het werkveld. Je moet het niet zien als richtlijnen waar jij je precies aan vast moet houden. Ik vind TP echt een kwalitatief fantastische studie. Het doet zeker niet onder aan Psychologie aan de RUG; het is gewoon veel praktischer.”
Bij Jimmy’s ziet Annalie alle competenties van TP terug. Ze noemt als voorbeeld samenwerken, omdat ze moet samenwerken met zowel professionals als jongeren met allerlei verschillende talenten. “Ik heb het meest gehad aan de competenties samenwerken en professionaliseren. Dit is wat ik miste op de Universiteit en dit is wel echt bruikbaar in het werkveld. Het belang van netwerken had in mijn tijd meer aan bod mogen komen, maar dat kan tegenwoordig al veranderd zijn.”

Annalie heeft door al het extra’s wat zij naast het reguliere programma van TP doet zichzelf op de markt gezet. “Vanuit de opleiding kan er meer gestuurd worden op het aanbod van mogelijkheden om je als student te oriënteren op de arbeidsmarkt. Er bestaan zoveel leuke activiteiten waar te weinig studenten van op de hoogte zijn. Een apart vak ‘werkveld oriëntatie’ zou geen verkeerde aanvulling zijn op het vakkenpakket van TP. Wat ik absoluut zou willen aanraden is om meer samen te werken in interdisciplinaire groepen. Dus dat je leert samenwerken met mensen met een andere achtergrond. Dit zou een vast onderdeel in het reguliere programma moeten zijn. Ik snap dat dit moeilijk te organiseren is, maar in het werkveld moet je het ook doen. Wel vind ik het erg goed dat er binnen TP gewerkt wordt met externe opdrachtgevers. Dit contact mag wat mij betreft zelfs nog wel intensiever.”

KWALITEITEN TOEGEPAST PSYCHOLOOG
Annalie geeft aan dat TP’ers voornamelijk breed inzetbaar zijn en ondernemend hebben leren werken. Ook de communicatie- en samenwerkingsvaardigheden van TP’ers zijn over het algemeen erg goed. “Als TP’er ben je onbewust erg goed in samenwerken. Je weet wat een groep nodig heeft en hoe je hier op in kunt spelen.”

Kijk ook eens op: http://www.jimmys050.nl

Alumnus: Bastiaan Barelds

Student: 2010 – 2014
Bedrijf: Defacto
Functie: HRD Consultant


Route

Bastiaan heeft de specialisatie Arbeid & Organisatie gevolgd. Hij heeft deze ervaren als nuttig en interessant, maar wel intensief. Tijdens zijn keuzesemester heeft hij de minor HRM gevolgd. Deze had na eigen zeggen een klein beetje overlap met de studie Toegepaste Psychologie, maar sloot verder goed aan bij zijn route.

Zijn stageperiode heeft Bastiaan doorgebracht bij GRIP Reïntegratie. Zijn taken hier bestonden uit individuele coaching, groepstraining en marketing. Hij heeft hier voornamelijk geleerd om mensen te confronteren met gedrag en professioneel te handelen. In zijn afstudeerfase heeft Bastiaan onderzoek gedaan bij zijn huidige werkgever naar 360 graden feedback in een bepaalde organisatiecultuur. Het bedrijf had een softwareproduct met betrekking tot 360 graden feedback en het bedrijf miste echter voldoende inhoudelijke ‘softe’ kennis op het gebied van HR omtrent deze methode.

Functie

Momenteel is Bastiaan werkzaam bij de organisatie Defacto. Dit is een bedrijf dat organisaties helpt bij het ontwikkelen en certificeren van hun medewerkers. Hij bekleedt hier de functie van HRD Consultant, waarin hij implementaties doet van softwareproducten met alle bijkomende relatiemanagementzaken, zoals projectmanagement, advisering en training. Dit werk is aantrekkelijk voor Bastiaan vanwege de vrijheid met betrekking tot werkzaamheden, werktijden en aanpak, evenals de ruimte voor vormgeving van eigen ambities en het vele contact met klanten.

Wil je meer weten over Bastiaans route of functie? Je kunt hem vragen stellen via bastiaanbarelds@hotmail.com

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 9 mei 2016

Alumnus: Bill de Smeth

Naam: Bill de Smeth,

Student: 2010 - 2015

Functie: Preventiemedewerker bij VNN 
Opleiding Toegepaste Psychologie

Toen Bill begon aan de opleiding Toegepaste Psychologie was hij tegelijkertijd werkzaam als begeleider bij residentiële instelling van NOVO. Dit is een verblijf-en behandelplek voor uithuisgeplaatste jongeren. Het feit dat Bill dit werk deed naast zijn opleiding zorgde ervoor dat hij nieuwe kennis altijd snel in zijn eigen werk kon gebruiken. “Dit was voor mij onmisbaar. Het maakte alles leuk en toepasbaar. Daarnaast ben ik een doener, altijd praktisch van aard. Ook kon ik af en toe praktijkvoorbeelden inbrengen bij bijvoorbeeld de specialisatie jeugd”.

 

Omdat Bill mede vanwege zijn MBO stage in Nicaragua de Spaanse taal redelijk goed beheerste heeft hij er in het derde jaar voor gekozen om stage te lopen in Argentinië. Deze stage heeft een grote indruk gemaakt op hem. “Je maakt introspectie door die ongekend is en niet te vergelijken met ontwikkeling in Nederland. Doordat je je bevindt in een andere cultuur, je open stelt voor iets nieuws en helemaal alleen bent. Daardoor kon ik op een nieuwe manier naar mijzelf kijken, en daarmee ook anders naar het gedrag van anderen kijken”. Deze stage heeft hem dus vooral aan het denken gezet over verschillen en overeenkomsten tussen de culturen. Dat zit hem in kleine handelingen zoals de hartelijkheid waarmee men elkaar daar begroet, maar ook grote waarden zoals de gastvrijheid.

 

Zijn stage in Argentinië bestond uit het introduceren van een nieuwe vaardigheden methode op een school voor moeilijk lerende kinderen. Hij heeft hier een training ontwikkeld voor de docenten van deze kinderen waarbij zij kennismaakten met de Kid’s Skills methode. Tijdens deze training leerden de docenten om te reageren op ongewenst gedrag van de kinderen door juist op het wenselijke gedrag te wijzen in plaatst van op het ongewenste gedrag. Ook leerden de kinderenvaardigheden aan die ervoor zorgt dat problematisch gedrag vervangen wordt door nieuwe manieren van handelen. Een voorbeeld van dit principe is een kind die ontzettend druk is tijdens de lunch, waarbij het kind eigenlijk beter zou kunnen leren eten met mes en vork. Hier wordt aan gewerkt met behulp van positieve bekrachtiging.

 

Na een langen tergend afstudeerproces was Bill’s motivatie om verder te studeren behoorlijk afgenomen. Gedurende zijn studie heeft Bill zijn baan behouden waardoor hij tegen het einde van zijn studie werkzaam was als Agogisch hulpverlener bij de GGZ Drenthe. Hier kwam hij erachter dat zijn studeertijd erop zat en dat het tijd was om aan de slag te gaan. 

 

Overstap naar werkveld

Omdat Bill behoefte had aan een vast contract is hij via ZorgpleinNoord opzoek gegaan naar een andere functie. Via deze weg vond hij de vacature voor de functie preventiewerker bij Verslavingszorg Noord Nederland waar hij nu werkzaam is. Dit was geen gemakkelijk proces omdat er veel aanmeldingen waren voor de functie en omdat Bill op het moment van solliciteren niet in Nederland kon zijn. “In mijn hele sollicitatieproces ben ik oplossingsgericht te werk gegaan. Ik heb gebeld en aangegeven dat ik mijn droombaan heb gevonden, maar niet aanwezig kan zijn voorde sollicitatie. Ik had al het één en ander bedacht om op afstand de sollicitatie te doen, en op deze manier kon ik precies de kwaliteit laten zien die ze verlangen: oplossingsgericht werken”.


Huidige werk

Bij VNN ziet hij zeker een aantal overeenkomsten met zijn vorige baan, zoals het voor groepen staan, maar toch ervaart hij deze functie vooral als uniek. “Veel meer tp dan dit wordt het niet. De kennis die je leert en toepast binnen de praktijk zie je echt alleen binnen de verslavingszorg. Daarnaast is het heel dynamisch; ik geef training aan professionals en docenten, voorlichtingen aan docenten en ouders, ik werk op de testservice waar ik drugs test en voer intoxicatiegesprekken met jongeren en en ouders”. Toch was het niet gemakkelijk voor Bill om de omschakeling van de GGZ naar VNN te maken. Hij kan zich dan ook goed vinden inde uitspraken van zijn collega’s die stellen dat er minstens een jaar nodig is om in te werken bij VNN. “Je leert niet alles in één keer, en je moet niet alles in één keer goed willen doen. Dat gaat nu eenmaal niet in zo’n korte tijd, vanwege de grote hoeveelheid kennis en de verschillende manieren om dat over te dragen. Dat blijft een uitdaging”.

 

Bill’s werk als preventiemedewerker bij VNN doet hij 32 uur per week. “Ik ben preventiewerker en ik hou me bezig met het voorkomen of terugdringen van beginnende problematiek op het gebied van middelen in Groningen, Drenthe en Friesland. De doelgroep van VNN bestaat uit iedereen die in aanraking komt met middelen.Aangezien eigenlijk iedereen in aanraking komt met iets, of het nu wijn of koffie is, kan in principe iedereen bij mij terecht komen”. Een werkdag begint voor Bill op het kantoor waar hij een paar mailtjes beantwoord. Daarna begint hij met het voorbereiden van een voorlichting of training die hij later geeft.  Vervolgens rijdt hij naar de desbetreffende locatie en voert de training of voorlichting uit, waarna hij deze direct evalueert. Daarbij komt ook altijd een administratief gedeelde waarin hij zijn tijden registreert en verantwoord.

 

Hoe de rest van de dag verloopt, verschilt telkens. “Het kan zijn dat ik naar een alcoholintoxicatiegesprek ga om met een jongere en zijn of haar ouders te spreken over wat er is gebeurt waardoor de jongere zichzelf het ziekenhuis in heeft gedronken en hoe dit kan worden voorkomen. Het kan ook zijn dat ik bijvoorbeeld op de testservice zit om drugs die worden gebracht te testen”. Geen dag is dus hetzelfde. “Het mooie aan deze functie is dat ik mijn eigen werk kan creëren. Ik ben contactpersoon van ongeveer vijftien scholen, het is zaak om deze warmte houden. De scholen vragen ons om adviezen bij bepaalde vraagstukken, en het advies van de VNN wordt daarin erg serieus genomen”.

 

De werkzaamheden waar Bill de meeste voldoening uit haalt zijn de praktische uitvoeringen, zoals het geven van training en voorlichting of het voeren van coachingsgesprekken. “Het is belonend om te zien dat mensen na een training hun attitude ten opzichte van de mensen die middelen misbruiken hebben verandert.Er ontstaat begrip voor de motieven van het gebruik, maar ook inzicht in beschermende- en risicofactoren is veranderd”. Om deze attitude wisseling te toetsen laat Bill aan het begin van de trainingen een filmpje zien van een meisje die vertelt over hoe zij blowt en laat de professionals en docenten hierbij opschrijven wat ze ervan vinden. Vervolgens geeft hij zijn training, en laat hij het zelfde filmpje op het einde opnieuw zien. “Aan het einde van de training zie je dat mensen verandertaal die de jongere in het filmpje uitspreekt veel beter herkennen, de positieve uitspraken er veel beter uithalen en op die manier een totaal andere houding hebben ten opzichte van dat meisje en drugsgebruik”. Dit is voornamelijk voor de deelnemers zelf om in te zien hoeveel ze hebben geleerd. “De informatie over drugs maakt het voor de deelnemers makkelijker om zich te verplaatsen in de ander en maakt dat de attitude verandert”.

 

Hierbij geeft Bill vooral voorbeelden over de motieven van mensen om drugs te gebruiken en laat de deelnemers hier vervolgens over in discussie treden. “Die motieven zijn vaak eigenlijk juist heel normaal voor heel veel mensen. Vaak is het experimenteel of recreatief, of het omgaan met bepaalde problemen, afhankelijk van de fase waarin iemand zit. Daarnaast is het ook belangrijk om mensen ervan bewust te maken dat we bijna allemaal middelen gebruiken. Alcohol is geurloos, kleurloos, smaakloos tot dat het wordt gemengd met druivensap of gist. We drinken eigenlijk allemaal alcohol omdat we het effect lekker vinden. Zo zit onze cultuur en maatschappij in elkaar. Door te vertellen wat maakt dat mensen in hun middelengebruik door kunnen slaan, hebben de deelnemers meer begrip voor gebruikers”.

 

Bill streeft ernaar om voldoening te blijven halen uit zijn werk door zichzelf voortdurende te ontwikkelen, en daar is voldoende ruimte voor binnen de VNN. “De organisatie heeft een visie op verslaving en middelen gebruik, maar alle werknemers hebben zijn eigen variant daarop die hij deelt in de training op basis van wat ze zelf weten en interessant vinden. Daar is niks mis mee naar mijn idee, want dat maakt dat je positief en enthousiast voor de groep staat en dat je mensen echt kunt bereiken”. Hierin komen voor Bill ook de kwaliteiten die je als Toegepast Psycholoog toevoegt aan een team naar voren. Voornamelijk het kritisch denken en voortdurend naar je eigen trainingen kijken met de vraag ‘wat is hiervan het doel’ zijn voor hem onderscheidende factoren.

 

Zoals op de website van VNN omschreven staat werd er lange tijd gedacht dat verslaving een keuze was en dat gebrek aan inzet verklaarde waarom verslaving bleef ontstaan. De laatste jaren wordt steeds meer bekend dat ons onbewuste brein een belangrijke rol speelt. Dit is voor Bill de basis van het bestrijden van het stigma omtrent verslaving. “Dat probeer ik uit te dragen door het in de trainingen te hebben over wat oordelen over gebruik met andere mensen doet”.  Het is dan ook niet verrassend dat de competentie beïnvloeden van gedrag de rode draad in Bill’s werk is. 

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 10 juli 2017

Alumnus: Dana Sibon

Student: 2011 - 2015

Bedrijf: Team050 / SPO Groningen

Functie: Jongeren begeleider 


Route

Dana heeft de specialisatie Jeugd gevolgd. “Dit was een erg fijne specialisatie, ook omdat deze precies in mijn interessegebied lag”, vertelt ze. Dit heeft er naar haar idee voor gezorgd dat ze de specialisatie niet heel pittig vond maar vooral interessant. Als keuzesemester heeft Dana gekozen voor de verdieping Jeugdzorg van de opleiding SPH en MWD. “Ik denk dat veel meer studenten van TP deze verdieping zouden willen doen, maar niet weten dat dit ook een mogelijkheid is. Deze verdieping sloot erg aan bij de opleiding. Het niveau van de verslagen lag wel iets minder hoog, maar dat is bij andere minors buiten de opleiding wel meer, geloof ik”.De verdieping bestaat onder anderen uit vakken over jeugdpsychologie en pathologie, maar ook simulatie-projecten waarin je zorg overleggen nabootst en hier verslag van legt. Ook geef je veel presentaties en training in groepjes aan je klas, zodat je jezelf en de groep waarvoor je staat iets leert, ook dit sluit aan bij de opleiding Toegepaste Psychologie.

 

Haar stage heeft Dana gedaan bij CJG in Beijum, wat tegenwoordig WijGroningen heet. “Ik heb daar verschillende groepen begeleid, de jonge moedergroep, een groep moeders met een lage SES en een Engelstalige moedergroep. Hier zorgde ik ervoor dat er interactie tussen de moeders was en dat zij contacten legden, maar ook dat zij elkaar konden voorzien van advies over allerlei begrippen rondom. Bij de Engelstalige moedergroep heb ik wel een grotere rol gespeeld, omdat deze moeders elkaar ook nog niet kenden. Hier heb ik telkens een onderwerp bedacht waar we het over gingen hebben en had ik hand-outs met tips en adviezen. Deze onderwerpen gingen allemaal over het opvoeden. Daarnaast werkte Dana in een team met twee werknemers en twee stagiaires om kinderen uit multi-probleem gezinnen op maandag, dinsdag en woensdag op te vangen na schooltijd. “Hier zorgde je voor structuur, regels en normen, die deze kinderen aanleerden. Je begon bijvoorbeeld altijd met een glas drinken en een broodje aan tafel, waarbij iedereen wat mocht vertellen. Je stimuleerde ze daarna om samen te spelen en greep in waar nodig.  Tevens had je contact met de ouders, omdat zij de kinderen móesten brengen en halen”.

 

“In de afstudeerfase heb ik bij het Lectoraat Integraal Jeugdbeleid mijn scriptie gemaakt. Hier heb ik een instrument ontwikkeld om Storytelling toe te passen bij kinderen die op de basisschool zitten. Dit is dus weer een stukje instrumentontwikkeling, maar ook heb ik trainingen Storytelling gevolgd, wat ook een leuke techniek is van gesprekken voeren.”

 

Functie

Op het moment van schrijven is Dana werkzaam bij Team050. Hier worden kinderen en jongeren met een persoonsgebondenbudget begeleid. “Ik begeleid momenteel één meisje met een fysieke beperking en ADHD en één jongen op het speciaal basisonderwijs met autisme. Ik begeleid deze jongen op school in een 1 op 1 setting. Ik zit dus bij hem in de klas, maar let alleen op hem en stimuleer zijn taal, motiveer hem om mee te doen met de klas en vang hem op wanneer hij een boze bui heeft. Het meisje help ik ‘s avonds met huiswerk en help ik met douchen en naar bed brengen.

 

Zoals veel andere Toegepast Psychologen volgt Dana naast haar werk een opleiding. “Ik volg het schakelprogramma van de master Orthopedagogiek, deze is in de avond uren op dinsdag tot en met donderdag. Dit vind ik een erg pittig schakelprogramma, ik kan dan ook niet wachten tot de master! Dit schakelprogramma kan je ook niet volgen bij de RUG zelf, maar doe je bij SPO-Groningen. Er komt veel statistiek bij kijken, je krijgt vakken als Inleiding Onderzoek, Statistiek 1 en 2, Testtheorie, Methodologie en Kwalitatieve methoden.” Vooral de eerste twee vakken hebben veel overlap met TP vakken. Daarnaast volgt ze ook theorievakken als Onderwijs-en Leerproblemen, Gedrags- en opvoedingsproblemen en neuropsychologie. Hier komen wel veel Engelse wetenschappelijke artikelen bij kijken.


Wil je meer weten over Dana haar route of functie? Je kunt haar vragen stellen via: danasibon05@gmail.com 


Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 6 juli 2016

Alumnus: Demi Maatman

Student: 2013 - 2017

Bedrijf: Demi Maatman – Spirituele psychologie & healing
Functie: Eigenaar/ondernemerKeuze Toegepaste Psychologie

Hoewel Demi haar VWO met succes heeft doorlopen, wilde ze na het behalen vanhaar diploma niet naar de universiteit maar naar het HBO. De combinatie vantheorie en praktijk sprak haar destijds erg aan. De opleiding ToegepastePsychologie maakte haar erg enthousiast en ze schreef zich hier dan ook meteenvoor in.

Route tijdens de studie
Demi heeft gekozen voor de specialisatie Arbeid en Organisatie. Het was hardwerken, maar zo werd ze ook voldoende uitgedaagd. Daarna volgde eenindrukwekkende minor, de Honours-minor Da Vinci. Hier maakte zij eentrainingsontwerp om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Na dezeminor volgde een stage bij Ypsylon. Training en coaching op het gebied vanloopbaan- en organisatieveranderingen stonden hierbij centraal. Haarafstudeeronderzoek deed ze bij een kinderopvang, waarbij ze onderzoek deed naarde groepsdynamiek van een specifieke groep kinderen. Na haar studie wilde zedoorstuderen aan de universiteit (master ‘Reflecting on Psychology) en isuiteindelijk afgestudeerd. Ze koos deze master omdat ze het belangrijk vond omkritisch te reflecteren op de wetenschap en op de psychologie. ‘Out-of-the-box’denken en filosofie stonden centraal tijdens deze master.

Huidige werk
Ze is altijd al geïnteresseerd geweest in spiritualiteit (wel met beide benenop de grond). Psychologie vindt ze heel interessant, maar mist volgens haar dediepgang en het ‘voelende’ aspect, wat spiritualiteit wel heeft. Daarom is zehaar eigen praktijk begonnen waarbij ze een brug slaat tussen deze beidewerelden. Ze geeft energetische healing (hier heeft ze nog een andere studievoor gevolgd) en combineert dit met coaching. Daarnaast geeft ze meditatie-les.


Waarde Toegepast Psycholoog

“Tijdens de studie heb ik geleerd om ondernemend te werken. De minor Da-Vinciheeft hier vooral aan bijgedragen.” Hier leerde zij hoe waardevol het is om uitje comfortzone te stappen en vanuit een breder kader naar de dingen te kijken.Dit geeft zij nu ook weer door aan haar klanten. Daarnaast denkt Demi dat hetvooral belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven. Ze geeft studenten graaghet volgende mee: “Denk bij het maken van studiekeuzes niet alleen aanbaankansen, maar zie het als een zoektocht naar wat je echt leuk vindt. Durf tevertrouwen dat de juiste baan die bij jou past (of eigen onderneming) vanzelfop je pad komt. Volg je gevoel, niet je hoofd!”


Tekst bijgewerkt 2-12-2019

Alumnus: Ditmar Borninkhof

Student: 2009-2013
Bedrijf: IVA Wonen
Functie: Jobcoach/woonbegeleider


DITMARS OPLEIDING
Ditmar is begonnen bij het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders). Aangezien hij Sportmanagement had gekozen was hij veel bezig met marketing. Deze studie heeft hij afgemaakt en kreeg daar het advies een vervolgstudie te doen. Hier wilde Ditmar meer met marketing doen en kwam bij TP uit. Het beïnvloeden van gedrag sprak hem erg aan. De reden voor het starten van de opleiding is later veranderd. “Eigenlijk vond ik de A&O kant ook erg leuk. Dit was net een stukje breder en deze vakken vond ik het leukst. Bovendien kwam gedragsbeïnvloeding wel veel naar voren. Ik wist eerst ook nog niet goed wat ik bij de opleiding kon verwachten.”
De specialisatie A&O vond Ditmar erg leuk. “Ik vond developmentcenter en organisatieverandering erg leuk. Je leerde de theorie en bracht dit direct in praktijk door te werken met echte opdrachtgevers en cliënten.” Ditmar heeft de minor Human Resource Management gekozen. Dit had naar zijn mening veel overlap met TP en hij had niet het gevoel dat hij veel nieuws heeft geleerd. “We kregen basis HRM, maar niet de toevoeging of uitdaging waar ik op had gehoopt. Het vak arbeidsrecht vond ik wel erg interessant.”

STAGE EN AFSTUDEERFASE
In Bussum, bij een organisatieadviesbureau, heeft Ditmar stage gelopen. Hij heeft hiervoor een halfjaar in Utrecht gewoond. Hij vond dit erg leuk, maar ook zwaar. “Ik liep vier dagen in de week stage en mocht één dag thuiswerken. Ik maakte lange dagen en moest ’s avonds vaak nog voorbereiden voor de dag erna. Dit was een drukke periode. Mijn functie was erg professioneel: ik was niet gewoon de stagiair, maar moest echt dingen oppakken en er werd zeker wat van me verwacht. Dit wilde ik dan ook goed doen. Ik mocht overal mee naartoe. Ik werd niet voorgesteld als stagiair, maar als medewerker van het bedrijf. Dit is erg leuk.” Ditmar was op zoek naar een uitdagende stage. “Je kunt beter hoge doelen stellen en het een keer niet halen, dan altijd middelmatig blijven. Je hebt het dan wel geprobeerd.”
Voor zijn afstuderen heeft Ditmar bij het lectoraat Arbeidsparticipatie onderzoek gedaan. Hij heeft een functiebeschrijving voor klantmanagers bij de sociale dienst ontworpen. Het was een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Hij vond het erg leuk om veel vrijheid te hebben tijdens het onderzoek. Naar aanleiding hiervan heeft Ditmar samen met twee anderen een artikel gepubliceerd in een vaktijdschrift voor gemeenten. “Het artikel was echt de bekroning op mijn scriptie.”

EXTRA ACTIVITEITEN
Ditmar heeft veel naast zijn studie gedaan. Wanneer hij de arbeidsmarkt op zou gaan dan wilde hij kunnen laten zien dat hij altijd een stapje meer heeft gedaan dan gemiddeld. “Ik heb altijd gewerkt in onder andere een ziekenhuis en als groepsbegeleider in de psychiatrie. Ik heb veel studentassistentschappen gedaan, commissies bij Gente en ik was lid bij een politieke jongeren partij. Ook heb ik nog het één en ander met Noorderlink gedaan. Daarnaast heb ik altijd veel gereisd.” Ditmar geeft de tip om veel studiegerelateerde activiteiten te doen naast je studie. Zorg dat je uitblinkt en verkoop jezelf af en toe een beetje. “Denk goed na over wat je wilt en wat je daarvoor nodig hebt. Heb contacten met het werkveld voordat je afgestudeerd bent. Uiteraard zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden en is dit slechts één manier. Het belangrijkste is doen wat je echt leuk vindt. Je moet er tenslotte energie van krijgen!”

DITMARS WERK
Momenteel werkt Ditmar bij IVA Wonen. Hier worden mensen met een autistische spectrumstoornis (ASS) begeleid op het gebied van wonen, werken en leven. Ook werkt hij bij stichting De Zijlen. Hier begeleidt hij mensen met een verstandelijke beperking. Deze doelgroep vindt hij erg interessant. “Tijdens het reizen kwam ik erachter dat ik A&O met deze doelgroep wil combineren. Bij IVA Wonen is de focus gericht op het vergroten van zelfstandigheid van deze mensen. Je bent dus bezig met de ontwikkeling van personen. Ik houd mij daarnaast ook bezig met bijvoorbeeld het onderhouden en vergroten van ons netwerk. Met mijn twee collega’s vormen we een zelfsturend team. Dit houdt in dat ik veel initiatief kan nemen en veel vrijheid krijg. Zo geef ik bijvoorbeeld trainingen over sociale vaardigheden en sollicitatietrainingen. Uiteraard moet ik sommige dingen wel in overleg doen.”

WAT MAAKT DITMARS WERK AANTREKKELIJK?
De vrijheid en eigen verantwoordelijkheid maken het werk voor Ditmar aantrekkelijk. “Daarnaast is mijn werk veelzijdig. IVA Wonen is een jonge, nieuwe organisatie; we zijn ontzettend aan het groeien. In deze organisatie wordt initiatief nemen erg gewaardeerd, dus er is heel veel mogelijk. Het is leuk als je jonge mensen kunt helpen om te groeien naar zelfstandigheid.”

VAN OPLEIDING NAAR WERKVELD
De competentie beoordelen van gedrag komt veel naar voren in het werk. Mensen met ASS geven het niet snel aan als zij ergens mee zitten. “Waar moet ik dit aan merken? Dat is beoordelen van gedrag; je moet zien wat er speelt. Dit doe je vaak door te observeren en in gesprek te gaan over wat je ziet. Het beïnvloeden van gedrag doen we ook door bewoners te adviseren en te trainen.”
Ditmar geeft aan dat TP ervoor zorgt dat je een bepaalde mindset ontwikkelt. “Je leert doorvragen, begrip tonen, niet oordelend te zijn, enzovoort.” Ditmar had wel graag meer van de opleiding willen horen waar hij daarna terecht zou kunnen komen. Hij heeft bijvoorbeeld op HR-functies gesolliciteerd, maar kwam hier niet aan het werk. “Het werd vaak iemand met een bedrijfskundige of HRM achtergrond. Wat kan je dan met TP? Daar moet meer voorlichting in komen en de opleiding zou zich ook actiever kunnen laten zien in het werkveld: laten zien wat we doen en kunnen als TP’ers. Hier hebben studenten ook een belangrijke rol in!”

KWALITEITEN TOEGEPAST PSYCHOLOOG
Ik vroeg Ditmar wat voor kwaliteiten een Toegepast Psycholoog toevoegt aan het werkveld. “Een Toegepast Psycholoog is vrij breed georiënteerd en kan zaken direct in praktijk brengen. De basiscompetenties die we ontwikkelen leiden ons op tot een professional. Uiteindelijk moet je er zelf voor zorgen dat je fit blijft voor banen. De basis wordt gelegd bij Toegepaste Psychologie en daarna moet je jezelf blijven ontwikkelen in je werk. Bijvoorbeeld door een aanvullende opleiding te volgen. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor, de opleiding biedt je een brede basis.”

Kijk ook eens op: http://www.ivawonen.nl

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt in 2015

Alumnus: Ditmar Borninkhof

Student: 2009-2013
Bedrijf: IVA Wonen
Functie: Jobcoach/woonbegeleider


DITMARS OPLEIDING
Ditmar is begonnen bij het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders). Aangezien hij Sportmanagement had gekozen was hij veel bezig met marketing. Deze studie heeft hij afgemaakt en kreeg daar het advies een vervolgstudie te doen. Hier wilde Ditmar meer met marketing doen en kwam bij TP uit. Het beïnvloeden van gedrag sprak hem erg aan. De reden voor het starten van de opleiding is later veranderd. “Eigenlijk vond ik de A&O kant ook erg leuk. Dit was net een stukje breder en deze vakken vond ik het leukst. Bovendien kwam gedragsbeïnvloeding wel veel naar voren. Ik wist eerst ook nog niet goed wat ik bij de opleiding kon verwachten.”
De specialisatie A&O vond Ditmar erg leuk. “Ik vond developmentcenter en organisatieverandering erg leuk. Je leerde de theorie en bracht dit direct in praktijk door te werken met echte opdrachtgevers en cliënten.” Ditmar heeft de minor Human Resource Management gekozen. Dit had naar zijn mening veel overlap met TP en hij had niet het gevoel dat hij veel nieuws heeft geleerd. “We kregen basis HRM, maar niet de toevoeging of uitdaging waar ik op had gehoopt. Het vak arbeidsrecht vond ik wel erg interessant.”

STAGE EN AFSTUDEERFASE
In Bussum, bij een organisatieadviesbureau, heeft Ditmar stage gelopen. Hij heeft hiervoor een halfjaar in Utrecht gewoond. Hij vond dit erg leuk, maar ook zwaar. “Ik liep vier dagen in de week stage en mocht één dag thuiswerken. Ik maakte lange dagen en moest ’s avonds vaak nog voorbereiden voor de dag erna. Dit was een drukke periode. Mijn functie was erg professioneel: ik was niet gewoon de stagiair, maar moest echt dingen oppakken en er werd zeker wat van me verwacht. Dit wilde ik dan ook goed doen. Ik mocht overal mee naartoe. Ik werd niet voorgesteld als stagiair, maar als medewerker van het bedrijf. Dit is erg leuk.” Ditmar was op zoek naar een uitdagende stage. “Je kunt beter hoge doelen stellen en het een keer niet halen, dan altijd middelmatig blijven. Je hebt het dan wel geprobeerd.”
Voor zijn afstuderen heeft Ditmar bij het lectoraat Arbeidsparticipatie onderzoek gedaan. Hij heeft een functiebeschrijving voor klantmanagers bij de sociale dienst ontworpen. Het was een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Hij vond het erg leuk om veel vrijheid te hebben tijdens het onderzoek. Naar aanleiding hiervan heeft Ditmar samen met twee anderen een artikel gepubliceerd in een vaktijdschrift voor gemeenten. “Het artikel was echt de bekroning op mijn scriptie.”

EXTRA ACTIVITEITEN
Ditmar heeft veel naast zijn studie gedaan. Wanneer hij de arbeidsmarkt op zou gaan dan wilde hij kunnen laten zien dat hij altijd een stapje meer heeft gedaan dan gemiddeld. “Ik heb altijd gewerkt in onder andere een ziekenhuis en als groepsbegeleider in de psychiatrie. Ik heb veel studentassistentschappen gedaan, commissies bij Gente en ik was lid bij een politieke jongeren partij. Ook heb ik nog het één en ander met Noorderlink gedaan. Daarnaast heb ik altijd veel gereisd.” Ditmar geeft de tip om veel studiegerelateerde activiteiten te doen naast je studie. Zorg dat je uitblinkt en verkoop jezelf af en toe een beetje. “Denk goed na over wat je wilt en wat je daarvoor nodig hebt. Heb contacten met het werkveld voordat je afgestudeerd bent. Uiteraard zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden en is dit slechts één manier. Het belangrijkste is doen wat je echt leuk vindt. Je moet er tenslotte energie van krijgen!”

DITMARS WERK
Momenteel werkt Ditmar bij IVA Wonen. Hier worden mensen met een autistische spectrumstoornis (ASS) begeleid op het gebied van wonen, werken en leven. Ook werkt hij bij stichting De Zijlen. Hier begeleidt hij mensen met een verstandelijke beperking. Deze doelgroep vindt hij erg interessant. “Tijdens het reizen kwam ik erachter dat ik A&O met deze doelgroep wil combineren. Bij IVA Wonen is de focus gericht op het vergroten van zelfstandigheid van deze mensen. Je bent dus bezig met de ontwikkeling van personen. Ik houd mij daarnaast ook bezig met bijvoorbeeld het onderhouden en vergroten van ons netwerk. Met mijn twee collega’s vormen we een zelfsturend team. Dit houdt in dat ik veel initiatief kan nemen en veel vrijheid krijg. Zo geef ik bijvoorbeeld trainingen over sociale vaardigheden en sollicitatietrainingen. Uiteraard moet ik sommige dingen wel in overleg doen.”

WAT MAAKT DITMARS WERK AANTREKKELIJK?
De vrijheid en eigen verantwoordelijkheid maken het werk voor Ditmar aantrekkelijk. “Daarnaast is mijn werk veelzijdig. IVA Wonen is een jonge, nieuwe organisatie; we zijn ontzettend aan het groeien. In deze organisatie wordt initiatief nemen erg gewaardeerd, dus er is heel veel mogelijk. Het is leuk als je jonge mensen kunt helpen om te groeien naar zelfstandigheid.”

VAN OPLEIDING NAAR WERKVELD
De competentie beoordelen van gedrag komt veel naar voren in het werk. Mensen met ASS geven het niet snel aan als zij ergens mee zitten. “Waar moet ik dit aan merken? Dat is beoordelen van gedrag; je moet zien wat er speelt. Dit doe je vaak door te observeren en in gesprek te gaan over wat je ziet. Het beïnvloeden van gedrag doen we ook door bewoners te adviseren en te trainen.”
Ditmar geeft aan dat TP ervoor zorgt dat je een bepaalde mindset ontwikkelt. “Je leert doorvragen, begrip tonen, niet oordelend te zijn, enzovoort.” Ditmar had wel graag meer van de opleiding willen horen waar hij daarna terecht zou kunnen komen. Hij heeft bijvoorbeeld op HR-functies gesolliciteerd, maar kwam hier niet aan het werk. “Het werd vaak iemand met een bedrijfskundige of HRM achtergrond. Wat kan je dan met TP? Daar moet meer voorlichting in komen en de opleiding zou zich ook actiever kunnen laten zien in het werkveld: laten zien wat we doen en kunnen als TP’ers. Hier hebben studenten ook een belangrijke rol in!”

KWALITEITEN TOEGEPAST PSYCHOLOOG
Ik vroeg Ditmar wat voor kwaliteiten een Toegepast Psycholoog toevoegt aan het werkveld. “Een Toegepast Psycholoog is vrij breed georiënteerd en kan zaken direct in praktijk brengen. De basiscompetenties die we ontwikkelen leiden ons op tot een professional. Uiteindelijk moet je er zelf voor zorgen dat je fit blijft voor banen. De basis wordt gelegd bij Toegepaste Psychologie en daarna moet je jezelf blijven ontwikkelen in je werk. Bijvoorbeeld door een aanvullende opleiding te volgen. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor, de opleiding biedt je een brede basis.”

Kijk ook eens op: http://www.ivawonen.nl

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt in 2015

Alumnus: Dorien Petri

Student: 2011 - 2014

Bedrijf: Hanzehogeschool Groningen
Functie: Onderzoeker/docent 


Route

Dorien heeft de specialisatie jeugdpsychologie gedaan. Ze wist op dat moment al dat ze later iets in de richting van jeugd wilde doen, mede hierdoor heeft ze de cursussen met plezier doorlopen. Ze heeft de minor Gezond Opgroeien gevolgd. Het viel haar hier op dat er een groot verschil in studenten zat, aangezien iedereen van andere studies kwam. Het tentamen had naar haar idee wel interessanter gekund. Haar stage heeft Dorien gedaan bij het lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool Groningen. 'Ik vond het erg leerzaam om mijn eigen onderzoek uit te voeren, vooral omdat je zo zelfstandig werkt', vertelt ze. Afstuderen heeft ze op het OPDC, Augustinuscollege. Ze heeft hier onderzoek gedaan naar het intake- en schakelbeleid van de school. 

Functie

Momenteel werkt Dorien als onderzoeker en docent voor het lectoraat Integraal Jeugdbeleid. Dit is onderdeel van de pedagogische academie van de Hanzehogeschool. Doriens werkdag bestaat grotendeels uit het begeleiden van studenten die aan het afstuderen zijn. Ook stemt ze met andere collega's af over het geven van colleges en trainingen. Verder bestaan haar werkzaamheden uit het schrijven van artikelen, het zoeken van literatuur en verzamelen van data. De verantwoordelijkheden en de zelfstandigheid die bij deze werkzaamheden komen kijken, maken het werk aantrekkelijk voor haar. 

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 8 februari 2016

Alumnus: Edwin Bakker

Student: 2008 – 2013

Bedrijf: Noorderpoort

Functie: Leraar Maatschappelijke Zorg


Route

In zijn derde jaar heeft Edwin gekozen voor de specialisatie A&O. “Ik heb deze specialisatie als pittig ervaren, vooral de hoeveelheid en intensiteit vielen zwaar”. Tijdens zijn keuzesemester heeft hij gekozen voor de minor Sport & Gezondheid aan het Instituut voor Sportstudies. “Om mijn studie zo breed mogelijk in te richten heb ik gekozen voor deze minor. Deze vond ik gezien mijn interesse in topsport en het gedrag daaromheen mooi aansluiten bij Toegepaste Psychologie. Het mooie van TP is dat je het kan toepassen. De vrijheid tijdens de opdrachten van de minor boden dan ook voldoende ruimte om de minor TP-waardig in te richten. Ik heb dus veel gekeken naar het gedrag en de beïnvloeding hiervan.”

Edwin heeft stage gelopen bij het Deltion College in Zwolle. Hij is erg te spreken over zijn werkzaamheden als studentcoach en onderwijskundig ontwerper. “Ik vond dit een hele fijne plek om stage te lopen. Het was leuk om jongvolwassenen te coachen in hun studiekeuze of privéleven. Daarbij was het mijn opdracht om een onderwijsprogramma te ontwerpen voor het vak Loopbaan & Burgerschap, dit is een soort SLB en maatschappijleer.” Edwin heeft in deze periode vooral zijn coachingsvaardigheden en gespreksvoeringstechnieken kunnen verbeteren. Ook leerde hij door het ontwerpen van lessen veel over groepsdynamiek en didactiek. 

In zijn afstudeerfase heeft Edwin onderzoek gedaan voor de HR-manager van baggeraar Van Oord in Rotterdam. Hij heeft de relatie tussen vlootpersoneel en  het hoofdkantoor onderzocht. Hiervoor is hij onder andere in Dubai en Litouwen geweest. Deze periode was voor hem ook heel leerzaam. “Ik nam een kijkje bijeen multinational en dat is al een ervaring op zich. Kwalitatief onderzoek doen was leerzaam op het gebied van gespreksvoering, informatieverwerking en professionaliteit. Daarbij was het reizen ook erg leerzaam, denk alleen al aan timemanagement.”

 

Functie

Op dit moment geef ik les in Maatschappelijk Zorg bij Noorderpoort. Deze baan sluit goed aan bij mijn opleiding Toegepaste Psychologie. Ik train en coach veel in mijn werk. Tevens ben ik weer aan het studeren om mijn bevoegdheid te halen. 

Wil je meer weten over Edwin’s route of functie? Je kunt hem vragen stellen via edwinbakker7@gmail.com

 

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 2 december 2019. 

Alumnus: Eliese van Deelen

Student: 2013-2018
Bedrijf: Huisartsenpraktijk de Beuken
Functie: POH-GGZ


Het begin

Ik vond het interessant. Ik las vaak alle boeken. Die eerste twee jaar waren leuk omdat je veel theorie kreeg en het verliep best georganiseerd. Toen kwam de specialisatie. Dat was ook interessant, want de inhoud was wat gerichter. We gingen ook praktische dingen doen, zoals ontspanningsoefening. Met positieve psychologie gingen we een dagboek bijhouden.

Sociale psychologie is een vak dat mij is bijgebleven, omdat ik veel leerde over groepsprocessen. Daarnaast vond ik Interpersoonlijke relaties leuk, wat onder andere over de liefde ging. Daar ging het ook echt over vraagstukken als “Is het belangrijk voor een vrouw dat een man een grote auto heeft?”.

 

De specialisatie

Het was een rustig half jaar. We hadden minder tentamens en projectgroepen. Achteraf dacht ik wel dat ik er iets meer uit had kunnen halen. Later begreep ik van een van de docenten dat de studenten bewust meer vrijheid kregen om zodoende  vanuit intrinsieke motivatiete werken. Door de studie en door eigen ervaring, begrijp ik ook steeds meer het belang van intrinsieke motivatie en ben ik daar een groot voorstander van.

 

De minor

Ondernemerschap en Management in de Zorg en Welzijn bij de gemeente Veendam. Dat ging over projecten opzetten om de zorg te verbeteren. Wij wilde daar iets opzetten wat al bestond in Groningen, WIJS. Dat staat voor Wijk Inzet door Jongeren en Studenten. Dat concept wilden wij overbrengen naar die gemeente. Daarvoor hebben wij dat concept wat aangepast en gepresenteerd bij mensen van de gemeente. 

Het contact hebben met de gemeente en met mensen van andere studies vond ik leuk. . Ik leerde ook een nieuwe methode kennen om projecten te starten, Design Thinking. Je hebt een plan voor een project en binnen korte tijd heb je al een klein concept. Dat presenteer je, waarna je feedback krijgt. Met die feedback kan je je product aanpassen.

Wat ik bij de minor merkte is dat wij als TP wetenschappelijk opgeleid zijn. Zo moeten wij veel dingen onderbouwen tijdens de studie. Hier, bij de minor, kwamen mensen van andere studies soms met plannen aan waarvan ik dacht, “onderbouw dat eens”, of “waar komt dat vandaan?”.

 

De stage

Op de vacaturebank van de Hanze kwam ik een vacature van het ICPE (Interdisciplinary CenterPsychopathology and Emotion) tegen van het UMCG. Die stage ging over het onderzoek naar het ontstaan en verloop van psychoses, het Mirror onderzoek.

Toen ik daar begon waren er al twee andere stagiaires aan het werk. Zij waren bezig met interviews afnemen en ik richtte mij op het verzamelen van mensen. Daarna kreeg ik verschillende trainingen om zelf interviews af te kunnen nemen. Dat deed je aan de hand van een mini scan, een diagnostisch interview. Via de computer kreeg je vragen die je tijdens het interview invulde, daar kwam een diagnose uit. Het was heel gestructureerd, omdat het ging om een onderzoek, maar je moest ook menselijk zijn. De vragen waren heel persoonlijk. Dat vond ik leuk, maar ook spannend. Onderwerpen gingen van nachtmerries, tot seksleven. Ik was vooral bezig met gegevens verzamelen, maar ik wilde ook wel mensen helpen.

Er was een experiment- en een controlegroep. Ik interviewde dan de controlegroep. Dat waren de ‘normale’ mensen zoals jij en ik. Sommige mensen hadden dan wel depressie of sociale angst. Mocht er wel iets ergs uitkomen, dan had ik daar een protocol voor.

Dan zou ik advies geven om psychologische hulp te zoeken. Ik heb dat zelf niet meegemaakt. Verder had ik af en toe interviews met mensen die al in behandeling waren. Die hadden ook wel heftige problematiek, maar die waren al in behandeling.

 

De afstudeerperiode

Ik kon bij het UMCG blijven en mij afstudeeronderzoek starten. Uiteindelijk kwam ik bij de afdeling psychiatrie terecht. Er was een onderzoeker die al bezig was met een onderzoek. Er was een basisanamnesevragenlijst, de anamnese, die door patiënten werd ingevuld. Die werd onvoldoende gebruikdoor psychologen, psychiaters en andere behandelaars. Ik ging onderzoeken waarom die niet voldoende werd gebruikt. Het was namelijk een goede vragenlijst. Ik interviewde psychologen en psychiaters om te onderzoeken waarom zij de vragenlijst niet gebruikten. Daar kwamen interessante resultaten uit. Behandelaars moeten tegenwoordig al heel veel lijsten invullen en checken, die ze aanleveren bij de zorgverzekering. Eigenlijk willen de behandelaars gewoon mensen helpen. Er zijn veel verplichtingen waar ze in verdronken. Sommige behandelaars wisten niet eens wat de basisanamneselijst was. Dat onderzoek was leuk, omdat ik al de GGZ kant op wilde. De resultaten zijn meegenomen in een vergadering waar is besproken of ze de vragenlijsten wel of niet moesten gebruiken.

 

De loopbaan

Ik werknu als POH-GGZ. Aan het eind van mijn studie wist ik niet meer wat ik wilde. Ik was in februari klaar en had drie opties: reizen, even een nutteloos baantje doen en in september verder gaan met depremaster, of ik kies een serieuzer baantje en ga richting POH-GGZ. Een studiegenoot werkte bij CareerUp en daar deden ze adviesgesprekken, dus toen heb ik zo’n adviesgesprek gedaan. In dat gesprek is naar voren gekomen dat ik niet enthousiast was over een nutteloos baantje, maar wel voor POH-GGZ. Toen ben ik in december, tijdens m’n afstuderen, al begonnen met zoeken en kwam ik een vacature tegen die wat minder stellig was in eisen. Ze zeiden dat ik kennis moest hebben van psychopathologie en goed moest kunnen samenwerken en communiceren. Dat was in Drenthe en daar werk ik nu nog steeds.

Het is interessant om die verhalen te horen. Mensen die hun diepste geheimen en verlangens met je delen, want dat doen ze. Je geeft mensen vertrouwen door ze op hun gemak te stellen. Je leert ook heel veel over jezelf. Alles wat mensen vertellen roept een bepaald gevoel op. Misschien aversie, misschien medelijden, of herkenning. Dat probeer je terug te brengen. Dat is ook een groot deel van mijn werk, dat je het normaliseert. Dat je mensen duidelijk maakt dat de problematiek begrijpelijk is. Dat vind ik heel leuk, maar wat ik in het begin moeilijk vond was de emotionele betrokkenheid. Ik kon mij zo inleven in de ander dat ik hetzelf ging voelen. Nu merk ik het wel op, maar reageer ik niet vanuit mijn eigen gevoel. Ik reageer vanuit een professionele houding, daarbij hoort ook bij het vinden van een balans, want je mag ook zeggen van “jeetje, ik schrik hiervan”, of “dit doet wel iets met me”.


Tekst bijgewerkt 7-11-2019

Alumnus: Floor Demilt

Student: 2012 - 2015

Bedrijf: Amsterdam Medisch Centrum
Functie: Stagiaire Kinder- en Jeugdpsychologie 


Route

Floor heeft de specialisatie Jeugd gedaan. Dit was naar haar idee een mooie kennismaking met het vakgebied. “Op dat moment wist ik niet precies hoe die kennis bijdroeg, omdat we bijvoorbeeld wel testen mochten inzien, maar er niet mee konden oefenen. Achteraf was het handig dat ik een aantal testen al wel gezien had”. Daarna heeft Floor de minor Ontwikkelingsstimulering gevolgd aan Hogeschool Windersheim. “Hier heb ik mede voor gekozen omdat je daarmee een groot onderzoek mocht uitvoeren en praktisch aan de slag kon. Daarnaast vond ik dat de minoren die door de Hanzehogeschool zelf werden aangeboden niet pasten bij mijn wensen”, vertelt ze.

“Ik heb stage gelopen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, dat nu Veilig Thuis heet. Mijn taken waren voorlichting en trainingen geven aan professionals over kindermishandeling, zodat zij signalen kunnen herkennen. Ik vond het leuk om te doen, maar miste de klik met de ouders en de kinderen zelf”. In haar afstudeerfase heeft Floor onderzoek gedaan voor de Kinderintensive Care van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG. “Daar heb ik heel direct met ouders en verpleegkundigen gesproken over hun ervaringen op de IC en hoe dit voor ouders verbeterd kan worden. Dit was een heel nuttig onderzoek waar ik veel contacten op heb gedaan en kennis heb gemaakt met de wetenschap”, zegt ze.

Functie

“Na de hbo-opleiding ben ik toegelaten tot de pre-master Child and Adolescent Psychology in Leiden. Daar heb ik de premaster goed doorlopen en inmiddels alle vakken en de masterthese gehaald. Momenteel loop ik fulltime stage bij het AMC als stagiaire kinder- en jeugdpsychologie waar ik echt testafnames mag doen en behandelingen leer.”

Wil je meer weten over Floor haar route of functie? Je kunt haar vragen stellen via: floordemilt@hotmail.com

Dit artikel is bijgewerkt op 26 april 2016

Alumnus: Gitta van der Zalm

Student: 2012 - 2015

Bedrijf: Medisch Centrum Leeuwarden

Functie: Adviseur Zorgadministratie 


Route

Gitta heeft de specialisatie Arbeids- en organisatiepsychologie met plezier gevolgd. Gedurende de specialisatie had ze het gevoel dat deze aanzienlijk zwaarder was dan de andere twee, maar het succesvol afronden hiervan gaf haar veel voldoening. De projecten boden haar diepgang in verandermanagement en het belang van netwerken.

 

Tijdens haar keuzesemester heeft Gitta de minor Consumentengedrag gevolgd. Dit was naar haar idee een mooie verdieping op organisatiepsychologie. Het zoomt in op de kracht van de consument, social media en kwalitatief en kwantitatief onderzoeken. Qua dagindeling en aanpak van het project was er veel sprake van vrije invulling waardoor er echt beroep werd gedaan op eigen vaardigheden, discipline en flexibiliteit.

 

In het kader van haar stage heeft Gitta werk verricht bij middelbare school H.N. Werkman College. Dit was echter niet haar eerste keus maar meer een soort laatste redmiddel. “Ik was onderdeel van het zorgteam en hielp kinderen met probleemachtergrond met hun planningsvaardigheden en sociale vaardigheden. Het gaf een goed inzicht in hoe scholen werken en wat zij allemaal moeten met de verplichte lessen op maat. Het gaf ook inzicht in wat ik niet wilde gaan doen.Het heeft me vooral leren omgaan met verschillende, soms onwillige, mensen. Dat kan ik nu nog steeds heel goed gebruiken”, vertelt ze.

 

Als afstudeeropdracht heeft Gitta een honours afstudeeronderzoek gedaan voor stichting AssenvoorAssen omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Het afstudeerproject heeft mij veel geleerd over samenwerken op zo’n manier dat mensen elkaar aanvullen. Daarnaast heb ik veel geleerd over kwalitatief en kwantitatief onderzoeken. Het onderzoek heeft bijgedragen aan de manier waarop AssenvoorAssen ondernemers wil interesseren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mijn afstudeerbuddy en ik zijn gevraagd om nogmaals deel uit te maken van onderzoek bij AssenvoorAssen. Het is hierdoor ook belangrijk geweest voor mijn persoonlijke netwerk”.

 

Functie

Sinds oktober 2015 werkt Gitta bij het Medisch Centrum Leeuwarden als adviseur op de Zorgadministratie. “Ik ben aangenomen om registratieregels te doorgronden en te vertalen naar technische punten voor ICT en naar logische werkprocessen voor medisch specialisten.” Daarnaast is het haar taak om medische specialisten mee te krijgen in de organisatieverandering. Een derde grote bezigheid is het maken en onderhouden van een netwerk met andere ziekenhuizen om de wet- en regelgeving omtrent medische registratie beter te doorgronden. “Om meer kennis over de zorg te krijgen doe ik momenteel een opleiding tot Zorgadministrateur bij het VUmc. Het werk doet een beroep op het analytisch vermogen, de adviesvaardigheden en omgaan met mensen. Daarnaast is de zorg een heel interessant politiek onderwerp.”

 

Wil je meer weten over Gitta haar route of functie? Je kunt haar vragen stellen via: gittavanderzalm@gmail.com


Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 13 juli 2016

Alumnus: Ilona Vredeveld

Student: 2009 - 2013

Bedrijf: Hanzehogeschool
Functie: Docent/hoofdinstructeur praktijkonderwijs


Ze heeft haar stage gelopen bij de Stichting Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn. Daar heeft ze jonge moeders geholpen met het vergroten van hun kansen op dearbeidsmarkt. Ze hielp de vrouwen reïntegreren, door ze te helpen met het opstellen van hun CV, door het geven van sollicitatietrainingen en ze te helpen om hun diploma’s te behalen. Ze had dan ook veel intrinsieke motivatie voor deze stage, omdat ze anderen daar wou helpen, waar ze zelf de hulp heeft gemist. ‘Het gaf mij veel voldoening om hen te helpen, omdat ik zelf niet altijd die steun heb ervaren’.
Wat ze meeneemt uit de stage is dat iedereen zijn of haar eigen pad volgt en je moet leren om daar op in te spelen. ‘Je moet kijken naar wat iemand echt wil enkan daar je hulp op te laten aansluiten, zo haal je het beste in een persoon naar boven. Iedereen heeft eigen kwaliteiten en mogelijkheden,dat moet je ze laten inzien en ze daarin ondersteunen’.

Daarnaast heeft ze ook geleerd om tevreden te zijn met haar eigen werk. Haar stagebegeleider gaf als feedbackdat ze te perfectionistisch was, doordat ze zo kritisch was tegenover zichzelf. Het was voor haar een grote eye-opener en probeerde daarna de lat wat lager voor zichzelf te leggen.

Voor haar scriptie ging ze weer terug naar haar specialisatie gezondheid. Ze heeft onderzocht wat het effect is van de wandeltocht Tocht om de Noord, op de psychiatrische patiënten van Lentis.

Werkgevers
Na het afronden van de studie is ze eerst bij Accare gaan werken als ambulant begeleider voor 1 dag in de week. Echter vond ze daar niet wat ze zocht. Daarna is ze gaan werken bij GOA Publiek, waar ze BBL leerlingen hielp om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Net als bij haar stage bestonden haar taken nu ook uit coachen, begeleiden, werving en selectie, trainingen maken en geven en had ze een adviserende rol. Ze bood de leerlingen een tweede kans. Na vier jaar daar te hebben gewerkt is ze naar Van Hulley gegaan. Echter mistte ze het om met jongeren te werken. Ze besloot om daar weg te gaan en te solliciteren bij de Hanzehogeschool Groningen.Daar werkt ze nu als hoofdinstructeur praktijkonderwijs bij de opleidingToegepaste Psychologie en werkt ze ook sinds kort bij management in de zorg.

Ze geeft Interview en Observeren en Trainingsontwerp in de opleiding Toegepaste Psychologie, en Trainenen Progressiegericht werken in de minor Toegepaste Psychologie. Haar dagelijkse werkzaamheden bestaan uit lesgeven, lessen voorbereiden, nakijken, inlezen in de stof en overleg met collega’s. ‘Ik vind het mooi dat ik kan bijdragen aan de groei van jongeren. Door mijn eigen ervaring uit de praktijk te oppelen aan de theorie hoop ik de stof wat levendiger te maken en studenten op die manier te bereiken’.

Tijdens haar werkzaamheden is ze continu het gedrag van studenten aan het beïnvloeden, omdat ze vaardigheidsvakken geeft. Daarnaast is ze ook bezig dat gedrag te beoordelen, bij de toetsingsmomenten. Op dit momentdoet ze geen praktijkgericht onderzoek, maar ze ziet het zichzelf wel doen in de toekomst.

Alumnus: Irene Atema

Student: 2009 - 2013
Bedrijf: Kinderpraktijk 'Samen op weg'
Functie: Leerkracht/kindercoach


Route
"Ik heb de specialisatie Jeugd gedaan. Aan het begin van de opleiding was ik al geïnteresseerd in het werken met kinderen. De keuze voor mij om de specialisatie Jeugd te doen was dan ook geen lastige keuze. Ik vond de specialisatie uitdagend en divers; je krijgt veel verschillende vakken. Daarna heb ik twee korte minoren gedaan: Trainer/ Trainingsacteur en Preventie in de Hulp- en Dienstverlening. Beiden minoren waren een extra verdieping op dat wat ik al gehad had bij Toegepaste Psychologie. De minor Trainer/Trainingsacteur levert heel veel praktijkervaring op, omdat je tijdens deze minor 150 uur praktijkervaring moet opdoen. De minor Preventie in de Hulp- en Dienstverlening is meer theoretisch. Wel leer je hier om onderzoek te doen en krijg je de training 'Rots en Water'.

Tijdens mijn stage heb ik meegedraaid op de afdeling Ouderschap na Scheiding. Ik heb mogen ervaren hoe het traject vormgegeven wordt. Mijn onderzoek bestond uit het inventariseren van ervaringen van ouders met betrekking tot het trajectouderschap na scheiding. Hiervoor heb ik 120 ouders telefonisch geïnterviewd. Omdat sommige trajecten negatief zijn afgesloten, heb ik tijdens de telefoongesprekken te maken gehad met weerstand. Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik dan ook veel geleerd over het omgaan met weerstand. Mijn afstudeeronderzoek sloot goed aan bij mijn stageopdracht namelijk het ontwerpen van een draaiboek voor een gespreksgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Tijdens mijn afstudeerfase heb ik ook de opleiding tot kindercoach gedaan en heb ik mij gespecialiseerd in rouw & verlies, echtscheiding en systemisch/contextueel werken met ouders en kinderen."

Functie
"Toen ik klaar was met Toegepaste Psychologie, vond ik mijzelf te jong om direct aan het werk te gaan. Ik wilde graag in het onderwijs werken. Helaas is daar geen geld om een Toegepast Psycholoog aan te nemen. Daarom heb ik besloten om eerst de verkorte PABO te doen. Op dit moment ben ik werkzaam als leerkracht op een basisschool en heb ik mijn eigen praktijk als kindercoach. Ik sta drie dagen per week voor een kleuterklas en op de andere twee dagen begeleid ik kinderen vanuit mijn praktijk. Daarnaast ben ik vanuit mijn minor op projectbasis nog werkzaam als trainingsacteur waarbij ik acteer bij trainingen in de onderwijssector die gaan over oudergesprekken. Door de opgedane kennis vanuit Toegepaste Psychologie merk ik dat ik theoretisch goed onderlegd ben. Door de praktijkgerichte opleiding tot leerkracht basisonderwijs ben ik in staat om goed onderwijs te bieden en te kijken en handelen naar de behoeften van het kind."

Wil je meer weten over Irene haar route of functie? Je kunt haar vragen stellen via irene.atema@live.nl

Dit bericht is bijgewerkt op 2 februari 2016

Alumnus: Jeroen Broers

Student: 2007 -2011

Bedrijf: ROC Friese Poort
Functie: Docent


Route

 

“Ik heb destijds de specialisatie Gezondheid gevolgd. Deze heb ik als zinvol en leerzaam ervaren.

Het was onder andere leerzaam door de kennis van cognitieve psychologie die je opdoet en het feit dat de docent directe lijnen had met het werkveld. Ik heb de minor Conflictmanagementgedaan. Dit was een minor die heel goed aansluit bij  Toegepast Psychologie. Uiteraard sloot de minor goed aan bij het vak Conflicthantering en Gespreksvaardigheden van TP. Voor mij was het een toegevoegde waarde, mede omdat het inzoomt op een specifiek vakgebied als mediator.

 

Ik heb stage gelopen bij het Alfa-college afdeling DLE (leerlingbegeleiding). Hier heb ik meegedraaid in de begeleiding van leerlingen en een adviesrapport geschreven omtrent het intakebeleid van het Alfa-college. Dit was een zeer leerzame periode mede door de contacten met docenten, zorgdocenten en management. Omdat ik op verschillende organisatieniveaus aan het werk was, ben ik de meerwaarde van TP gaan inzien. Juist de omzetting van managementvraagstukken naar de werkvloer is een mooie positie. Dit omdat ons als TP-er geleerd wordt om te schakelen, interventies te houden en producten behapbaar te maken voor iedereen.

 

Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik onderzoek gedaan naar de attitude van de beginnend fysiotherapeut. Hoewel het een leuk onderzoek was om te doen, betwijfel ik het nut er van. Mede omdat al snel bleek dat het voornamelijk om vaardigheden ging die het werkveld verlangde. Wel een leuk advies, maar vermoedelijk is er weinig mee gedaan.”

 

Functie

 

“Momenteel ben ik, als docent, werkzaam bij het ROC Friese Poort. Ik geef les bij de opleidingen Helpende Zorg & Welzijn MBO2 en Pedagogisch Werk/Onderwijsassistent MBO3/4. Hier geef ik vakken als sociale vaardigheden, ontwikkelingspsychologie, methodisch begeleiden en SLB/coaching aan pubers en adolescenten. De meeste dagen zijn gevuld met lesgeven en ontwikkeltaken. Het werk wordt aantrekkelijk gemaakt door het werken met mensen en de grote variatie in een werkdag. Geen dag is hetzelfde en je ziet de leerlingen groeien als persoon.

 

Tot slot nog even de opmerking dat ik met TP alleen geen docent ben geworden. De basis ligt bij TP, maar door het missen van een bevoegdheid moest ik nog even in de schoolbanken. Ik heb nog een jaar omgangskunde gedaan om mijn lesbevoegdheid te verkrijgen. In dit jaar zat heel veel herhaling voor een TP-er. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of een minor/specialisatie hier ook in zou kunnen voorzien. “


Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 26 april 2016

Alumnus: Jessica Kersaan

Naam: Jessica Kersaan

Student: 2007 - 2011
Bedrijf: Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

Functie: Woonbegeleider


Route

Jessica wist tijdens haar studie al dat zij de Geestelijke Gezondheidszorg (GZZ) richting op wilde. Echter, is zij er achter gekomen dat zij voor deze richting beter SPH of MWD had kunnen kiezen. Toch heeft zij Toegepaste Psychologie afgemaakt. Gedurende deze opleiding heeft zij gekozen voor de  specialisatie Gezondheid en de minor Rehabilitatie. Daarnaast heeft zij zich tijdens het afstuderen gericht op het onderwerp verslavingsproblematiek, wat indirect een opdracht was vanuit VNN omdat VNN zelf ook te maken heeft met dit onderwerp. Bij de VNN heeft zij ook en een extra stage kunnen doen bij een zelfhulpgroep. Zij heeft met name veel geleerd van de TP-competenties: ‘professionaliteit’ en ‘samenwerken’. Tevens zijn het leren van gespreksvaardigheden (oplossingsgericht coachen en Motiverende gespreksvoering), trainingen geven en coachen van pas gekomen tijdens haar huidige baan. Zij miste echter wel wat pedagogiek, meer psychiatrie en meerdere gesprekstechniek methoden. Ze merkt dat het een meerwaarde is om de theorie om te kunnen zetten in praktijk. Wat ook van toepassing is gekomen, is de bewuste keuze om ervaring op te doen met eerdere baantjes en vrijwilligerswerk. Zo heeft Jessica een baantje gehad als begeleider in een huiswerkinstituut bij jongeren met een beperking. Daarnaast heeft zij vrijwilligerswerk gedaan in de dak- en thuislozen zorg, waar zij veel heeft geleerd over verslaving. Dit zorgde ervoor dat zij ervaring kreeg met de doelgroep van VNN.

Functie

Jessica is door eerdere ervaringen begonnen als verslavingsmedewerker bij VNN. Voor haar huidige functie, woonbegeleider, moest zij een cursus medicatie verstrekken, een basiscursus en een verdiepingscursus oplossingsgericht werken doen. Als woonbegeleider is zij verantwoordelijk voor cliënten die beschermd wonen. Cliënten hebben vaak een dubbeldiagnose, zoals verslaving en een psychiatrische diagnose of een verstandelijke beperking. Het doel is dat mensen clean door het leven gaan en stabiel zijn. Hiervoor is het onder andere nodig dat Jessica de sociale kaart kent. De sociale kaart is een overzicht van diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector. Het is belangrijk dat zij kan communiceren met deze organisaties zoals de jeugdzorg en dat er gekeken kan worden hoe problemen opgelost kunnen worden. Ze vindt het aantrekkelijk dat haar werk heel afwisselend is op verschillende gebieden, waardoor zij zelf ook flexibel moet zijn. Zo zegt Jessica: “Het leukste vind ik dat je eigenlijk continu aan het puzzelen bent met deze mensen. Dus hoe kunnen we dit het beste doen?” Hierbij kan het gaan om mensen die langer in hulpverlening zitten, waardoor men toch opzoek moet gaan naar een oplossing voor een probleem. Dit kan mislukken of goed gaan, dit vergt nadenkwerk. Ook zorgt het werk ervoor dat  zij bij verschillende mensen een andere benadering of sturing moet inzetten. Sommige mensen kunnen namelijk uitbundig en vrolijk zijn, anderen hebben een gedeprimeerde stemming. Momenteel is zij bezig om de GGZ cursus te gaan regelen, waarvoor zij eerst een speciaal assessment tot SPH’ er zal moeten volgen.

Tip: Ga tijdens je opleiding al werken aan je cv, door baantjes of vrijwilligerswerk te doen. Dit kan voor lange of korte periodes. Dit zal helpen je kansen op een leuke baan te vergroten.

Voor eventuele vragen kan er gemaild worden naar: j.kersaan@vnn.nl

Alumnus: Joas Snieder

Student: 2007 - 2013
Bedrijf: BelastingTelefoon
Functie: Informant helpdesk


Route
"Ik heb de specialisatie Gezondheid gedaan. Deze was voor mij het beste qua aansluiting, voornamelijk omdat Arbeids- en Organisatiepsychologie of Jeugd mij niet trok. Ik heb de minor Game-On gedaan. Hierbij heb ik in muticultureel, multinationaal groepsverband een game ontwikkeld voor kinderen in Sudan (WarChild) om “inclusion” van mensen met een handicap te promoten."

"Ik heb bij de Politieacademie in Drachten stage gelopen, waarbij ik een reader en lesstof moest ontwikkelen voor hun “slecht nieuws” gesprekken. Ik vond dit leuk om te doen, vooral ook om te merken hoe het is om als outsider te werken in een organisatie die sociaal relatief gesloten is. Ik heb als afstudeeropdracht een nieuwe methode helpen ontwikkelen voor de Gasunie te Groningen voor alternatief competentiemanagement. Dit was een opdracht die aangeboden is vanuit de Hanzehogeschool, maar bleek uiteindelijk te groot om in een half jaar volledig uit te kunnen voeren. Het heeft geresulteerd in een vervolgopdracht voor een andere afstudeerder"

Functie
"Momenteel werk ik voor de Belasting Telefoon in Groningen. Ik beantwoord hier allerhande vragen over Toeslagen; vragen over wet- en regelgeving, aanvragen of wijzigingen, betalingen en de website Toeslagen.nl. Het is geen werk dat ik heb gekozen omdat ik het leuk vind, ik heb helaas nog geen werk kunnen vinden dat goed aansluit op mijn opleiding. Het is gewoon callcenter werk en brengt brood op de plank. Tijdens je gesprekken kan je natuurlijk je voordeel doen met de kennis over Gespreksvoering etc."


Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 26 april 2016

Alumnus: Johannes van Damme

Student: 2011 -2014

Bedrijf: Rijksuniversiteit Groningen/FC Groningen
Functie: Student-assistent/stagiair


Route

Johannes heeft in zijn derde jaar voor de specialisatie Gezondheid gekozen. Deze vond hij achteraf gezien interessant, maar niet bijzonder uitdagend. Tijdens zijn keuzesemester heeft hij de minor Prestatiepsychologie aan Saxion in Deventer gevolgd. Dit was naar zijn idee een goede toevoeging op Toegepaste Psychologie omdat er op het onderzoeksgedeelte na bijna geen overlap was met de lessen aan de Hanzehogeschool. Daarbij sloot deze minor goed aan op zijn interesse in sport- en prestatiepsychologie.

 

Zijn stage heeft Johannes gedaan via het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschappen van de Hanzehogeschool. Hij heeft hier onderzoek gedaan en meegedraaid in het Neuropsychologisch lab van het Sports Field Lab Groningen. Dit vond hij erg interessant, omdat Johannes hier bezig was met datgene wat hij leuk vindt, namelijk sportpsychologie. Terugkijkend heeft hij hier vooral zijn onderzoeksvaardigheden verbeterd, en heeft hij gebruik leren maken van het Vienna Test Systeem. Tijdens zijn afstudeerfase heeft Johannes onderzoek gedaan naar mentale weerbaarheid van judoka’s in wedstrijdsituaties. Dit was naar zijn idee erg nuttig, omdat het onderzoek meer inzichtelijk maakt welke invloed de mentale weerbaarheid van een sporter heeft op de prestaties bij een voorsprong, achterstand of gelijke stand en in wedstrijdsituaties met of zonder druk.

 

Functie

Momenteel werkt Johannes voor de Rijksuniversiteit Groningen. “Ik ben hier werkzaam als studentassistent. Hierbij geef ik les aan bachelorstudenten in gespreksvoering en over persoonlijke interesses en -ontwikkeling. Hiernaast loop ik ook stage bij FC Groningen in het kader van mijn masterthese. Als studentassistent bereid ik lessen voor, geef ze, en kijk ik verslagen na. Bij FC Groningen doe ik onderzoek, ben ik werkzaam binnen een interdisciplinair team van stagiaires en ontwikkel ik een videodatabase voor de jeugdopleiding. En ik studeer ook nog gewoon. Het is gevarieerd en ik werk binnen voor mij interessante thema’s als sportpsychologie, lesgeven, talentontwikkeling en motivatie.

 

Wil je meer weten over Johannes’ zijn route of functie? Je kunt hem vragen stellen via:

johannesvandamme@hotmail.com


Dit artikel is bijgewerkt op 2 mei 2016Alumnus: Karin van Leeuwen

Student: 2009 - 2013

Bedrijf: DPA Benkis Training & Coaching 
Functie: Coördinatorinhoud & ontwikkeling


KARINS OPLEIDING Ik heb eerst een MBO opleiding Personeelswerk en Arbeidsvoorziening gedaan en kwam er gedurende een stage bij het UWV achter dat ik vooral geïnteresseerd was in de mensen tegenover mij en wat er in die personen omging. Ik heb mij toen ingeschreven bij Toegepaste Psychologie, voornamelijk om echt iets te leren over gezonde mensen die bepaalde keuzes moeten gaan maken in het leven. In het bijzonder was ik altijd geïnteresseerd in het helpen van mensen die in een uitkeringssituatie zaten. De arbeidsbemiddeling vond ik altijd erginteressant. Dankzij het volgen van open- meeloopdagen wist ik dat ik binnen Toegepaste Psychologie de mogelijkheid had om uiteindelijk de specialisatie Arbeids-en Organisatiepsychologie te gaan kiezen.” “Tijdens mijn studie is mijn maniervan denken veranderd en heb ik een ‘gezond kritische’ houding ontwikkeld. Zo wordt je als TP’er geleerd om kritisch te kijken naar de bronnen die je gebruikt in onderzoek en om niet altijd voor de voor de hand liggende interventies te gaan. Je leert juist te kijken naar methodes die het beste van toepassing zijn op de huidige situatie, los van eigen verwachtingen of gedachten die je misschien in eerste instantie had. Die houding zit wel door de hele studie verweven.”

HONOURSPROGRAMMA
"
Omdat ik erg veel motivatie voor deze studie had, ging het in mijn eerste jaar uiteindelijk vrij goed qua cijfers en werd mij verteld over de mogelijkheid om een extra programma naast het reguliere vakkenpakket te kunnen volgen, waar jezelf invulling aan mocht geven. Mijn eerste gedachte was toen “Ik wil nog meer praktijk dan ik al in de studie heb”, dus was het honoursprogramma voor mij erg interessant. Het honoursprogramma loopt van je tweede tot je vierde jaar en al gauw kwam ik in aanraking met een project van het Lectoraat Arbeidsparticipatie, iets dat goed aansloot op mijn interesse. Ik heb binnen dit extra programma veel kleine praktijkopdrachten gedaan, die ik zag als eensoort ‘mini stages’. Het eerste onderzoek wat ik heb gedaan duurde een jaar en bracht mij langs heel veel steden om mensen te interviewen, waar ik vervolgens ook in hotels heb mogen slapen, echt heel gaaf! In mijn honoursprogramma richtte ik mij vooral op onderzoeks- en en praktijkopdrachten, maar iedereen kon er zijn eigen invulling aan geven. Wat je leert en ervaart tijdens het honoursprogramma is reuze interessant en belangrijk en geeft je vertrouwen in dat je ook in de praktijk echt wat toe te voegen hebt."


KARINS WERK "Het bedrijf waar ik werkzaam ben is één onderdeel van het moederbedrijf ‘de DPA groep’ en verzorgt van oorsprong bancaire trainings- en coachingstrajecten op maat, voornamelijk voor Rabobankmedewerkers. Onze doelstelling is om bij te dragen aan de kennis, kunde en ontwikkeling van onze klanten. "

"In mijn functie hier heb ik de verantwoordelijkheid over de actualiteit, de professionaliteit en de didactische kwaliteiten van onze trainers. We werken ongeveer met 30 tot 35 trainers, die wij inhuren voor trainingen. Mijn rol is om deze personen te evalueren. Dit doe ik door de trainingen bij te wonen en deze na afloop met hen door te spreken en verbeterpunten door te nemen. Ook word ik betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe programma’s, wat ik in samenwerking doe met medewerkers die sterk zijn op de inhoud van de trainingen. Ik help dan door te kijken hoe we de kennis zo effectief mogelijk over kunnen brengen op de klanten. We bieden uiteenlopende trainingen aan voor allerlei verschillende soorten medewerkers, zoals servicemedewerkers, financiële beoordelaars en bedrijfsmanagers. Ook ben ik nu met mijn collega’s bezig om vaardigheidstrainingen op de markt te brengen voor de Rabobank, waarbij je kunt denken aan communicatie- en sollicitatietrainingen of een trainings- en adviesvaardigheden.”

“Vakken van de opleiding Toegepaste Psychologie zoals ‘Ontwikkelingspsychologie’, ‘Trainingsontwerp’, ‘Groepsdynamica’ en‘Methodische Beïnvloeding van Gedrag’ zijn erg waardevol gebleken bij mijn dagelijkse werkzaamheden. Ook hebben de gespreksvoeringsvakken ervoor gezorgd dat ik vaardig ben in het geven van constructieve feedback bij de evaluaties van de trainers."

WAT MAAKT KARINS WERK AANTREKKELIJK? "Ik vond het erg leuk om te merken dat trainers mijn tips en adviezen ook echt toepassen in de praktijk.Het leuke aan mijn werk is verder dat ik een soort ‘spinnetje in een web’ ben. Ik heb veel contact met verschillende medewerkers en klanten en probeer de lijntjes tussen die personen zo goed mogelijk te verbinden om onze producten zo goed mogelijk te laten worden. Het hele proces is gewoon heel erg leuk. Zo hoor ik bijvoorbeeld in een bijeenkomst een heel nieuw programma idee, ga ik op zoek naar een inhoudsdeskundige waarmee ik dat kan ontwikkelen, vervolgens heb ik het product klaar, ga ik ermee naar de trainer en hoor ik van hem of hij ermee kan werken of wat er nog veranderd kan worden. Uiteindelijk krijg ik dan van de opdrachtgever of tijdens de evaluatie van klanten terug wat ze er van vonden. Hierdoor is het werk heel afwisselend en weet ik van geen dag vooraf hoe deze eruit gaat zien. Daarnaast heb ik leuke collega’s en zie ik veel kansen en uitdagingen in mijn beroep. Tenslotte is het ook een groot voordeel dat ik een groot netwerk aan het opbouwen ben in mijn werkzaamheden."

KWALITEITEN TOEGEPAST PSYCHOLOOG “Ik denk dat TP’ers zich onderscheiden met een unieke visie op de ontwikkeling van mensen en hun ideeën over hoe je personen wat kunt leren. Een TP’er is erg breed geörienteerd, weet goed probleemstukken aan te pakken en wordt geleerd om goed te plannen en te organiseren. Als ik naar mij zelf kijk heb ik geleerd om veel nieuwe kennis me gauw eigen te maken, ben ik organisatorisch sterk geworden en heb ik mijn gespreksvaardigheden goed ontwikkeld. Tenslotte heb ik veel baat bij de professionele houding die mij is aangeleerd tijdens de opleiding. Ik heb gemerkt dat de instelling die ons is aangeleerd erg handig is in ons werkveld".

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt in 2015

Alumnus: Klaske van der Veen

Student: 2009-2013
Bedrijf: Het Talencentrum
Functie: Trainer Interculturele Effectiviteit


Inleiding
Na de middelbare school is Klaske direct begonnen aan de opleiding Toegepaste Psychologie. Ze heeft er nog kort over nagedacht om eerst Geneeskunde te studeren, maar na het bijwonen van de voorlichting van Toegepaste Psychologie had ze haar keuze snel gemaakt. “Het interpersoonlijke aspect van de psychologie sprak mij het meest aan”, vertelt ze. Binnen de opleiding vond ze de trainingsvakken zoals Trainingsontwerp het meest leerzaam. Klaske zegt: “Ik vond het een leuke uitdaging om die hele puzzel van draaiboeken, doelen, leeruitkomsten et cetera kloppend te maken.”

Route
In haar derde jaar is Klaske begonnen aan de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie. “Ik vond het vooral leuk dat de meeste opdrachten en projecten erg praktijkgericht waren en dat er veel werd gewerkt met externe opdrachtgevers”, zegt ze, “omdat je hierdoor beter weet hoe het er na de studie aan toe gaat”.
Vervolgens heeft Klaske de minor International Aid and Development gedaan in Zambia. Oorspronkelijk hield ze zich bezig met‘marktonderzoek’ voor een lokale school. Dit houdt in dat ze gesprekken voerde met docenten om erachter te komen waarin de school zich onderscheidde van andere scholen in de regio. Gaandeweg kwam Klaske er echter achter dat veel docenten ontevreden waren over hun werkomstandigheden. Daarom heeft ze uiteindelijk ook veel tijd besteed aan het opstellen van goede afspraken tussen de werknemers en de werkgevers. Klaske vond het hier vooral om te zien dat je Toegepaste Psychologie overal tegenkomt, zelfs op een kleine school in een Afrikaans dorp. Ze heeft vooral de cultuurverandering als indrukwekkend ervaren, omdat haar hele referentiekader op zijn kop werd gezet. Ze raadt het iedereen dan ook aan om in ieder geval een periode in het buitenland te studeren.   

CMO Groningen bood Klaske een stageplek aan. Dit is een bedrijf dat zich bezig houdt met proces- en projectmanagement binnen het sociale domein. Klaske geeft aan dat ze voor haar stageopdracht heeft gewerkt aan het uitbreiden van de training ‘Interculturele communicatie’. Daarnaast heeft ze zelf ook verschillende workshops en trainingen gegeven. “Ik heb hier geleerd hoe je je professioneel opstelt binnen een bepaalde organisatiecultuur, dat was heel leerzaam”, zo vertelt ze.

Haar afstudeeropdracht heeft Klaske binnen de O&O afdeling van de Hanzehogeschool afgerond. Ze vond het hier lastig om focus te vinden, omdat er zoveel relevante onderwerpen zijn waarmee je aan de slag kunt. Uiteindelijk heeft ze zich voornamelijk gericht  op het internationaliseren van kenniscentra binnen de Hanzehogeschool. Ze zou achteraf al in een eerder stadium een specifieker onderwerp willen kiezen. Een andere lastigheid vond ze de combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, omdat je tijdens de opleiding van beide maar een klein stukje krijgt en tijdens het schrijven van je scriptie je ook tegelijkertijd moet verdiepen in de manier van onderzoek doen. Achteraf gezien was het doen van onderzoek en het schrijven van een scriptie was vooral eerste kennismaking. Nu ze op de universiteit een master volgt, realiseert ze zich des te meer dat onderzoek ook echt weer een vak apart is.   

Naast het reguliere programma heeft Klaske ook het honoursprogramma gevolgd. Dit heeft ze invulling gegeven door onder andere taalcursussen Nederlands aan vluchtelingen te geven en het vak ‘Werken in Projectgroepen’ te helpen ontwikkelen. Het honoursprogramma heeft haar voornamelijk geholpen bij het opbouwen van een goed netwerk en het opdoen van extra ervaring.

Functie
Momenteel is Klaske werkzaam bij het Talencentrum van de RUG. Hier geeft zij trainingen in internationale effectiviteit, ook wel IET genoemd. Dit zijn trainingen waarbij men leert om intercultureel contact te verbeteren door te oefenen met verschillende interculturele situaties. Deze situaties worden gepresenteerd in de vorm van filmfragmenten met daarin ‘critical incidents’. Dit zijn situaties waarin culturen sterk botsen door verschil in normen en waarden. Aan het eind van de training krijgen de deelnemers een persoonlijke interculturele effectiviteitsscore die zij vervolgens verder kunnen ontwikkelen. Klaske heeft deze baan gekregen naar aanleiding van haar stage. Hier leerde zij al werken met het IET-instrument. Toen dit instrument vervolgens in beheer kwam van het Talencentrum konden zij Klaskes kennis goed gebruiken.

Naar aanleiding van haar stage bij CMO werkt Klaske ook vrijwillig aan verschillende Europese projecten. Deze projecten gaan over verschillende maatschappelijke thema’s zoals vrijwilligerswerk, sociale ondernemingen, mensenrechten of duurzaamheid. Dankzij dit werk is Klaske onder andere in IJsland, Finland en Roemenië geweest. De combinatie van culturele communicatie in de praktijk, maatschappelijk relevante thema’s en trainerservaring in een internationale context maken reizen heel leerzaam en leuk!
Naast haar werk bij het Talencentrum studeert Klaske Culture, Organization and Management in Amsterdam. “Dat heeft veel te maken met Arbeids- en Organisatiepsychologie, maar dan meer antropologisch dan psychologisch”, vertelt ze. Ze heeft besloten om door te studeren omdat ze naar haar idee nog leergierig is naar meer theoretische kennis.

Deze verschillende bezigheden zijn aantrekkelijk voor Klaske omdat het zorgt voor veel diversiteit in haar werkdagen. De IE-trainingen zijn nooit hetzelfde omdat je iedere keer met andere groepen en omstandigheden werkt. Omdat het vrijwilligerswerk bestaat uit losse projecten, is ze hier ook nooit lang met hetzelfde bezig. Klaske zou het dan ook totaal niet erg vinden om in de toekomst twee of drie verschillende werkgevers te hebben, terwijl ze daarnaast losse projecten heeft lopen.

Koppeling Toegepaste Psychologie
De competentie die Klaske het meest ziet terugkomen binnen haar werk als IE-trainer is het beïnvloeden van gedrag. Ook heeft ze veel baat bij de ondernemende werkhouding die ze voornamelijk tijdens het honoursprogramma heeft ontwikkeld. “Nu ik ben begonnen aan mijn master krijg ik een veel breder perspectief. Psychologie is een lens van kijken naar de wereld”, zegt ze. Ze ervaart als een meerwaarde om een vervolgstudie ineen andere richting te doen zodat je ziet wat psychologie kan toevoegen en welke dingen je met psychologie niet kan zien. Ondanks de soms wat strenge regels, deadlines en criteria is ze ontzettend blij dat ze de opleiding Toegepaste Psychologie heeft gevolgd. De opleiding geeft je professionele vaardigheden, vaardigheden om theorie aan praktijk te verbinden en concrete communicatietechnieken. De basis die ze hier heeft gekregen, is ze van plan nog heel lang te gebruiken en vanuit deze basis heeft ze het vertrouwen dat ze nog heel veel nieuwe dingen kan leren! Want uitgeleerd raak je nooit!


Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 9 december 2015

Alumnus: Kyra Bosscher

Student: 2011 - 2015

Bedrijf: Molendrift

Functie: Hulpverlener ToegepastePsychologie 


Route

In het derde jaar van haar opleiding heeft Kyra de specialisatie Jeugd gevolgd. “Ik wist bijna meteen zeker dat ik deze specialisatie wilde volgen omdat ik altijd al affiniteit heb gehad met kinderen en graag met kinderen wilde werken. Ik heb despecialisatie als zeer positief ervaren. Ik vond de vakken interessant en leerzaam. Ook vond ik het goed dat we bij gespreksvoering daadwerkelijk met kinderen gingen oefenen. Hierdoor leer je heel veel over gespreksvoering met kinderen.Ik ben heel tevreden over mijn keuze voor de specialisatie Jeugd”.

 

“Tijdens mijn opleiding heb ik ervoor gekozen om twee keer stage te lopen. Na mijn eerste stage bij het voormalig Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Beijum heb ik besloten om nog een stage te doen. Ik hoorde om mij heen negatieve reacties op het niveau van de minoren; deze zouden te makkelijk en niet leerzaam zijn. Omdat mijn stage mij erg goed beviel en ik dacht op die manier meer te kunnen leren, besloot ik om te blijven. Uiteraard heb ik een andere invulling gegeven aan deze tweede stage”, vertelt ze.

 

“Ik heb mijn beide stages bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Beijum gelopen. Tijdens mijn eerste stage werkte ik veel met groepen: groepen moeders, groepenkinderen en tijdens themabijeenkomsten ook met groepen ouders. Tijdens mijn tweede stage kreeg ik deels begeleiding van psychologen van Molendrift die enkele dagen werkzaam zijn in het CJG. Ik gaf individuele begeleiding aan kinderen en hun ouders. Beide stages vond ik erg leerzaam. Dit komt mede doordat mijn stagebegeleidster bij het CJG heel ruimdenkend is en ik veel verantwoordelijkheden kreeg. Ik kreeg de ruimte om mij te ontwikkelen. Ik heb geleerd gedrag te observeren en te beïnvloeden, maar ook om flexibel en professioneel te kunnen handelen in verschillende praktijksituaties. Daarnaast wist ik tijdens mijn tweede stage wat ik na mijn opleiding wilde gaan doen: kinderen individueel begeleiden.”

 

“Tijdens mijn afstudeerfase heb ik onderzoek gedaan naar het gebruik van Samen1Plan.nlin het voorliggend veld van de hulpverlening. Dit onderzoek heeft zich voornamelijk afgespeeld in de CJG’s in Groningen. Op deze manier kon ik een hele mooie link leggen tussen het CJG en Molendrift, twee instanties waar ikzelf erg positief over ben.

 

Om mijn vrije ruimte in te vullen heb ik ervoor gekozen om kinderen individueel te begeleiden in het CJG, onder begeleiding van psychologen van Molendrift. Ik heb hiervoor gekozen omdat uit mijn stages een aantal leerdoelen voortvloeiden waar ik graag verder mee aan de slag wilde. Daarnaast heb ik voor vakbond CNV Vakmensen als gastdocent gastlessen gegeven op ROC’s en hiervoor de draaiboeken verbeterd. Hiervoor heb ik gekozen omdat ik graag met een andere doelgroep wilde leren werken (jongeren) en omdat ik beter wilde worden in werken met groepen.”

 

Functie

“Na mijn afstuderen ben ik bij CNV Vakmensen gaan werken als vakbondsconsulente. Daar was ik verantwoordelijk voor het coördineren en organiseren van de gastlessen en het aanpassen en ontwikkelen van draaiboeken voor gastlessen op ROC’s.Daarnaast verzorgde ik af en toe zelf een gastles. Deze baan is een perfecte combinatie van de specialisaties Jeugd en A&O. Ik vond het erg leuk om op deze manier bezig te zijn met het beïnvloeden van gedrag van jongeren.

 

Momenteel werk ik fulltime bij Molendrift als hulpverlener Toegepaste Psychologie. Ik begeleid kinderen en jongeren bij allerlei gedrags- en leerproblemen. Dit doe ik soms bij cliënten thuis, soms bij cliënten op school en soms heb ik een afspraak met hen bij Molendrift. Ik vind het heel leuk om me te verdiepen in het gedrag van kinderen en jongeren en om hen zo te kunnen helpen.”


Een gemiddeldewerkdag van mij bestaat voornamelijk uit cliëntafspraken, voorbereidingen hiervoor en overleg met collega's. Ik ondersteun kinderen en jeugdigen voornamelijk op school of in de thuissituatie, dus mijn cliëntafspraken zijn in de meeste gevallen extern. Ik kan tijdelijk worden ingeschakeld door een collega (orthopedagoog of psycholoog) wanneer (intensievere) ondersteuning noodzakelijk is. Het leuke hieraan is dat ik met verschillende collega's heel intensief samenwerk. Dit maakt het heel leerzaam. Ik ga heel tevreden naar huis wanneer ik mooie gesprekken heb gevoerd met kinderen en/of hun ouders.


Vanuit Molendrift werk ik ook twee dagen in een WIJ-team van de gemeente Groningen. Als kindhulpverlener help ik kinderen en hun ouders bij verschillende hulpvragen, meestal naar aanleiding van een vervelende gebeurtenis. Ik spreek veel kinderendie last hebben van hun boze buien of angstproblematiek. Het mooie aan het werken in een wijkteam vind ik dat ik samen met ouders en kinderen een plan maak om hen te helpen. De grootste uitdaging is het motiveren van kinderen en/of ouders voor de juiste hulpverlening. Zeker wanneer het een situatie betreft waarin de veiligheid van een kind in gevaar is. Ik haal er veel voldoening uit wanneer het lukt om samen ons doel te bereiken en we tevreden kunnen afsluiten.

 

Wil je meer weten over Kyra haar route of functie? Je kunt haar vragen stellen via: kyrabosscher@hotmail.com


Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 2 december 2019.

Alumnus: Leonie van Asperen

Student: 2008-2012
Bedrijf: UMCG
Functie: Onderzoeksassistent


LEONIE’S OPLEIDING
Leonie heeft na haar middelbare school MBO verpleegkunde gedaan. Toen ze hiermee klaar was wilde ze nog verder studeren. Ze heeft toen voor TP gekozen. Ze twijfelde tussen HBO-V en TP. Ze heeft uiteindelijk voor TP gekozen, omdat dit haar een brede en leuke studie leek waarmee je veel kanten op kan. “Met verpleegkunde heb je heel erg het medische. TP is meer de mentale kant. Deze combinatie vond ik wel interessant en hier hoop ik later wat leuks mee te kunnen”.
Leonie heeft de specialisatie Gezondheidspsychologie gekozen. De specialisatie vond ze goed te doen. Ze vond het leuk dat er regelmatig mensen uit het werkveld kwamen om wat te vertellen over hun werk. Daarnaast waren er ook projecten die op de werkvloer plaatsvonden waardoor ze een beter beeld kreeg van de praktijk.
Tijdens haar vrije ruimte is Leonie naar Curaçao geweest. “Ik heb daar aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen gezeten. Ik heb vakken gevolgd bij Maatschappij en Gedragswetenschappen en aan de Rechten faculteit. Dit waren wel vakken die gerelateerd zijn aan de opleiding, maar het niveau was wel wat lager. Op persoonlijk vlak heb ik daar het meest geleerd.”

STAGE EN AFSTUDEERFASE
Leonie heeft stage gelopen bij Treating Trauma In Psychosis (T.TIP). Dit is een landelijk onderzoek naar schizofrenie en trauma. Voor deze stage heeft Leonie verschillende GGZ instellingen bezocht door heel Nederland. “Het was soms veel reizen, maar daar stond tegenover dat je de mogelijkheid kreeg om bij verschillende GGZ instellingen door heel Nederland een kijkje te nemen.” De laatste periode van haar stage heeft ze voornamelijk gewerkt bij GGZ instellingen in het Noorden van het land. “Ik vond het een super leuke stage, daar heb ik echt veel geluk mee gehad. Het was een leuke groep en iedereen was erg gemotiveerd. Door mijn stage heb ik nu mijn baan. Ik heb erg veel van mijn stage geleerd en weet nu beter hoe ik de theoretische kennis kan toepassen in de praktijk.” Tijdens haar stage was Leonie onderzoeksassistent. “Ik nam interviews af, schreef verslagen en speelde een rol binnen de communicatie naar behandelaren. Daarnaast had ik contact met de deelnemers van het onderzoek.”
Voor haar afstuderen heeft Leonie meegewerkt aan een onderzoek bij het UCP (Universitair Centrum Psychiatrie). Dit onderzoek ging over depressie en beweging. “Ik deed een onderzoek naar verschillende sociale en psychologische factoren die het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden”. Het afstuderen was weer heel anders dan de praktijkstage, echter heeft ze hier ook veel van geleerd.

LEONIE’S WERK
Momenteel werkt Leonie ongeveer 15 uur in de week bij het UMCG, bij het Neuroimaging Center. Hier helpt zij mee met een onderzoek naar schizofrenie en apathie. “Hier doe ik eigenlijk hetzelfde als bij mijn stage: interviews afnemen op verschillende locaties in het Noorden van het land. Ik heb een ondersteunende rol binnen het onderzoek.” Ze is hier gekomen via haar stage. “Het is een erg leuke functie en het is goed te combineren met mijn huidige master.”

WAT MAAKT LEONIE’S WERK AANTREKKELIJK?
Leonie vindt mensen met schizofrenie een interessante doelgroep. Daarnaast werkt ze mee aan een onderzoek welke ze als zinvol beschouwd. Dit geeft voldoening. Met de overige activiteiten die zij ernaast heeft is het ook erg fijn dat zij flexibel kan werken.

VAN OPLEIDING NAAR WERKVELD
In het werk dat Leonie momenteel doet heeft zij het meest gehad aan de competenties beoordelen van gedrag en professionaliseren. Het is belangrijk dat zij veel netwerkt en representatief te werk gaat. De rest vindt ze ook erg nuttig, maar minder relevant voor het werk wat zij nu doet. Bij de specialisatie Gezondheid heeft zij verschillende therapievormen geleerd. Dit is voor haar huidige werk ook zeer relevant om kennis van te hebben.
“Als ik helemaal klaar ben hoop ik mensen te mogen behandelen. Echter moet ik als ik dat wil nog een vervolgstudie doen. Ik weet nog niet welke kant ik precies op wil en waar ik verder in zal gaan.”
Leonie had graag nog meer therapievormen en medische aspecten willen leren tijdens de opleiding en hoe je dit toepast in de praktijk. Bij TP komt dit wel aan bod in de specialisatie gezondheid, maar dit is vooral basiskennis.
Voordat Leonie begon aan de master heeft zij een schakeljaar moeten doen. Tijdens deze periode is ze ook op reis geweest naar Australië en Azië. “Hier ben ik zelfstandiger door geworden. Ik begon het reizen alleen en uiteindelijk ging ik samen reizen met andere mensen. Het heeft mij voornamelijk veel vrienden opgeleverd, maar ook een stukje zelfstandigheid en ontwikkeling in de Engelse taal”.
Leonie wist toen ze klaar was met TP niet goed waar ze op kon solliciteren en wat ze nou precies met TP kon. De meerwaarde van een TP’er in vergelijking met iemand van MWD of SPH was haar niet helemaal duidelijk aangezien je op zelfde vacatures kunt solliciteren. De opleiding is wel veel bezig om zichzelf in het werkveld te zetten. Leonie geeft aan dat ze er zelf ook wat actiever in had kunnen zijn.
“Door gastcolleges en stage werd ik goed voorbereid op de overstap naar het werkveld, doordat je dan contact hebt met het werkveld. Dit geeft een beter beeld van wat je kunt verwachten.”

KWALITEITEN TOEGEPAST PSYCHOLOOG
“Als TP’er heb je de kwaliteit dat je kennis echt kunt toepassen. Nu ik werk op een wetenschappelijke afdeling, waar je als Toegepast Psycholoog nuttig kan zijn bij de ondersteunende taken, merk ik heel erg dat sommige mensen vooral veel bezig zijn met het wetenschappelijke aspect en dat ik wat meer de praktijk op zoek. Daarnaast word je erg breed opgeleid. Je krijgt niet alleen de menselijke kant voorgeschoteld, maar ook de zakelijke kant: rapporten schrijven, gegevens verwerken, enzovoort”.


Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt in 2015

Alumnus: Manon van der Wal

Student: 2010 - 2014

Bedrijf: UWV Leeuwarden
Functie: Consulent Wajong


Inleiding

Oorspronkelijk is Manon altijd van plan geweest om juf te worden. Daarom heeft ze voordat ze aan de opleiding Toegepaste Psychologie begon, eerste de opleiding tot Onderwijsassistent te gedaan. Tijdens haar stage op de Montessorischool kwam ze er echter achter dat haar interesse niet zo zeer bij het lesgeven lag. “In het contact met de klas kwam al gauw naar voren dat ik de psyche van het kind veel interessanter vind dan het lesgeven”, vertelt ze. Ze heeft toen eerst overwogen om Pedagogiek te studeren, maar vanwege de specifieke doelgroep waarmee je dan werkt heeft ze hier uiteindelijk niet voor gekozen. “Stel je voor dat je later zelf kinderen hebt, waardoor je het helemaal zat bent om met kinderen te werken. Met Toegepaste Psychologie kun je dan altijd nog met een volwassen doelgroep werken”.Om deze reden heeft Manon uiteindelijk voor Toegepaste Psychologie gekozen.

Met het oog op een brede doelgroep heeft Manon in het derde jaar voor de specialisatie Gezondheid gekozen, in plaats van Jeugd. “Wel ging ik de studie in met het idee om zieke kinderen te begeleiden”, zegt ze, “maar toch miste ik hier het stukje medische psychologie, omdat dat me altijd erg heeft geïnteresseerd”. Los daarvan heeft Manon de specialisatie Gezondheid met plezier doorlopen. Vooral de cursus Positieve Psychologie vond ze erg leerzaam en zinvol, omdat je kijkt naar wat werkt en veel met jezelf aan de slag gaat. Je ziet dan ook wat het effect op cliënten kan zijn als je in de toekomst opdrachten wilt geven. Als een klant gevoelig is voor afwijzing, kan de opdracht om drie brieven van een ander over jou te ontvangen vervelend zijn, als de gevraagde persoon geen brief wil schrijven.  Verder vond ze Rationeel Emotieve Therapie interessant, omdat je je hierbij juist focust op de relatie tussen het denken en doen van de cliënt. Dit is iets wat Manon in veel gesprekken met klanten gebruikt.

In het tweede semester van het derde jaar is Manon naar Suriname afgereisd om in het kader van haar stage Surinaamse verwaarloosde en mishandelde kinderen te begeleiden. Haar stage bestond vooral uit het verzorgen van de kinderen en het helpen bij alledaagse werkzaamheden binnen het opvangtehuis. Daarnaast heeft ze de kinderen begeleid aan de hand van de methode ‘Kids’ Skills’. Tijdens haar stage kon Manon haar collega’s ook advies geven aan de hand van datgene wat ze op de opleiding heeft geleerd. “In Suriname is het vrij normaal om kinderen te slaan als ze zich misdragen.Sommige collega’s deden dit dan ook wel eens. Dit kan juist voor nog meer trauma zorgen. Het is dan veel beter om het kind even apart te nemen en tot rust te laten komen om vervolgens het gesprek aan te gaan”. Ondanks de heftige verhalen van de kinderen en de compleet andere cultuur kijkt Manon met een goed gevoel terug op haar stage.

Toen ze weer terug was in Nederland heeft Manon de minor Jeugdzorg gevolgd. Dit is een specialisatie die onderdeel is van de opleiding SPH. Veel van de theorie die ze hier leerde kon ze koppelen aan dat wat ze tijdens haar stage heeft gezien. Wel merkte ze een enorm verschil vergeleken met Toegepaste Psychologie wat betreft de moeilijkheidsgraad en studiecultuur. Ook de omgang tussen studenten en docenten heeft ze anders ervaren. Bij Toegepaste Psychologie zien docenten de student al als professional waarin docenten duidelijke en hoge verwachtingen hebben van de student.

Haar honoursafstudeeronderzoek wilde Manon oorspronkelijk  binnen de kinderafdeling van een ziekenhuis doen. Helaas kreeg ze dit niet op tijd rond waardoor ze haar scriptie uiteindelijk heeft gedaan over Healthy Ageing bij mensen met een beperking. Ze heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de vraag: ‘welke fysieke omstandigheden zijn van invloed op de levensstijl van mensen met een verstandelijke beperking?’. In plaats van alleen te kijken naar factoren zoals loopafstand tot de supermarkt, wist Manon hier een unieke draai aan te geven door aandacht te besteden aan inrichting van de omgeving. Aan de hand van theorieën uit de omgevingspsychologie zijn er verschillende adviezen gegeven. Een voorbeeld hiervan is om posters met afbeeldingen van de natuur op te hangen. Dit zorgde voor een bewoners geneigd waren om meer te bewegen.

Huidige werk

Na heel veel sollicitaties en heel veel afwijzingen heeft Manon een traineeship bij het UWV kunnen bemachtigen. Ze werkt hier op de afdeling ‘Intensieve Dienstverlening’. Deze dienstverlening is o.a. bedoeld voor 50-plussers die langer dan drie maanden in de WW zitten en voor wajongers. Omdat zij vaak al lange tijd niet hebben gesolliciteerd, krijgen deze 50-plussers onder anderen trainingen in het maken van een goed CV en het ontwikkelen van hun eigen elevator-pitch. Manon begeleid  Wajongers bij het vinden van een  passende baan. Naast het voeren van gesprekken met de jongeren, fungeert Manon ook als bemiddelaar tussen werkgever en Wajongere om een zo passend mogelijke baan te vinden. Mocht een klant intensievere begeleiding nodig hebben dan dat UWV kan bieden, dan zet Manon een reïntegratietraject in.    

De klantgerichtheid en het gevoel dat je echt mensen helpt is hetgeen wat dit werk aantrekkelijk maakt voor Manon.  In principe wordt er vanuit het UWV erg gestructureerd gewerkt, waarbij de klant vooral wordt geïnformeerd over rechten en plichten.  Manon probeert meer te werken volgens de oplossingsgerichte manier die haar tijdens de opleiding is aangeleerd. Dit houdt in dat ze graag echt het gesprek aan gaat met de cliënt om vervolgens samen tot een oplossing te komen. 

Manon plant zelf in welke klant ze op welk moment spreekt, waardoor ze haar dag redelijk goed zelf kan indelen. Op momenten dat ze geen afspraken heeft met klanten is haar werk voornamelijk administratief. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ze zoekt naar passende vacatures of dat ze vragen van klanten beantwoordt.

Verder werkt Manon aan een UWV-GGZ project gericht op mensen met een ernstige psychische beperking. Voor deze mensen is het natuurlijk extreem moeilijk om passend werk te vinden, terwijl dit vaak juist een belangrijk onderdeel van hun therapie is. Om deze reden is het belangrijk dat het UWV en de GGZ nauw met elkaar samenwerken. Tot nu toe heeft Manon in kaart gebracht hoe deze samenwerking op dit moment verloopt in Noord-Nederland. De bedoeling is om in 2016 bijeenkomsten te organiseren tussen UWV en GGZ, met als doel om communicatie tussen de twee organisaties te verbeteren en zo maatwerk voor de klant te leveren.

Binnen haar werk ziet Manon de competentie ‘beïnvloeden van gedrag’ het meeste terugkomen. Ze is namelijk constant bezig met het motiveren van de klant om ervoor te zorgen dat hij of zij weer aan het werk komt. Beoordelen van gedrag van gedrag speelt ook een rol, maar wel op een andere manier dan binnen de opleiding. “Als iemand niet komt opdagen of zich niet serieus inzet op het werk, kun je handhaven door de uitkering stop te zetten”, zegt Manon, “en op dat moment ben je wel gedrag aan het beoordelen”. Maar dit probeert Manon natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen door per klant te kijken welke manier van begeleiding voor hun het best werkt. 

Manon geeft aan dat ze het idee heeft dat de opleiding Toegepaste Psychologie haar erg goed heeft klaargestoomd voor haar functie binnen het UWV. Ze kan dit goed merken omdat veel van haar collegatrainees hele andere vooropleidingen, zoals Pedagogiek of zelfs Rechten, hebben afgerond. Waar anderen het lastig vinden om zich te verplaatsen in de klant, kan Manon naar haar idee net dat beetje extra betekenen dankzij haar sociale vaardigheden. Als gevolg hiervan mocht ze al gauw individueel gesprekken voeren, terwijl veel andere trainees dat nog niet doen.

Naast het voeren van één op één gesprekken kreeg Manon al gauw de mogelijkheid om een training te verzorgen voor 50-plussers. Onderdeel van de training die zij gaf was de Kübler Ross. Dit is een model die de verschillende fasen van rouwverwerking belicht. “Normaliter denkt men dat rouw bij de dood hoort, maar rouwen doe je als je te maken hebt met een verlieservaring, dus ook het verlies van je werk”, vertelt Manon. Zoals verwacht heeft dit model veel overlap met theorieën die Manon tijdens haar studie heeft geleerd. Ook hieraan is dus te merken dat haar functie goed aansluit op haar studie. Wel merkte Manon al gauw dat er tijdens haar studie veel hogere eisen aan trainingen worden gesteld dan bij het UWV.

Dat Manon als Toegepaste Psycholoog iets kan toevoegen binnen haar team lijkt duidelijk. Vanwege de uitgebreide gespreksvoeringstechnieken die je tijdens de studie leert kun je als Toegepaste Psycholoog simpelweg meer betekenen voor een klant. Ook zorgt kennis over verschillende psychische beperkingen ervoor dat je een beter idee hebt van de sterke en minder sterke eigenschappen van een klant. Daarnaast wordt je tijdens de opleiding geleerd dat een diagnose vaak helemaal niet belangrijk is, omdat het veel effectiever is om per individu te kijken waar de krachten en beperkingen van een klant liggen.  

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 15 januari 2016

Alumnus: Marjolein Edeling-Finkers

Student: 2009 – 2013

Bedrijf: Optimind coaching

Functie: Eigenaar


Inleiding 

Sinds 2016 heeft Marjolein haar eigen onderneming gestart op het gebied van training en coaching. “Ik denk graag in mogelijkheden en zie het glas graag halfvol. Vanuit deze kracht help ik graag anderen op weg in hun persoonlijke ontwikkeling. Deze ontdekking deed ik al op een jonge leeftijd. Hierdoor heb ik het geluk gehad om vanaf de middelbare school gericht te zoeken naar passende stages en studies. Met veel plezier heb ik de studie Toegepaste Psychologie gedaan in Groningen. Tijdens deze studie heb ik mijn passie gevonden, namelijk de positieve psychologie. Deze stroming binnen de psychologie staat centraal bij mijn werk. Dat wil zeggen dat problemen om worden gezet in doelen. Ik vind het belangrijk dat mensen gehoord worden en aan het eind van een training of individueel traject het leven weer een stuk positiever en meer ontspannen bewandelen.” 


Iets wat voor veel Toegepaste Psychologie studenten een droom lijkt, is Marjolein gelukt; ze heeft van haar interesse haar beroep kunnen maken. Volgens Marjolein moet je ook vooral niet te bang zijn om direct de perfecte keuze te willen maken omdat iedere ervaring mooi meegenomen is. “Het was voor mij lastig om werk te vinden bij een organisatie waarbij ik mijn passie kan uitoefenen. Dit is één van de grootste redenen waarom ik mijn eigen onderneming heb opgezet. Een aanrader is je hart blijven volgen: boeken blijven lezen over je vakgebied, je netwerk blijven uitbreiden en blijven zoeken naar ontwikkelingen voor jezelf. Het werken als ambulant begeleider was voor mij een goede zet. Het was niet direct wat ik wenste, maar ik kon mijn geleerde vaardigheden wel goed inzetten. Het is goed om werkervaring op te doen. In feite maakt het vrij weinig uit bij welke organisatie. Aan elke functie kun je ontwikkelpunten koppelen. Ik geloof dat wanneer je je hart blijft volgen en doorzettingsvermogen toont er vanzelf iets op je pad komt.


Huidige werkzaamheden

Marjolein is werkzaam op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, deze werkzaamheden verricht ze vanuit haar eigen onderneming genaamd Optimind. Deze organisatie is gevestigd in het centrum van Hengelo en werkt samen met andere professionals. “Gemiddeld ben ik 20 uur werkzaam als ondernemer. De overige 20 uur in de week ben ik werkzaam als begeleider. Ik bied begeleiding vanuit het persoonsgebonden budget van twee cliënten. Zij hebben zorg bij mij ingekocht. Alle werkzaamheden worden verricht als ZZP’er. Mijn diensten worden via diverse wegen ingekocht. De diversiteit in mijn werkzaamheden maakt het erg aantrekkelijk. Hierdoor kan ik mij op veel verschillende gebieden blijven ontwikkelen.”


Zoals vaak het geval bij een Toegepast Psycholoog is het vanwege de grote diversiteit in werkzaamheden lastig voor Marjolein om een werkdag of werkweek te beschrijven. “Op dagen dat ik bij Optimind coaching werkzaam ben, spreek ik met mensen die iets willen veranderen aan het leven dat ze nu lijden. Tijdens gesprekken wordt oplossingsgericht coachen, positieve psychologie en mindfulness veelal toegepast. De gesprekken zijn individueel of betreft relatietherapie.” De dagen waarop Marjolein als begeleider werkzaam is, werkt ze met met de andere aan persoonlijke leerdoelen. Dit kan verschillen van finaciële structuur aanbrengen tot taken aanleren om een huishouden te kunnen runnen. Vanaf februari 2017 geeft ze ook trainingen Mindfulness in Nijverdal en Hengelo. Route 

Het maken van een juiste keuze voor een minor heeft Marjolein als erg lastig ervaren. Uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen om Gezondheidszorg & Samenleving te volgen, dit is een goede beslissing gebleken. “Het project is me het meest bijgebleven. We hebben in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland en Aiber Verloskundigen Assen een leefstijlcursus opgezet voor vrouwen tijdens hun zwangerschap. Dit heeft nieuwe deuren voor me geopend. De lessen over wetten met betrekking tot de gezondheidszorg in Nederland vond ik minder interessant.”


De minor sloot destijds redelijk aan bij de opleiding, al was niet alle informatie even relevant voor Marjolein. Wel heeft ze goed haar kennis kunnen peilen met studenten van andere opleidingen. Dit heeft haar meer zelfverzekerd gemaakt wat betreft de opgedane kennis tijdens de opleiding.


Bij Tactus Verslavingszorg heeft Marjolein stage gelopen op de afdeling Preventie & Consultancy in Enschede. “Ik was destijds de eerste student die zij fulltime op de afdeling lieten stage lopen. Mijn voornaamste taak was het voorlichting geven over bijvoorbeeld roken, drugsgebruik en slaap- en kalmeringsmiddelen. Voor diverse doelgroepen heb ik voorlichtingen voorbereid en gegeven. Het werk was afwisselend en gaf me veel voldoening. Ik heb geleerd dat welke aspecten belangrijk zijn aan een baan en over welke vaardigheden ik beschik. De afdeling was blij verrast met mijn kennis en vaardigheden, ik was een goede aanvulling op het team.”


Tijdens haar afstudeerperiode heeft ze in samenwerking met Tactus Verslavingszorg en Amiq een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Ze deed onderzoek naar de intentie die een groep medewerkers ervaarden rondom het handelen bij middelenproblematiek bij hun doelgroep: licht verstandelijk beperkten. Ook werden de ervaringen en de behoeften rond de training middelengebruik bij LVB’ers onderzocht. “Het onderzoek was voor Tactus en Ambiq erg nuttig. LVB’ers zijn behoorlijk beïnvloedbaar, waardoor de kans vergroot wordt dat die doelgroep sneller en meer middelen zal gebruiken. Als begeleider ligt hier de taak deze kans zo klein mogelijk te houden. Uit het onderzoek is gebleken dat de medewerkers van Ambiq de training over middelengebruik bij LVB’ers goed beoordeeld. De stap om daadwerkelijk handelingen te verrichten om middelengebruik bij LVB’ers te verminderen bleek echter nog te groot. Na aanleiding van het onderzoek zijn extra handvatten gecreëerd voor de werknemers om hun functie als begeleider zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen”. 


Competenties 

Iedere dag is Marjolein bezig met het beïnvloeden van gedrag, dit komt zowel terug in haar werk als ondernemer en als begeleider. “Als ondernemer voer ik gesprekken met cliënten waarbij ik een open, niet oordelende houding aanneem. Hierin pas ik de competentie beoordelen van gedrag dus zelden toe. De competentie wordt alleen ingezet als het de cliënt op dat moment wat oplevert. Het is daarom belangrijk dat hier goed in geschakeld en afgewogen kan worden”. Logischerwijs past ze de competentie praktijkgericht onderzoek in haar huidige werk zelden toe. Echter heeft deze competentie haar wel een belangrijke bijdrage geleverd tijdens haar stage. Deze stage heeft naar haar idee grote invloed gehad op waar ze op dit moment staat qua werk. 


Netwerk

Bij het opzetten van een eigen onderneming ben je natuurlijk nog meer aangewezen op anderen dan wanneer je werknemer bent bij een organisatie. Haar sociale netwerk is voor Marjolein dan ook van groot belang. “Elke professional heeft intervisies nodig. In een organisatie kun je gemakkelijk met collega’s overleggen. Ik doe dat door middel van hulp van oud klasgenoten, beroepsverenigingen, het samenwerken met een andere professional en intervisies. Dit helpt in mijn eigen ontwikkelproces. Deze samenwerking is tot stand gekomen door te blijven netwerken: laat mensen weten wat je doet. Voor mij is het hebben van een netwerk heel belangrijk. Voor andere Toegepast Psychologen ligt het aan de richting die zij op willen. Omdat Toegepaste Psychologie nog niet erg bekend was toen ik ging solliciteren bij organisaties voor mijn stage of werk, was mijn netwerk voor mij erg belangrijk. Ik heb mijn familie, vrienden en kennissen verteld wat mijn opleiding inhoud en wat ik er mee wil bereiken. Door duidelijkheid te scheppen kunnen anderen je goed op weg helpen.”


Wil je meer weten over Marjolein haar route of functie? Je kunt haar website vinden via http://www.optimindcoaching.nl of mailen via info@optimindcoaching.nl


Alumnus: Martin Buursma

Student: Martin Buursma
Bedrijf: Woonfoyers
Functie: Ambulant ondersteuner


Vanuit mijn eerdere ervaringen op het gebied van werk en studie ben ik aan de opleiding Toegepaste Psychologie begonnen. Naast mijn persoonlijke interesse in psychologie was het vooral de goede combinatie van theorie en praktijk wat mij heeft doen besluiten om de opleiding te gaan volgen. Daarnaast wist ik nog niet goed welke richting ik uiteindelijk op zou willen maar bij de opleiding Toegepaste Psychologie werd mij duidelijk dat er genoeg ruimte zou worden gegeven om dit tijdens de studie te ervaren.

In de eerste twee jaar van de opleiding leerde ik veel, ook over mezelf. Ik merkte dat ik mezelf ontwikkelde en gaandeweg kwam ik er telkens meer achter welke richting ik op zou willen. Doordat ik zelf veel interesse heb in sport en ik ook erg begaan ben met jongeren met psychische problematiek ben ik zelf gaan kijken naar wat mij nou het meest interessant leek. Hiervoor ben ik eerst de minor Prestatieverbetering in de topsport gaan volgen aan de HAN in Arnhem. Daar merkte ik dat ik erg veel plezier haalde uithet samenwerken aan een traject met een jongere. Ik wist toen nog niet zeker of ik dat later ook in de (top)sport wilde gaan doen, maar ik besloot hierna de specialisatie Jeugd te kiezen. Tijdens de specialisatie merkte ik dat ik vooral affiniteit had met jongeren (en) met gedragsproblematiek. Ik besloot een stage te zoeken die hiermee te maken had. Zo ben ik terecht gekomen bij Fier; een expertise- en behandelcentrum voor complexe problematiek. Ik liep stage op een woongroep met meiden die slachtoffer zijn geweest van loverboyproblematiek. In de relatief korte periode dat ik daar ben geweest heb ik erg veel geleerd over mijn mogelijkheden en over dingen waar ik tegenaan liep. Ik zag wel dat ik veel voldoening haalde uit het ondersteunen van mensen om hun leven op te pakken en zelf de regie weer in handen te nemen.

Uiteindelijk ben ik ook in deze richting gaan kijken om mijn afstudeeronderzoek uit te voeren. Ik kwam terecht bij Woonfoyers Nederland; zij ondersteunen jongeren en jongvolwassenen met meervoudige problematiek. Zij zagen dat er een toename was in ongewenst gedrag richting de medewerkers en hierover heb ik mijn afstudeeronderzoek gedaan. Met de uitkomsten heb ik een training ontwikkeld om beter om te kunnen gaan met ongewenst gedrag. Na mijn afstudeeronderzoek kreeg ik van Woonfoyers Nederland een baan aangeboden. Ik bied ambulante ondersteuning die is gericht op zelfredzaamheid en (re)integratie in de samenleving. Dit gebeurt naar aanleiding van een individueel ondersteuningsplan dat in kaart brengt op welke verschillende leefgebieden er ondersteuning nodig is. Daarnaast werk ik veel samen met externe partijen. Dit alles maakt mijn werk erg interessant. Momenteel heb ik het erg naar mijn zin en heb ik in het afgelopen jaar veel geleerd. Ik begin de geleerde theorie vanuit mijn opleiding ook telkens beter terug te zien in de praktijk. 

Op mijn werk ben ik de enige die de opleiding Toegepaste Psychologie heeft gevolgd en ik merk dat ook dat bij de partijen waar ik mee samenwerk. Ik ben omringd door mensen die voornamelijk MWD of SPH hebben gestudeerd. Wat ik merk is dat ik als Toegepast Psycholoog een andere blik heb dan mijn collega’s. Ik bekijk situaties soms vanuit een andere invalshoek waarbij ik als TP’er veel psychologische kennis heb en dit goed kan toepassen. Doordat ik de theorie uit de eerste jaren nu zie terugkomenin de praktijk merk ik dat ik gedrag van cliënten beter begrijp en het daardoor ook beter kan beïnvloeden. Voor mij is het vanzelfsprekend om hierbij de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de cliënt voorop te stellen en hier de interventies op te laten afstemmen. Wat ik merk is dat de traditionele hulpverleners meer bezig zijn met het uit handen nemen van taken terwijl ik als TP’er vooral de regie bij de cliënt hou. Ook merk ik dat ik door de vele praktische (gespreks)vakken gedurende de opleiding gemakkelijk en constructief kan samenwerken met andere partijen en collega’s. Ook merk ik dat ik door collega’s regelmatig word aangesproken om mijn oordeel te geven om ze zo van nieuwe inzichten te kunnen voorzien. Ik vind daarom ook dat een TP’er een verfrissing is in dit werkveld.

Tekst is bijgewerkt 15-10-2019

Alumnus: Melanie Doherty

Student: 2011 - 2014

Bedrijf: USG Restart
Functie: Mobiliteitscoach


Route

Melanie heeft voor de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie gekozen. Hier kijkt ze positief op terug. Vervolgens heeft ze tijdens haar keuzesemester de minor Ondernemerschap gevolgd aan de Hanzehogeschool. Deze minor sloot goed aan bij bedrijfsvoering, strategie, financiën en marketing. In haar stageperiode heeft Melanie meegelopen bij LTP. Dit is een bedrijf dat zich specialiseert in het afnemen van assessments bij werknemers, om op basis daarvan een advies uit te brengen over de capaciteiten van die persoon. Melanie heeft hier meegelopen met adviseurs, zelf testen afgenomen, rapporten geschreven en ondersteunende taken verricht. Ze heeft hier met name leren rapporten en data uit verschillende assessmentrondes leren analyseren, informatie goed afzetten tegen de functie en het bedrijf, de essentie eruit halen en tot een duidelijk, eenduidig en eerlijk advies komen. Tijdens haar afstudeerfase heeft Melanie onderzoek gedaan naar jobcrafting gedrag van ziekenhuismedewerkers. Ze heeft tijdens haar literatuurstudie vooral veel geleerd over de positieve psychologie.

Functie

Op dit moment werkt Melanie bij USG Restart. Dit is een bedrijf dat actief is in de sector zakelijke dienstverlening. Het is een reïntegratiebedrijf, welke als hoofddoel heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te coachen, begeleiden en bemiddelen naar werk. “Ik begeleid mensen die van werk naar werk gaan, mensen die in de ziektewet zitten en mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt. De begeleiding vindt plaats binnen een wettelijk kader, dus enig verstand van wet en regelgeving is wel nodig. Ik heb ook te maken met landelijke opdrachtgevers, dus de tijd en ruimte die je hebt voor een traject is redelijk vastgelegd. Daarbinnen kan je natuurlijk zo creatief zijn als je maar wil. Trajecten duren van 6 maanden tot 2 jaar. Bij een kort traject spreek je van job coaching, een langer traject heet een individueel reïntegratie traject”. Volgens Melanie maakt de vrijheid dit werk aantrekkelijk voor een Toegepaste Psycholoog. Je beheert je eigen agenda, je hebt veel contact met mensen en bent flexibel qua werkuren.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 6 februari 2016

Alumnus: Milou Gruppen

Student: 2007 – 2012
Bedrijf: Gemeente Tynaarlo
Functie: Casemanager


Route
“Ik heb de specialisatie jeugd gedaan. Deze specialisatie heb ik als leerzaam ervaren, vakken als ontwikkelingspsychologie en gespreksvoering met kinderen heb ik veel aan gehad in mijn werk. De minor die ik heb gedaan is Integraal Jeugdbeleid.Hier heb ik achteraf gezien vooral veel aan gehad omdat ik toen veel bij brede scholen heb rondgelopen In mijn huidige, maar ook vorige werk bleek deze informatie nuttig te zijn.
Ik heb stage gelopen bij Het Kopland. Hier werkte ik onder andere aan de kinderdiagnostiek en begeleidde ik moeders met opvoedingsvragen. Mijn stage heb ik als enorm leuk en leerzaam ervaren. Tijdens de stage heb ik geleerd om professioneel om te gaan met collega’s en cliënten. Daarnaast leerde ik hoe het is om te werken in plaats van te studeren. Mijn afstudeeronderzoek heb ik ook gedaan bij Het Kopland. Ik heb een informatieboekje ontworpen voor kinderen die net in de opvang kwamen wonen. In dit informatieboekje stond beschreven waarom alle kinderen wonen in het Kopland, wat huiselijk geweld is en wat er in het Kopland wordt gedaan aan behandeling/begeleiding en activiteiten.”

Functie
“Ik ben momenteel werkzaam als casemanager bij het CJG Tynaarlo. In deze functie heb ik ongeveer 25 gezinnen onder me waarvoor ik verantwoordelijk ben. In deze gezinnen zijn lichte en zware hulpvragen. Afhankelijk van de zwaarte schakelen we externe organisaties in zoals Accare/Molendrift/JB Noord en monitoren we de gezinnen. Bij de lichte hulpvragen ben je meestal in tien gesprekken klaar en kan een gezin weer verder, bij de zware hulpvragen blijf je voor langere tijd betrokken en ga je regelmatig op huisbezoek."

"Mijn gemiddelde werkdag is er niet echt, dat is het leuke! Soms heb ik dagen met verslagen schrijven en zorg overleggen, andere dagen tour ik door de gemeente in mijn auto om huisbezoeken af te leggen. Mijn werk is aantrekkelijk door de mix van alles. De zware vragen zijn leuk omdat je echt iets voor de kinderen kan betekenen, de lichte leuk om de samenwerking met ouders aan te gaan, en de afwisseling tussen veel op huisbezoek of achter de computer.”

Wil je meer weten over Milou haar route of functie? Je kunt haar vragen stellen via: milougruppen@gmail.com

Dit artikel is bijgewerkt op 12 februari 2016

Alumnus: Mischa Buter

Student: 2007 - 2012

Bedrijf: Espria

Functie: Junior beleids- en bestuursadviseur


Route

Mischa heeft de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie gedaan. Ze vond het prettig om dieper in te gaan op deze onderwerpen en cursussen te volgen die beter aansloten bij haar interesse. Vervolgens heeft zij de minor Sport, Gezondheid en Leefstijl gevolgd. Deze sloot naar haar idee goed aan op de studie Toegepaste Psychologie omdat er een aantal op psychologie en gedragsverandering gerichte cursussen werd aangeboden.

In haar stageperiode heeft Mischa meegedraaid bij het werving- en selectiebureau Hunter Select in Groningen. Ze voerde hier intakegesprekken met sollicitanten, schreef vacatureteksten, bezocht opdrachtgevers en zette een coachingstraject op. Het meelopen in een commerciële organisatie was een positieve ervaring, maar het werd haar al snel duidelijk dat arbeidsbemiddeling niet haar tak van sport is. Wel was het voor haar erg leerzaam om telefonische gesprekken te voeren met kandidaten en opdrachtgevers om een theoretisch traject op te zetten dat in de praktijk toepasbaar is.Naast haar ervaring bij een commerciële organisatie wilde Mischa ook graag ervaring opdoen bij een grote non-profit organisatie waar veel veranderingenspelen. Om deze reden heeft ze haar afstudeeropdracht gedaan in opdracht van de gemeente Groningen, waar ze een adviesrapport schreef over professionalisering van medewerkers.

Na haar studie Toegepaste Psychologie heeft Mischa de masterSociologie van de gezondheid, zorg, en welzijn afgerond. Het onderwerp van haarafstudeeronderzoek voor deze master (mantelzorg en de Wmo) sloot aan bij haareerste functie als beleidsmedewerker bij gemeente Alkmaar. Daarna heeft ze deoverstap gemaakt naar de zorgsector.

Functie

Momenteel werkt Mischa bij Espria. Dit is een holding van vijf zorgorganisaties waaronder drie verpleging, verzorging en thuiszorgorganisaties, een GGZ-instelling en een instelling voor mensen met een beperking. “Ik ondersteun één van de leden van de Raad van Bestuur in de volle breedte op de inhoud. Dit varieert van het schrijven aan beleidsstukken en businesscases, tot het werken aan verschillende projecten met interne en externe stakeholders zoals zorgverzekeraars. Ik ga vaak samen met de bestuurder naar een afspraak of projectgroep, schrijf teksten, zoek acties uit, bereidstukken voor en stem veel af met mensen in onze bedrijven. 

Wat dit werk zo aantrekkelijk maakt is de afwisseling! Geen dag is hetzelfde en ik werk door de spreiding van de organisaties door heel Nederland. Daarnaast is het heel gaaf om van dichtbij mee te maken hoe een grote organisatie als Espria wordt bestuurd. Ik krijg veel mee van de strategie- en visievorming en de politieke context waarin zorgbestuurders opereren.”

Wil je meer weten over Mischa haar route of functie? Je kunt haar vragen stellen via: mischa_buter@hotmail.com

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 12 juli 2016

Alumnus: Mitchell Luchtenberg

Student: 2013 - 2018

Bedrijf: Cosis
Functie: Persoonlijk begeleider 


Het begin

Ik vond het een leuke studie.Als ik het een cijfer moest geven op een schaal van 1 tot 10, dan geef ik heteen acht. Ik vond dat de mensen binnen de opleiding, de docenten en studenten, openwaren. Je hebt heel veel vrijheid en er is veel ruimte voor eigen invulling. Erwaren duidelijke richtlijnen, maar bij veel docenten kon je zelf richting gevenaan je opdracht.

Een vak dat mij is bijgeblevenis Testafname. Beide docenten waren strikt,maar daardoor wist je waar je aan toe was. 

 

De specialisatie

Ik had jeugd gekozen. Wat ikjammer vind is als je met jongeren wilt werken, dan heb je een SKJ-registratie nodig.Tijdens de specialisatie werd dit niet aangeboden. Ik weet niet of dat nuanders is, maar als je met jeugd wilt werken ben je niks zonder dieregistratie. 

 Wat ik leukvond is dat we veel praktijk opdrachten deden. Zo heb ik training op scholengegeven en heb ik testen afgenomen bij kinderen. Dat waren leuke dingen om tedoen. Qua vakken waren deze vergelijkbaar met de vakken die we gehad hadden,maar meer gericht op jongeren.

Je loopt binnen de gehele opleiding maaréén keer stage. Je kan ervoor kiezen om tijdens je vrije ruimte stage te lopen,maar dat doet/weet niemand. Ik zou het wel mooi vinden om tijdens jespecialisatie ook al stage te kunnen lopen. Desnoods één of twee dagen in deweek. Ik had het prettig gevonden om wat extra praktijk ervaring op te hebbengedaan.

 

De minor

Ik had gekozen voor rehabilitatie. Sommige vakken leken best opTP, je had ook gespreksvoering en psychologie. De minor was heel erg gericht opeigen kracht. Het ging over mensen met een probleem, zoals een verslaving ofburn-out, en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Je leerde mensen om te kijken ofzij met hun eigen sociale omgeving oplossingen konden vinden, “Wat kan je zelf doen om jezelf beter te maken?”.

Uiteindelijk viel het besttegen. Als je makkelijk punten wilt halen, dan moet je deze kiezen. Bij één vakmoesten we foto’s maken. Drie foto’s die iets over jezelf zouden vertellen. Deopdracht ging over vooroordelen. 

 

De stage

Ik ging stage lopen bij eenbasisschool in de Oosterpoortwijk van Groningen. Ik liep stage als internbegeleider. Het kwam erop neer dat ik zo’n drie of vier ochtenden in de weekbijles gaf aan kinderen. Vaak in groepjes van vier of vijf. Dit was een soort extrales. Ieder kind krijgt een basispakket, maar sommige kinderen hadden nogextra aandacht nodig, waarbij de stof herhaald wordt in een kleinere groep. Datdeed ik dan een paar ochtenden in de week bij groep zeven en acht. Ik gafbijvoorbeeld taal en aardrijkunde. Voor de stof die ik behandelde kon ik mijnatuurlijk eerst inlezen. Het ging mij er vooral om die kinderen training tegeven. Ik maakte gebruik van mijn trainersvaardigheden.

Ik vond het leuk! Het was eenleuke en leerzame stage. Het meest leerzame van de stage was het inzien dat jeonbewust bekwaam bent. Dat is dat je best veel dingen kan en doet, zonder datje je hier echt bewust van bent. 

 

Het afstudeertraject

Voormijn vrije ruimte had ik twee medestudenten geassisteerd bij Molendrift(Groningen), zo ben ik met Molendrift in contact gekomen. Hier heb ikuiteindelijk invulling kunnen geven aan mijn afstudeeropdracht. Voor mijnopdracht kon ik kiezen tussen twee of drie opdrachten. Uiteindelijk vroegen zeof ik kon onderzoeken hoe buitenlandse, vooral Syrische, kinderen het doen opNederlandse basisscholen. Molendrift is altijd bezig met jongeren, ditonderzoek was dan gericht op traumaverwerking.

Ik heb vooral veelexpertinterviews gehouden bij mensen die wat wisten van trauma envluchtelingen. Vervolgens heb ik Syrische kinderen op die basisschool geïnterviewd,om te kijken hoe zij die school ervaarden. Betreffende de resultaten bleek dater vooral veel cultuurverschillen waren en dat die een rol speelden.Nederlandse jongeren zijn bijvoorbeeld minder handtastelijk naar elkaar. Als eronenigheid is, dan geven Nederlandse kinderen nog niet zo snel een klap of eenduw. Syrische kinderen zijn meer fysiek in onenigheid. De leerkrachten op debasisschool zijn dat niet gewend en worden dan boos. Er is sprake vancultuurverschillen. I

 

De loopbaan

Ik ben begonnen bij dezorgfabriek (CuraXL). Dat is een zorginstelling die ambulante zorg verleent.Dat heb ik zo’n anderhalve maand gedaan. Dat was wel leuk. Toen kwam ik bijmijn huidige functie. Ik werk nu bij Cosis, vroeger heette dat PromisCare. Datis gehandicaptenzorg. Ik ben persoonlijk begeleider binnen degehandicaptenzorg. De mensen wonen zelfstandig en kunnen veel zelf doen.Sommige dingen die voor normale mensen al lastig zijn, zijn voor hun nog tienkeer lastiger. Daarbij geef ik dan ondersteuning. Sommigen hebben een IQ vaniemand van vier of vijf jaar, die zijn dan veertig of vijftig jaar. Ze kunnen welveel, maar heel veel dingen ook niet. Ze weten dan wel waar ze moeite meehebben. Je hebt ook een paar cliënten met geestelijke problemen, zoals wanen. Ik werk op een steunpunt. Eensoort huiskamer binnen een wijk. Die mensen wonen dan verspreid over de wijk.Dat steunpunt is voor hun een soort basis. Als er iets is kunnen ze daarheen,of kunnen ze bellen. Je hebt verschillende diensten, zo is er een dienst dat jebinnen de huiskamer werkt, of je hebt een dienst dat je de wijk in gaat. Dan gaje bij iedereen zo’n drie kwartier langs. Wat ik écht leukvind is de dankbaarheid in het werk. Soms doe je iets en dan zijn cliënten je echtdankbaar voor je hulp. Het leuke aan met mensen werken is de bepaaldeinteractie en de band die je met elkaar hebt.

Alumnus: Nynke van der Wal

Student: 2009 - 2013

Bedrijf: UMCG

Functie: Promovendus


Route
Nynke heeft despecialisatie Gezondheid gedaan. Dit is naar haar idee een goede keuze geweest.“Achteraf had ze de andere specialisaties er wel bij willen doen”. Ze heeft haar keuzesemester invulling gegeven met de minor International Aid and Development. “Dit was mijn beste keus ooit. Ik heb veel geleerd en mooie reis gemaakt. En het staat goed op je CV. Deze minor is zeker een aanrader! Binnen deze minor leidt je een ontwikkelingsproject en geef je training, dit sluitgoed aan bij de studie Toegepaste Psychologie.”

Haar stageheeft Nynke afgerond bij AFPN Lentis. Dit is een organisatie voor forensische gezondheidszorg in de Noord-Nederland. Nynke heeft hier de rol als psychodiagnostisch werker op zich genomen. Dit houdt in dat ze testen afnam bij de cliënten. Wat haar tijdens deze stage aansprak was de interessante doelgroep en de leuke collega’s. Ze heeft hier veel geleerd.

Tijdens haar afstudeerfase heeft Nynke onderzoek gedaan naar therapietrouw bij adolescenten het met diabetes type 1 in het Beatrix Kinderziekenhuis. Dit was naar haar idee nuttig omdat veel adolescenten zich  in de pubertijd afzetten tegen hun ziekte met als gevolg dat ze niet therapietrouw zijn. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, ook op latere leeftijd. Daarnaast kan het nadelige gevolgen hebben voor de maatschappij aangezien de jeugd de toekomst is. Dit onderzoek heeft geleid tot aanbevelingen om deze doelgroep te ondersteunen in het omgaan met hun ziekte, waaronder een eigen kracht conferentie.

Functie
Momenteel is Nynke bezig om haar PhD te bemachtigen. Ze werkt nu als promovendus bij het UMCG. Haar werkzaamheden bestaan uit onderzoek doen, literatuur lezen,interviews afnemen en trainingen volgen. “Ik doe onderzoek naar hoe je de eerstelijnszorg voor kinderen en adolescenten het beste kan gaan organiseren. Dit is een groot internationaal onderzoek  met 85 onderzoekers uit 13 verschillende landen. Dit maakt dat ik veel internationale contacten heb en voor mijn werk af en toe naar het buitenland moet, op congressen spreek en les geef.

Wil je meer weten over Nynke haar route of functie? Je kunt haar vragen stellen via: nlvanderwal@hotmail.com

Dit artikel is bijgewerkt op 11 februari 2016

Alumnus: Olaf Booij

Studiejaar: 2014-2019
Bedrijf: Eigen bedrijf Coachingsbedrijf Obooij
Functie: Eigenaar


Olaf heeft in zijn derde jaar voor de route Gezondheidspychologie gekozen. Zijn interesse zat met name bij de positieve psychologie, de coaching en de gespreksvoeringsvakken. Hier had hij een sterke voorkeur voor RET, waarbij hij de gedachte van anderen mocht uitdagen op zijn eigen manier. “Je zit niet vast aan een standaard protocol, maar je kunt er je eigen draai aan geven”.

 

Door deze kritische blik naar anderen en naar zichzelf besloot hij de minor Da Vinci te volgen. Deze minor kent geen programma en biedt daarom de ultieme kans om creativiteit te tonen. Hier kwam hij in aanraking met design thinking, wat een techniek is om creatief bezig te zijn. Na veel reflectiemomenten kwam Olaf erachter dat hij graag creatief bezig is en echt iets tastbaars wil maken.

 

Die creativiteit vloeide door in zijn stage en afstudeerfase. Hij heeft stage gelopen bij het facilitair bedrijf van de Hanzehogeschool, waar hij leerde dat hij kritisch moest zijn op de ideeën die hij had.“Mijn ideeën waren niet altijd even bruikbaar”. Tijdens zijn stage heeft hij onderzoek gedaan naar het opzetten van een online course over duurzaamheid. Hij vond zijn stage betekenisvol en leerde verschillende gedragsveranderingsvraagstukken kennen over duurzaamheid.

 

Na zijn stage zette hij zijn doordachte idee om een eigen bedrijf te beginnen door in een afstudeeropdracht. Het deed een marktonderzoek naar de behoefte van trainingen of begeleiding over designthinking.

 

Inmiddels hebben zijn ideeën al meer vorm en is hij begonnen met zijn eigen coachingsbedrijf Obooij, dat zich richt op de psychologie van welzijn. Vragen als ‘Welke 20 procent van je uitgaven zorgen voor 80 procent van je geluk?’ en ‘Welke 20 procent van mijn tijdsindeling zorgt voor 80 procent van mijn gezondheid?’ staan bij het bedrijf centraal. Olaf is er enthousiast mee bezig en geeft aan de vrijheid van een eigen bedrijf heerlijk te vinden, omdat hij zelf zijn eigen normen en waarden mag bepalen en zich daarnaar moet gedragen.

Zijn uiteindelijke doel is zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen mee te helpen om authentiek geluk te vinden.


Tekst is bijgewerkt 15-10-2019

Alumnus: Olga van Steenbergen

Student: 2010 - 2014
Bedrijf: Team050 / Hof van Saksen
Functie: Persoonlijk begeleider / medewerker Edutainment


Route
Olga heeft despecialisatie Jeugd gevolgd. Deze vond ze erg leerzaam en heeft ze met plezier afgerond. In plaatst van het volgen van een minor heeft Olga twee stages gedaan. “De eerste stage was bij een coaching en trainingsbureau NLP Netwerk. Ik had hier verschillende taken waaronder het volgen van de practitioner, het opzetten, voorbereiden en geven van trainingen en het coachen van cliënten. Mijn tweede stage heb ik gelopen in het primair onderwijs. Ik begeleidde leerlingen met sociaal emotionele en gedragsproblemen in kleine groepjes,daarnaast gaf ik sova les, begeleidde en ondersteunde ik groepsleerkrachten en deed ik overige werkzaamheden.”

In haar afstudeerfase heeft Olga voor een opdrachtgever onderzoek gedaan naar de effecten van vroeggeboorte op de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast heeft ze onderzoek gedaan naar hoe je de ontwikkeling van deze doelgroep positief kan stimuleren. Naar aanleiding hiervan heeft ze adviezen geschreven die geplaatst zijn op de website van de opdrachtgever.

Functie
“Ik doe op dit moment drie dingen, namelijk een schakelprogramma orthopedagogiek, ik werk als persoonlijk begeleider bij Team050 en ik werk als medewerker edutainment bij Hof van Saksen.
In mijn werk als persoonlijk begeleider bij Team050, begeleid ik vier leerlingen met een stoornis zoals pdd-nos, adhd of dyslexie. Ik richt mij voornamelijk op zelfstandigheid, schoolse taken en huiswerk. Ik werk maar enkele uren op een dag, waardoor dit goed te combineren is met de studie. Dit is ontzettend leuk omdat ik de leerlingen echt kan helpen en ik veel in aanraking kom met ze. Zo ga ik naar Molendrift om met de orthopedagoog die het gezin behandeld te spreken of ga ik naar het Zorgcentrum van een school en spreek ik daar met orthopedagogen,dyslexie behandelaren of gedragsspecialisten.

Ik werk ook als medewerker edutainment bij het resort Hof van Saksen. Ik begeleid hier het edutainment programma voor de kinderen. Ik bereid de activiteiten voor,begeleid de uitvoering hiervan en doe nevenwerkzaamheden die hierbij komen. Ik vind het heel leuk om de hele dag met de kinderen bezig te zijn. Voor deze baan is TP geen vereiste vooropleiding, ook studenten met een ander richting kunnen hier werken.”


Wil je meer weten over Olga’s route of functie? Je kunt haar vragen stellen via: ovansteenbergen@gmail.com

Dit artikel is bijgewerkt op 27 april 2016

Alumnus: Paulien Smidt

Student: 2009 - 2013
Bedrijf: Training en onderzoek Smidt
Functie: Trainer (ZZP'er)


Route
Paulien heeft de specialisatie Jeugd gedaan. "Gespreksvoering met kinderen en diagnostiek waren beiden interessant", vertelt ze. “Na deze specialisatie ben ik een half jaar student assistent geweest bij het lectoraat Leren en Gedrag en dat was voor mij een mooie ervaring. Ik heb onderzoek gedaan naar het sociaal emotioneel ontwikkelingsprogramma PAD op basisscholen." Dit deed ik naast de minor Integraal Jeugdbeleid.
Stage heeft Paulien gelopen bij WIJBeijum, toen nog CJG Beijum. "Tijdens de stage heb ik een training gemaakt en gegevens aan kinderen met een speciaal broertje en zusje. Ik heb voornamelijk geleerd om laagdrempelig te werken, niet overal boven op te zitten en aan te sluiten bij verschillende doelgroepen. Ook hebben we een leuke cursus mogen volgen over de omgang met ouders door een professional van Cedin. Dit was erg waardevol!”
"Ik heb mijn afstuderen afstudeeronderzoek gedaan bij het UMCG. Dit deel was echt het allerbeste van mijn studie! Ik heb hier onderzoek gedaan naar jongeren met een vermoeden van kanker en hun informatie behoefte vanuit het ziekenhuis. Ik heb diepte interviews gehouden met kanker patiënten en met gezonde jongeren focusgroep discussies gedaan. Ontzettend waardevol en een heel erg leuk kwalitatief onderzoek met een top begeleider, dhr Brinkman. Dit was voor mij de mooiste en nuttigste tijd van de opleiding", zegt ze.

Functie
Momenteel werkt Paulien voor zichzelf als ZZP’er vanuit haar eigen onderneming TOS training en onderzoek Smidt. "Ik geef training op verschillende Alfa Colleges in de stad Groningen.Ik geef hier een MBO leerlingen trainingen over talentontwikkeling en laatleerlingen hun eigen talent ontdekken. Dit kan helpen bij het kiezen van een vervolgstudie, tijdens sollicitatiegesprekken en daarnaast is het goed voor het zelfvertrouwen.
Daarnaast doe ik nog steeds verschillende onderzoeken voor gemeenten in de provincie Groningen gericht op het sociale domein en de transitie. Omdat gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor de zorg hebben zij nieuwe documenten nodig om contact te hebben met zorgaanbieders. Hier heb ik verschillende sociale kaarten voor gemaakt."

"Door mijn opdrachten van gemeenten ben ik nu werkzaam als maatwerkadviseur WMO bij gemeente Delfzijl. Ik zit hier bij de WMO en beoordeel of iemand in aanmerking komt voor een indicatie aan de hand van de wet en regelgeving. Mijn achtergrond als TP’er komt vooral van pas om herindicaties te beoordelen van de voormalige AWBZ doelgroep. Ik ga niet op huisbezoeken, maar toets de aanvragen en heb contact met de zorgaanbieders zodat de zorg wordt ingezet en goed geleverd wordt. Dit doe ik momenteel 32 uur per week. Er zijn binnen de WMO en Jeugd grote mogelijkheden voor TP. Onze kennis en kunde kan hier uitstekend worden ingezet. Dit vooral door de oplossingsgerichte coachingsmethodiek te gebruiken.Deze sluit volledig aan bij de nieuwe manier van werken, waarin eigen kracht en het sociaal netwerk centraal staan."

"Daarnaast vermeld ik er nog graag bij dat ik na mijn afstuderen op reis ben gegaan naar Australië voor 8 maanden. Toen ik terug kwam ben ik verder gegaan met het oppakken van mijn eigen bedrijf TOS. Omdat ik hier niet geheel van kan leven heb ik een andere baan gezocht en deze wilde ik graag bij een gemeente omdat de transitie enorm in beweging is en ik hier graag mijn kwaliteiten in wil zetten.Dit is inmiddels gelukt! En daar ben ik erg blij om. Al met al werk ik meestal gemiddeld 40 tot 50 uur per week, want ik werk naast TOS en Gemeente Delfzijl ook nog als brugwachter op de zaterdag bij de Provincie Groningen.
Mocht je het leuk vinden, neem ook een kijkje op de website (www.tosmidt.nl). De website is in ontwikkeling en er zal in de toekomst af en toe een update plaats vinden. Ben je zelf nog erg zoekende naar wat je wilt, kun je ook altijd een persoonlijke talentenscan bij mij doen om het beroepenkeuze proces te vergemakkelijken en vanuit je talenten te werken. Dus de combinatie van iets wat je leuk vindt en waar je goed in bent! Schroom niet om contact met mij op te nemen wanneer je vragen hebt, inmiddels heb ik ook veel TP studenten geholpen aan trainingsbanen bij het CNV."

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 6 mei 2016

Alumnus: Rachel Hibma

Naam: Rachel Hibma
Studie TP: 2013 - 2017
Functie: Oprichtster van Food Your Thought


Keuze Toegepaste Psychologie
Na een aantal opendagen, waaronder HRM en SPH, kwam Rachel uit bij de opleiding Toegepaste Psychologie. Voeding had toen ook al haar interesse en ze hoopte via deze studie hier iets mee te kunnen doen. Zij is vandaag de dag nog steeds erg blij met haar studiekeuze.

Route tijdens de studie
Rachel koos voor de specialisatie Gezondheid. Met name de motiverende gespreksvoering en de positieve psychologie hadden haar interesse. Daarna volgde een stage bij Hunter Select, een werving en selectiebureau. De taken van Rachel waren veelal administratieve taken, ze mocht nog geen gesprekken voeren. Ze leerde veel nieuwe dingen, maar merkte dat ze ondernemender mocht worden. Dat werd ze wel tijdens de Honours-minor Da Vinci. Hier leerde zij een ondernemende kant van zichzelf kennen en ging ze op zoek naar haar passie en kwam weer uit bij voeding. Ze volgde een cursus over voedingsleer en er volgde een TP-weetcafé over de relatie tussen voeding en ziekte. Hier waren minstens 100 studenten aanwezig. In samenwerking met Evenwijs, studeerde Rachel af bij haar eigen bedrijf, Food Your Thought.

Huidige werk
Food Your Thought is opgericht door Rachel met als doel jongvolwassen mensen te inspireren naar een blijvend gezond eetgedrag. Naast haar uitgebreide website met onder andere een blog, verzorgt Rachel trainingen, lezingen en coaching sessies.

De minor heeft veel bijgedragen aan haar eigen ontwikkeling: ‘’Ik moest echt uit mijn comfortzone stappen’’. Dat hielp haar om daarna ook stappen te zetten die zij eerder nooit had gedurfd, zoals het starten van een eigen onderneming. Rachel geeft ook toe dat het niet altijd makkelijk is. ‘’Soms denk ik, waar ben ik aan begonnen. Maar dan herinner ik me weer waarom ik ben begonnen en spreek ik met andere ondernemers. Dat geeft mij weer nieuwe energie om mensen te blijven helpen bij een gezond voedingspatroon’’.

Waarde Toegepast Psycholoog
‘’Als Toegepast Psycholoog ben je erg breed opgeleid. Ik heb daarom nog een extra opleiding over voeding gevolgd, zodat ik mij beter kan specialiseren. Tijdens de studie Toegepaste Psychologie heb ik ondernemend en professioneel leren werken. Daarnaast weet ik ook hoe ik gedrag kan beïnvloeden. Deze competenties kan ik nu goed gebruiken bij het invullen en verder vormgeven van mijn bedrijf Food your Thought’’.

Alumnus: Rianne Doedel

Naam: Rianne Doedel
Studie TP: 2012 - 2016
Bedrijf: FPC Dr. S. van Mesdag
Functie: Sociotherapeutisch medewerker


Route
Rianne wilde altijd al de psychologie kant op. Tijdens haar studie heeft zij de specialisatie Gezondheid gedaan. Tevens heeft zij de bewuste keuze gemaakt om twee stages te doen. Rianne wilde graag binnen de psychiatrie ervaring op doen en dit kon alleen via de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord-Nederland (AFPN), waar zij overigens al in haar 2e jaar contact mee had. Daar werd zij uiteindelijk stagiaire binnen de psychodiagnostiek. Haar taken bestonden uit het afnemen, scoren, rapporteren en terugkoppelen van testen. Hiernaast mocht zij trainingen geven, kon zij meekijken met psychologen en intakes oefenen. De inhoud van de verschillende trainingen binnen de AFPN hebben onder andere te maken met sociale vaardigheden, weerbaarheid en agressiviteit. Bij deze trainingen vond Rianne het leuk om cliënten te zien groeien.
Via de AFPN kon zij stage lopen en afstuderen binnen het FPC Dr. S. van Mesdag. Haar stage heeft Rianne gelopen op de afdeling Kwaliteitszorg, Onderzoek en op een patiëntenafdeling waar zij binnen de sociotherapie werkte. Rianne heeft haar afstuderen binnen de afdeling Kwaliteitszorg gedaan. Door Toegepaste Psychologie heeft zij een goede basis op het gebied van diagnostiek, gespreksvaardigheden en het geven van trainingen. Verder benoemt ze het volgende: ‘Tuurlijk kennis van psychopathologie heb je allemaal wel nodig en is ook praktisch, maar dat vind ik niet het belangrijkste. Ik vind het belangrijker hoe je in de omgang met iemand dingen kan bereiken door op gedrag en gedachten in te gaan en daar mee aan de slag te kunnen. Ik vind dat we dat bij Toegepaste Psychologie goed hebben geleerd.’ Echter is Rianne persoonlijk van mening dat er binnen de opleiding nog wel meer aandacht besteed had mogen worden aan de (forensische) psychiatrie, criminologie en op het gebied van psychopathologie aan pedofilie.

Functie
Rianne werkt momenteel als sociotherapeutisch medewerker op een uitstroom afdeling, waar patiënten worden voorbereid op een terugkeer naar de maatschappij. Haar taken bestaan uit het begeleiden van patiënten met de dagelijkse dingen. Hierbij valt te denken aan het houden van structuur, samen op verlof gaan en een netwerk opbouwen. Bij de patiënten op haar afdeling is vaak sprake van een dubbele diagnose en is er een brede variatie binnen de patiëntengroep. Zo werkt ze met patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, psychotische kwetsbaarheid, autisme spectrumstoornis en patiënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Een van de activiteiten die patiënten kunnen ondernemen is sporten. Dit kan voor hun plezier, maar kan ook een behandeldoel zijn, bijvoorbeeld in de vorm van psychomotorische therapie. De patiënten van haar afdeling wordt geleerd zich te redden met dagelijkse taken, echter zal het merendeel niet meer zelfstandig gaan wonen.
Ook heeft Rianne een tijd gewerkt op een doorstroom afdeling waar patiënten nog midden in hun behandeling zitten. Op deze afdeling zaten patiënten met verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Deze afdeling wordt gezien als een ‘moeilijke’ afdeling, maar Rianne geeft aan blij te zijn dat zij de ervaring met zo’n doelgroep heeft kunnen opdoen. Rianne geeft aan dat er voor haar binnen de Mesdag nog doorgroeimogelijkheden zijn, maar voor nu heeft ze haar doel bereikt.

TIP: ‘Vertel wat je kan, weet en wil.’

Alumnus: Robert de Vries

Student: 2007 - 2011

Bedrijf: Politieacademie Drachten
Functie: Docent Sociale Vaardigheden 


ROBERTS OPLEIDING "Ik ben gestart met de bachelor Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar wat ik daar miste was het praktische gedeelte;de toepassing van de theorie. Ik heb me daarom gericht ingeschreven voor de opleiding Toegepaste Psychologie, om te leren hoe ik het theoretische ook toe kon gaan passen in het werkveld én om ook al echt aan het werk te gaan tijdens mijn opleiding met hetgeen dat ik leerde. Ik vond dit vooral terug in de projecten waar je als student TP mee te maken krijgt. Hier kom je in aanraking met echte opdrachtgevers die een probleem hebben, waarbij jij als student het hele traject doorloopt van intakegesprek tot uiteindelijke oplossing. Je krijgt hierdoor echt het gevoel dat je tijdens je studie al een product aflevert waar wat mee gedaan gaat worden.
De studie heeft mij in staat gesteld mijn vaardigheden op het gebied van gedragsbeïnvloeding te ontwikkelen, waar aandacht werd besteed aan het complete proces dat wordt doorlopen. Ik heb geleerd te onderzoeken welke vraag of behoefte er is bij een opdrachtgever, wat ik als TP'er kan betekenen in die situatie, hoe ik een draaiboek of adviesrapport moet schrijven, maar ook hoe verschillende trainingen gegeven worden en de evaluaties hiervan uitgevoerd moeten worden."

ROBERTS ORGANISATIE Het doel van de Politieacademie Drachten is het afleveren van competente agenten en hoofdagenten. "Dat wil zeggen, agenten die sociaal-communicatief vaardig zijn, juridisch onderlegd zijn, de benodigde technieken en handelingen onder de knie hebben en inzetbaar zijn binnen een aantal kerntaken zoals handhaving, opsporing, intake en noodhulp."

 

ROBERTS WERKZAAMHEDEN "Binnen de academie ben ik docent op het gebied van Sociale Vaardigheden. Hier zit een opbouw in intensiteit van de onderwerpen in. Dat begint bijvoorbeeld met baliewerkzaamheden en een klantvriendelijke benadering van burgers, maar ook het opnemen van aangiftes en het leren van basis-gesprekstechnieken. Een stap verder is conflicthantering en conflictbemiddeling, waarin ik agenten leer  om te gaan met conflictsituaties. Weer iets verder gaan bijvoorbeeld slechtnieuwsgesprekken, waar de agenten wordt geleerd op de juiste wijze zich hierop voor te breiden, het slechte nieuws te brengen aan nabestaanden en om te gaan met de emoties die ontstaan bij mensen. Daarnaast doceer ik in de theorie achter geweldsdelicten zoals huiselijk geweld, zeden en kindermishandeling, waarbij er de koppeling wordt gemaakt naar hoe er opgetreden dient te worden in dat soort situaties. Ook  geef ik lessen verhoortechnieken, waarin zowel verdachten- als getuigenverhoor aan bod komt, wat beide natuurlijk een andere benadering vergt.
Ten slotte geef ik les in een aantal theoretische vakken zoals 'psychische- en verslavingsproblematiek', waar de agenten wordt geleerd symptomen en gedragingen die horen bij geestesziektes of verslaving te herkennen en hiermee om te gaan, en het vak 'Ethische Dilemma's' ".

Robert geeft aan dat hij met het oog op zijn huidige baan vooral veel profijt heeft gehad van de gespreksvoeringsvakken die de opleiding Toegepaste Psychologiehaar studenten biedt. Ook zegt hij veel te hebben gehad aan verschillende vakken rondom de werking van de hersenen. In het politievak is het immers van belang kennis te hebben over hoe mensen dingen waarnemen en hoe het menselijk geheugen werkt om bijvoorbeeld getuigenissen en verklaringen van slachtoffers of verdachten op waarde te kunnen schatten. "Als werknemer met een Toegepaste Psychologie achtergrond heb ik meer kennis op dit soort gebieden dan sommige andere werknemers"

WAT MAAKT ROBERTS WERK AANTREKKELIJK? "De afwisseling in groepen spreekt mij erg aan. Over het algemeen heb ik iedere vier maanden een nieuwe groep. Ik werk met groepen leerlingen die heel divers zijn, bijvoorbeeld op het gebied van leeftijd,   vooropleiding of werkervaring die ze al ophebben gedaan. Daarnaast vind ik het ook mooi dat ik elke keer bij zo'n groep blijf gedurende het hele proces, ik loop met ze mee van de basis van gespreksvoeringstechnieken tot aan zwaardere onderwerpen zoals huiselijk geweld. Hierdoor zie ik de ontwikkeling die de studenten doormaken.  Ik vind het ook leuk dat ik de mogelijkheid heb mijn lessen aan te passen op de vragen en behoeften van iedere nieuwe groep, waardoor geen enkel traject hetzelfde is. Natuurlijk werk je richting een einddoel en bepaalde subdoelen die landelijk zijn vastgesteld, maar ik heb ook geleerd dat je in staat moet zijn het voorop vastgestelde programma los te laten. Ik kijk naar wat het best aansluit op de groep die ik voor me heb en speel daar met de inhoud van de lessen op in, waardoor het ook geen 'productie draaien'  wordt."

"Wat ik daarnaast erg leuk vond was dat ik onlangs ben gevraagd deze locatie te vertegenwoordigen op mijn vakgebied in een landelijke bijeenkomst van vakgenoten. Ik vond het erg mooi dat mij dat toen werd toevertrouwd, zeker met het oog op dat ik in 2011 nog ben afgestudeerd."

PROFILEREN ALS TOEGEPAST PSYCHOLOOG
Ik vroeg Robert naar de voordelen die een Toegepast Psycholoog met zich meebrengt binnen een organisatie.
"Mijn stagebegeleider gebruikte eens het woord 'organisatie sensitiviteit', waarmee hij de vaardigheid om aan te kunnen voelen binnen welk soort organisatie je bent terecht gekomen bedoelde. Ik denk dat een student Toegepaste Psychologie snel zicht heeft op de cultuur van een organisatie, welke soort werknemers er werkzaam zijn, wat dat van zijn collega's en hem/haar als TP'er vraagt. Ik merkte bij mijzelf dat ik snel integreerde in deze organisatie en ik denk daarom ook dat TP'ers hierin een voordeel hebben ten opzichte van andere studenten.

Daarnaast denk ik dat de goede ontwikkeling van gesprekstechnieken en -vaardigheden en de brede inzetbaarheid 'unique selling points ' van een Toegepaste Psychologie student zijn. Een tip voor afstuderende Toegepast Psychologen is om deze brede inzetbaarheid om te zetten naar concrete vaardigheden: dingen waar jij echt goed in bent en die jij kunt brengen binnen een organisatie. Hierdoor kun jij jouw meerwaarde als TP'er laten zien voor de organisatie waar jij wil gaan werken."

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt in 2015

Alumnus: Ruben van Dalfsen

Student: 2011 - 2015

Bedrijf: CNV Vakmensen / Hanzehogeschool
Functie: Vakbondsconsulent


Route

Ruben heeft de specialisatie Gezondheidspsychologie gedaan. “De motiverende gespreksvoeringen hartcoherentie training sprongen er voor mij uit. Ik heb dit als een leerzame en interessante specialisatie ervaren.” Vervolgens heeft Ruben zijn keuzesemester ingevuld met de minor Presentatiepsychologie op het Saxion. Deze minor is nuttig wanneer je iets in de sport of met revalidatie wil gaan doen.De minor sloot heel goed aan bij de opleiding. Het nadeel was dat er ook veel overlap in zat. “Daardoor waren sommige lessen meer herhaling dan dat ik wat nieuws leerde”, vertelt hij.

 

Zijn stage heeft Ruben gedaan op de afdeling Gezondheidspsychologie van het UMCG. “Daar was ik vooral bezig met ondersteuning bij onderzoeken. Het afnemen van interviews, verwerken van data, vragenlijsten afnemen en zelf een onderzoekje doen. Ik heb het ervaren als een leerzame stage waarbij ik vooral op onderzoekgebied heel veel geleerd heb.”

 

“Na mijn stage kon ik op dezelfde afdeling afstuderen. Ik heb samen met Denise Emmens onderzoek gedaan naar de invloed van roken op relaties en de invloed van relaties op roken. Daarbij hebben we voornamelijk gekeken naar het verschil tussen koppels waarvan 1 rookte en waarvan beide rookten. Het onderzoek was vooral gericht op de invloed van het roken op relatietevredenheid. Daarnaast was het een pilot studie voor de afdeling gezondheidspsychologie. Zij hebben na onze studie nog verder onderzoek gedaan.”

 

Functie

Momenteel is Ruben parttime werkzaam als docent op de Hanzehogeschool en werkt hij als Vakbondsconsulent bij CNV Vakmensen. Bij de Hanze geeft hij vaardigheidsvakken als ‘psychologische gespreksvoering’ en ‘interviewen & observeren’. Daarnaast is hij ook tijdelijk SLB’er.

 

“Bij CNV Vakmensen ben ik coördinator van een project waarbij we MBO studenten kennis laten maken met de vakbond. Dat doen we door workshops te geven die betrekking hebben op werk en inkomen. Dat loopt uiteen van een workshop over pesten op de werkvloer tot hoe presenteer je jezelf wanneer je ergens gaat solliciteren.  Ik ben ook veel in contact met docenten op MBO scholen. Contacten 'warm' houden en zorgen dat de aanvragen binnen blijven komen. Verder ben ik bezig met het up to date houden van de workshops, het inplannen van de aangevraagde lessen en het indelen van onze gastdocenten. De gastdocenten zijn HBO studenten, zij geven de lessen. Af en toe sta ik zelf ook nog voor de klassen om een workshop te verzorgen, dit doe ik met veel plezier.

 

De afwisseling van mijn werkzaamheden maakt het leuk. Ik sta veel voor groepen en de groepen zijn allemaal anders. Het is elke keer weer een uitdaging om aan te sluiten bij de klas. De ene keer is het een niveau 1 groep op het MBO en de andere keer een HBO groep. Dit maakt mijn werk interessant. De leerlingen zien groeien of ze iets aanleren is waar ik mijn motivatie uit haal.”

 

Wil jij meer weten over Ruben zijn route of functie? Je kunt hem vragen stellen via: rubenvandalfsen@hotmail.com

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 16 september 2016

Alumnus: Runa van der Broek

Student: 2009-2014
Bedrijf: RUNA
Functie: Eigenaar


RUNA'S OPLEIDING
Runa heeft zich tijdens de middelbare school voorbereid om naar het conservatorium te gaan. Ze is in de vooropleiding gekomen van de opleiding Docent Muziek, maar hier is ze in het tweede jaar mee gestopt. "Ik kwam erachter dat ik geen muziek docent wilde worden. Vakken als pedagogiek en les ontwerpen vond ik leuk en daar wilde ik meer mee gaan doen".

Bij de voorlichting van MWD/SPH kwam Runa in aanraking met TP. "Toen ik bij de voorlichting van TP binnen liep besloot ik op dat moment dat ik dat wilde doen. TP is lekker down to earth en het zakelijke sprak mij net iets meer aan dan andere sociale studies."
Runa vond vooral cursussen die te maken hebben met coaching leuk bij TP. Daarnaast vindt zij de onderbouwing die zij mee heeft gekregen fijn: "Bij TP krijg je echt een stuk theorie mee, wat erg waardevol is. Dit is iets waardoor ik de opleiding zou aanraden bij anderen."

"Ik heb de specialisatie Arbeids- en organisatiepsychologie gedaan. Dit ging meer richting organisaties; zakelijker. In mijn vrije keuzesemester heb ik de minor Businessclass Ondernemerschap gedaan. Ik ben blij dat ik deze gedaan heb. Ik vond deze minor wel pittig, omdat het totaal iets anders is dan de vakken bij TP. Deze was meer op bedrijfskunde gericht, waar je veel meer bezig bent met de zakelijke dan de sociale kant. Hierdoor krijg je weer een hele andere mindset. Je leert toepassen wat je allemaal kan, maar binnen een heel andere context. Dat vind ik de waarde van een minor kiezen die niet binnen ons vakgebied ligt."

STAGE EN AFSTUDEERFASE
Runa heeft stage gelopen bij GRIP Re-integratie. "Stagelopen vind ik belangrijk, omdat je direct je kennis in de praktijk kunt herkennen en toepassen. Ook doe je ervaring op die je nodig hebt als je gaat solliciteren of voor jezelf gaat beginnen." In de afstudeerfase is Runa afgestudeerd bij Cube050 (een organisatie die ondernemers in de regio ondersteunt), waar ze nu ook met haar eigen bedrijf zit. Ze is dan ook afgestudeerd op haar eigen bedrijf. "Ik heb een onderzoek gedaan naar hoe ondernemers leren en reflecteren en hoe zij begeleid willen worden. Het was mijn eigen opdracht en hierdoor had ik weinig sturing van anderen, behalve begeleiding van een docent. Dat was lastig, maar erg nuttig, omdat ik zelf ook ondernemer wilde worden."

EXTRA ACTIVITEITEN
Naast het reguliere onderwijs heeft Runa het honoursprogramma gedaan en is zij student-assistent geweest bij een project voor eerstejaars studenten. "De extra activiteiten waren voor mij erg waardevol. Bij het honoursprogramma kan je de kennis die je hebt direct toepassen. Daarnaast is het erg leuk dat wanneer je iets leest, je hier anders naar kijkt doordat je het kunt koppelen aan een project waar je bijvoorbeeld mee bezig bent. Hierdoor onthield ik alles ook beter."

RUNA'S WERK
"Mijn eigen bedrijf heet RUNA. Ik begeleid ondernemers met het ontwikkelen van focus, het vinden van een duidelijke richting en het stellen van prioriteiten. De persoonlijke kant van je bedrijf dus, met een stukje marketing. Een belangrijke basis daarvoor is dat je weet waar je voor staat: je persoonlijke kernwaarden en missie. Daar heb ik een traject voor geschreven. Vandaar dat ik vond dat mijn bedrijfsnaam moet weergeven wie ik ben. Daarom heb ik het mijn eigen naam gegeven. Gelukkig heb ik een unieke naam die makkelijk te onthouden is."

Aangezien Runa in Cube050 is afgestudeerd had zij al een eigen kantoor en deze mocht zij na haar afstuderen huren. Dit heeft zij direct gedaan en is begonnen met het schrijven van een traject. "Klanten werven is lastig en via via gaat dit het snelst. Als je waarde levert aan de klant zijn mensen geneigd om jouw diensten verder te vertellen. Via Facebook plaats ik af en toe oproepjes dat ik iets leuks heb om uit te proberen en wie dat dan zou willen doen. Een aantal van deze mensen ben ik ook gaan coachen. Daarnaast ben ik mij aan het ontwikkelen tot spreker. Ik wil graag een groter publiek bereiken en vind het leuk om voor groepen te staan."
Het bedrijf doet Runa alleen, maar zij probeert altijd mensen om zich heen te verzamelen om mee te denken. Ze gaat vaak met mensen koffie drinken om ideeën uit te wisselen.

WAT MAAKT RUNA'S WERK AANTREKKELIJK?
"Ik ben redelijk filosofisch aangelegd en als ik ideeën heb dan wil ik ze kunnen uitwerken. Als ik iets bedacht heb, dan ben ik daar best wel lang mee bezig geweest en als dat niet past in de bestaande kaders van een organisatie, wat moet je dan? Hierdoor pas ik niet zonder meer in een organisatie en ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Het geeft mij heel veel vrijheid om mijn eigen ideeën uit te voeren. Dingen die ik echt belangrijk vind en waar ik echt achter sta, daar zit een drive van mij achter: dat moet de wereld in."
"Ik wist al best lang dat ik een eigen onderneming wilde. Ik dacht wel dat het iets met coaching zou worden, maar later kwam pas dat ik het wereldje van ondernemers erg leuk vind. Dit kwam onder andere door de minor die ik heb gevolgd."

VAN OPLEIDING NAAR WERKVELD
Het hele pakket dat je van de opleiding meekrijgt omschrijft Runa als een goede basis. "Als je een eigen bedrijf hebt, gericht op coachen, is geld verdienen net zo belangrijk als goed ondernemend kunnen werken en coachen. Om geld te verdienen moet je jezelf kunnen verkopen. Ik geloof zelf wel dat je goed waarde moet leveren als je een eigen bedrijf hebt, vandaar dat het totaal pakket dat je van de opleiding meekrijgt fijn is."
Runa heeft zich zo goed mogelijk voorbereid op de overstap naar het werkveld door veel te ondernemen naast haar studie. Toch wist zij niets over het bedrijfsleven toen ze met haar bedrijf begon. "Ik had geen idee hoe belastingzaken werkten. Daarnaast moet je als ondernemer uniek zijn en deskundige op de inhoud. Ik heb nog veel gelezen en filmpjes gekeken voordat ik een coachingstraject had geschreven. Je moet nog veel kennis opdoen voordat je iets unieks kunt maken met je bedrijf. Een uitgebreider kijkje in de keuken bij bedrijven zou niet verkeerd zijn, maar volgens mij wordt dat al steeds meer gedaan bij TP."

KWALITEITEN TOEGEPAST PSYCHOLOOG
"Naast dat je theoretisch onderbouwd leert werken, is het fijn dat je ook geleerd hebt hoe je dit moet toepassen in de praktijk. Vooral de competenties ondernemend werken en gedragsbeïnvloeding heb ik veel aan gehad, maar ook het samenwerken binnen de opleiding heeft mij geholpen. Als ik een relatie aanga met een klant zeg ik er ook altijd bij dat ik uitkijk naar onze samenwerking. Zo zie ik dat ook echt."

Kijk ook eens op: http://www.runacoacht.nl.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt in 2015

Alumnus: Sanne de Jonge

Student: 2008 - 2013
Bedrijf: Belastingdienst
Functie: Informant Klantvraagonderzoek


Route
Sanne heeft de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie gedaan. Dit vond ze een interessante verdieping in organisatie ontwikkeling en competentieontwikkeling van individuen. In het kader van haar keuzesemester heeft ze de minor Loopbaancoaching en recruitment gedaan. Deze minor sloot goed aan op de specialisatie die ze wilde doen met betrekking tot het begeleiden van individuen in hun loopbaan en ontwikkelingen in organisaties.
Ze heeft stage gelopen bij de Academie voor sportstudies. Hier heeft ze cliënten gecoacht in het verkrijgen van een gezonde leefstijl. Ook werkte ze aan kwantitatief onderzoek naar barrières die cliënten hierbij ervaren. Ze vond het onderzoek doen leuker dan het coachen; het werken met cijfers over gedrag vindt ze leuker dan het beïnvloeden van gedrag via coaching. Tijdens haar afstudeerfase heeft Sanne onderzoek gedaan naar de factoren die samenhangen et studiesucces van eerstejaars Toegepaste Psychologie studenten aan de Hanzehogeschool. Dit bleek zeer nuttig te zijn aangezien de uitkomsten van dit onderzoek de basis vormden voor de decentrale selectieassessment die sinds 2013-2014 wordt gebruikt bij het selecteren van geschikte studenten voor de opleiding.

Functie
“Omdat er in het Noorden van Nederland weinig werk is voor Toegepast Psychologen op het gebied van onderzoek binnen organisaties, ben ik momenteel werkzaam bij de belastingdienst. Tegelijkertijd ben ik op zoek naar een baan die beter bij mijn capaciteiten past. Ik werk als informant/klantadviseur en ben betrokken bij intern klantvraagonderzoek dat zich richt op het verbeteren van de dienstverlening van de belastingdienst”. Haar werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het beantwoorden en registeren van klantvragen. Maandelijks is er overleg om het onderzoeksmodel waarmee klantvragen worden bijgehouden te evalueren en te verbeteren om resultaten in de praktijk te brengen. “Wat mijn werk aantrekkelijk maakt is het onderzoekscomponent. De concrete mogelijkheid om bij te dragen aan verbetering van de organisatie motiveert mij.”

Wil je meer weten over Sanne haar route of functie? Je kunt haar vragen stellen via: s.dejonge.tp@gmail.com

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 9 me 2016

Alumnus: Simone Evertse

Student: 2008 - 2012

Bedrijf: Team050 / UMC Groningen Thuis

Functie: Ambulant werker


Route

Simone heeft de specialisatie ‘Jeugd’ gedaan. “Ik vond het een leerzame specialisatie. Ik heb er destijds voor gekozen om eerst mijn stage te lopen en daarna een specialisatie te volgen. Dit heb ik gedaan omdat ik klaar was voor de praktijk! Ik had zin om aan de slag te gaan, niet meer alleen uit boeken te leren, maar het ook daadwerkelijk toe te passen. De kennis, vaardigheden en technieken uit de specialisatie kon ik daardoor helaas niet meer toepassen in mijn stage, maar wel in het werkveld waarin in werkzaam was. Een heel goede aanvulling wat mij betreft.”

 

Omdat Simone interesse had in het coaching en begeleiden van kinderen en volwassen met betrekking tot een gezonde leefstijl, heeft ze gekozen voor de minor Sportgezondheid en Leefstijl. “De vaardigheden coachen, begeleidingen en trainen speelden een belangrijk rol tijdens mijn studie Toegepaste Psychologie. De kennis over trainingsleer en voeding vulde dit daarom perfect aan. Daarnaast heb ik tijdens deze minor een stage gelopen op een basisschool waar we kinderen tot en met 12 jaar begeleiden om een gezondere leefstijl aan te nemen.”

 

Haar stage heeft Simone gedaan bij Paramedics. “Ik heb een beweegprogramma gecoördineerd voor kinderen met overgewicht. Samen met de diëtiste verzorgde ik voorlichtingen over voeding, met de psycholoog voerde ik gesprekken over thema’s als onzekerheid en pesten en met de bewegingsagoog en fysiotherapeut verzorgde ik bewegingslessen. Daarnaast was ik vertrouwenspersoon voor de deelnemende kinderen en ouders. Ik vond het een fantastische ervaring! Voor mijn gevoel was deze stage mij op het lijf geschreven. Ik heb er heel veel van geleerd en zou direct tekenen voor een vergelijkbare baan!”

 

“Mijn scriptie heb ik geschreven over activiteitentherapie voor Parkinson patiënten.Een mooie ervaring om van dichtbij mee te maken hoe het in een zorginstelling als Maartenshof georganiseerd is. Ik ben in gesprek gegaan met mensen met de ziekte van Parkinson en heb geprobeerd te achterhalen bij welke therapievorm zij gedurende hun opname het meeste baat hebben. Ik vond het een heel indrukwekkende en dankbare afstudeeropdracht, omdat ik met mijn onderzoek ook echt iets voor deze mensen kon betekenen.”

 

Functie

Op moment van schrijven is Simone net afgestudeerd aan de RUG, ze heeft de master Klinische Psychologie gedaan. “Met deze master hoopte ik meer kennis te krijgen over psychopathologie bij kinderen en volwassenen. Opmerkelijk vind ik dat wanneer ik solliciteer ik van bijna alle werkgevers terug krijg dat mijn HBO diploma Toegepaste psychologie een duidelijke toevoeging is op mijn CV. In gedachten houd ik altijd dat het belangrijk is om te weten waarom je binnen een studie bepaalde keuzes hebt gemaakt, zodat je dit vol enthousiasme op anderen kan overbrengen! Ik heb op dit moment wel een baantje. Ik bied gezinsondersteuning bij een gezin met twee jongens met PDD-NOS. Samen werken we aan bijvoorbeeld sociale vaardigheden en het overwinnen van angsten. Een leerzame en dankbare taak waar ik na 3,5 jaar nog steeds veel voldoening uithaal.”


Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 13 juli 2016

Alumnus: Sophie Hesselink

Student: 2010 - 2014 

Bedrijf: HALT Noord Nederland 
Functie: HALT-medewerker


Route

Als specialisatie heeft Sophie voor ‘Gezondheidspsychologie’ gekozen, deze heeft ze erg positief ervaren. “Gezondheidspsychologie is een thema dat mij altijd al heeft aangesproken. De vakken die binnen deze specialisatie werden aangeboden slotengoed aan bij mijn interesses en hebben mij veel nieuwe kennis en vaardigheden bijgebracht. Achteraf gezien is het niet helemaal de specialisatie die aansluit bij mij interesses op de arbeidsmarkt. De specialisatie ‘Jeugd’ zou beter passen, omdat deze doelgroep mij erg boeit en ik daar nu ook mee te maken heb in mijn huidige werk.”

 

Voor haar minor heeft Sophie ‘Politiekunde’ gevolgd aan de Politieacademie in Apeldoorn.Deze keuze heeft ze voornamelijk gebaseerd op haar interesse en fascinatie met de politie. “Tijdens de minor waren we veel bezig met dilemma’s waarpolitieagenten mee te maken krijgen tijdens hun dagelijkse werk. Een stukje psychologie achter het politiewerk kwam ook goed terug in de minor, dus uiteindelijk was het wel een minor die deels aansluiting had met TP. De minor heeft voor mij vooral bevestigd dat het politiewerk mij nog steeds erg aanspreekt en het wellicht een werkveld is waar ik ooit terecht zal komen.”

 

Sophie heeft stage gelopen bij bureau Halt in Groningen. Ze was hier bezig met repressie en preventie werkzaamheden. Repressie bestaat uit het begeleiden van jongeren en hun ouders die vanwege een licht strafbaar feit door de politie naar Halt zijn verwezen. Het voeren van coaching gesprekken, signalering en beïnvloeden van gedrag  kwamen terug in deze werkzaamheden. Preventie heeft te maken het organiseren en uitvoeren van verschillende preventie-activiteiten. Voorlichtingen op scholen, ouderbijeenkomsten en groepsbijeenkomsten zijn hier onderdeel van.

 

In haar afstudeerfase heeft Sophie een afstudeeronderzoek gedaan bij de AFPN in Groningen. Ze heeft een ontwerponderzoek uitgevoerd met als resultaat een onderbouwde groepstraining, over het delictscenario, inclusief handboek voor de behandelaars en werkboek voor de cliënten van de AFPN. “Tijdens mijn studie wilde ik mij graag zo breed mogelijk oriënteren. Ik heb er daarom voor gekozen om mijn afstudeerfase in te vullen bij een andere organisatie dan mijn stagebedrijf. Dit vond ik erg nuttig, om op die manier ook een andere doelgroepte leren kennen, een andere manier van werken en andere mensen. Goed voor je netwerk, maar ook goed voor het vergaren van nieuwe kennis en vaardigheden.Mijn interesse ligt in de forensische wereld, het was dan ook erg mooi om mijn studie af te sluiten met een onderzoek binnen een forensische psychiatrie.”

 

Functie

Momenteel is Sophie werkzaam als Halt-medewerker bij Halt team Oost-Nederland. Ze is daar verantwoordelijk voor repressie en preventie werkzaamheden zoals hier bovenbeschreven bij stage werkzaamheden. Daarnaast onderhoudt ze contact met ketenpartners. Sophie haar werkdagen zien er over het algemeen als volgt uit. In de ochtend geeft ze vaak voorlichtingen op scholen. Af en toe heeft ze vergadering of overleg. In de middag heeft ze gesprekken met jongeren en hun ouders.

Iedere jongere komt drie keer op gesprek bij Halt en tussen de gesprekken door moeten ze hun straf uitvoeren. Die straf kan bestaan uit het maken van opdrachten, excuses aanbieden, een werkstraf en/of schadevergoeding.

 

Wil je meer weten over Sophie haar route of functie? Je kunt haar vragen stellen via: s.hesselink@halt.nl(of sophie_hesselink@hotmail.com

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 13 september 2016

Alumnus: Suzanne Kok

Student: 2007-2012
Bedrijf: Thebe Breda
Functie: Teampsycholoog


SUZANNE’S OPLEIDING
Na de middelbare school is Suzanne aan de kunstacademie begonnen in Rotterdam. Hier deed zij de richting interieurarchitectuur. Dit heeft zij twee jaar gedaan. Ik vroeg Suzanne waarom zij geswitcht is naar Toegepaste Psychologie. “De opleiding interieurarchitectuur was een erg zelfstandige en praktische studie. Ik miste daarbij een stuk theorie en begeleiding . Daarnaast ben ik altijd erg geïnteresseerd geweest in het gedrag van mensen en wat hen beweegt om bepaalde keuzes te maken in het leven. De praktische insteek van de psychologie sprak me erg aan, maar ook het vakkenpakket van de opleiding.”  

Suzanne heeft de specialisatie gezondheidspsychologie gevolgd. Ze geeft aan dat de specialisatie toen nog niet erg goed vormgegeven was. “Ik vind het erg jammer dat er niet meer ingegaan werd op de geestelijke gezondheid en psychiatrie. Naar mijn mening is de opleiding te veel gericht op gezonde mensen. Ik mis een stukje omgaan met complex gedrag van mensen, met name psychische problematiek.”

Voor haar vrije ruimte heeft Suzanne voor Pallas-healthresearch en GENERO (Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving) een inventarisatie uitgevoerd van goede voorbeelden die welzijn, wonen en zorg voor ouderen en/of hun mantelzorgers positief beïnvloeden. “Het ging om vernieuwende en inspirerende innovaties die in de dagelijkse praktijk goed bleken te werken.  Dit om bestaande kennis te verspreiden, van elkaar te leren en de ouderenzorg in de regio Rotterdam concreet te kunnen verbeteren. Het was erg nuttig om in aanraking te komen met verschillende organisaties en deel te nemen aan meetings en conferences over de ouderenzorg. Daarnaast  heb ik veel werkbezoeken gedaan, wat mijn interesse voor de ouderenzorg zeker heeft vergroot.”

STAGE EN AFSTUDEERFASE
Suzanne heeft stage gelopen bij het Erasmus Medisch Centrum op de afdeling organisatieadvies. Dit heeft zij als erg leerzaam en interessant ervaren. “Gedurende mijn stage heb ik meegewerkt aan het medewerkers-tevredenheidsonderzoek (c.a. 10.000 medewerkers). Hierbij heb ik rapportages geschreven voor drie afdelingen met interventies die aangebracht zouden kunnen worden op de afdelingen om de tevredenheid van de medewerkers te vergroten. Daarnaast ondersteunde ik de organisatieadviseur bij het coachen en begeleiden van verpleegkundigen van de afdeling Psychiatrie.”

Voor het afstuderen heeft Suzanne onderzoek gedaan voor het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Ze deed onderzoek naar kenmerkende onderwijs-vormen binnen de opleiding Zorghulp niveau 1. “Dataverzameling door observaties op MBO scholen heb ik als erg leuk en leerzaam ervaren. Ik kreeg inzicht in verschillende denkniveaus en de toepasbaarheid van onderwijsvormen bij deze doelgroep.”

SUZANNE’S WERK
Momenteel werkt Suzanne bij Thebe Breda in een woonzorgcentrum voor mensen met een complexe vorm van dementie of gerontopsychiatrie (psychische stoornissen bij 65+ers). Ze is hier nu 1,5 jaar werkzaam en is aan deze baan gekomen door te solliciteren op een online vacature. “Binnen Thebe ben ik werkzaam als (HBO) psycholoog. De exacte naam van mijn functie is teampsycholoog. Ik begeleid teams op gerontopsychiatrische afdelingen bij de omgang met cliënten met psychische problematiek. Daarbij zorg ik voor goede vertaling van behandelafspraken naar de zorg. Ook richt ik mij op kwaliteitsverbetering van de zorg. Dit doe ik door middel van intervisiebijeenkomsten en bewonersberaden. Ook lever ik input voor zelfzorg voor teamleden en praktische wijzen van individuele reflectie (RET, relaxatietraining). ”

WAT MAAKT SUZANNE’S WERK AANTREKKELIJK?
“De goede aansluiting met TP maakt de functie als psycholoog aantrekkelijk. Daarnaast vind ik de doelgroep erg boeiend (ouderen tussen de 40-90 jaar met psychiatrische problematiek) en zijn de werkzaamheden divers. Ook vind ik het erg leuk om multidisciplinaire te werken.”

VAN OPLEIDING NAAR WERKVELD
Suzanne heeft in haar werk het meest te maken met het beïnvloeden van gedrag. “Als teampsycholoog begeleid en coach ik medewerkers bij de omgang met cliënten met psychiatrische problematiek. Daarbij train ik de zorgmedewerkers en geef ik hun advies over het toepassen van omgangsadviezen in de praktijk.”  
Suzanne geeft aan dat ze tijdens de opleiding veel geleerd heeft over gespreksvaardigheden die zij nu dagelijks kan toepassen in de praktijk en ze leert medewerkers om zelf deze technieken toe te passen. Ook geeft zij het volgende aan: “De opleiding heeft een vrij positieve insteek wat betreft het gedrag van de mens. Dit probeer ik vast te houden door mensen positief te benaderen, hun als ervaringsdeskundige te zien en te vragen om hun kijk op de situatie. Ik kan er van genieten als mensen erachter komen dat ze meer in hun mars hebben dan wat ze tot dan hebben gedaan. Zien hoe zij zich ontwikkelen en nieuwe inspiratie vinden in hun werk geeft mij steeds weer energie.”

Op de overstap van de opleiding naar het werkveld was Suzanne niet goed voorbereid. “Het was nuttig geweest om de studenten een duidelijk beeld te geven over toekomstmogelijkheden als toegepast psycholoog. Werkbezoeken, meetings tussen studenten en bedrijven en het betrekken van alumni zouden hierbij nuttig geweest zijn. Ik neem aan dat dit nu steeds meer gebeurt bij de opleiding. Het heeft Suzanne geholpen om veel sollicitatiegesprekken te voeren met diverse organisaties. Hierdoor werd haar steeds duidelijker wat de kracht van een toegepast psycholoog is. Daarnaast heeft ze hierdoor meer inzicht gekregen in haar eigen talenten.

KWALITEITEN TOEGEPAST PSYCHOLOOG
Een TP’er heeft inzicht in het gedrag van mensen en is in staat om te achterhalen wat mensen motiveert en activeert. Hiermee kan je op een praktische wijze, met praktische tools, gedragsveranderingen teweeg brengen. “Om het beste uit een persoon te kunnen halen vind ik het belangrijk om naar het totaalplaatje te kijken. Dit wil zeggen: wat zijn iemands drijfveren om zich te ontwikkelen, hoe ziet zijn omgeving eruit en hoe staat hij of zij in het leven? Om vervolgens gezamenlijk te komen tot een coachingsvraag en de weg naar een oplossing of een ontwikkeling.”

Kijk ook eens op: http://www.thebe.nl

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt in 2015

Alumnus: Tessa Jonker

Student: 2007 - 2012

Bedrijf: Vegro Verpleegartikel
Functie:
Trainer Interne Academie


TESSA'S OPLEIDING "Mijn beide ouders werkten in de jeugdzorg, waardoor ik zelf geïnteresseerd raakte in dit vakgebied. Op basis van deze interesse heb ik me ingeschreven bij Toegepaste Psychologie, al heb ik uiteindelijk tijdens mijn studie zelf voor een andere richting gekozen, nadat ik de specialisatie Jeugd nog wel gevolgd heb. In mijn eerste twee jaar spraken vooral de projecten en praktische opdrachten mij aan. Ik merkte dat wat dat betreft de opleiding goed bij mij paste, omdat ik zelf praktisch ingesteld ben. De opleiding stelde je in staat wat je leerde te kunnen toepassen in de praktijk. De mogelijkheid om echt aan de slag te gaan voor bedrijven sprak mij erg aan."

"Ik heb mij dankzij deze opleiding goed kunnen ontwikkelen op het gebied van professionalisering. In het contact met bedrijven en externe opdrachtgevers hebben mijn medestudenten en ik meerdere keren te horen gekregen dat wij zo professioneel overkwamen. Daarnaast zorgt de opleiding ervoor dat je goed wordt in het analyseren van problemen. Als TP'er ben je in staat vraagstukken praktisch te bekijken en te zoeken naar een praktische oplossing om verandering te brengen in een situatie."

"Wat ik prettig vond was dat veel docenten van de opleiding, naast hun functie op de opleiding, ook nog een functie in het werkveld hadden. Dit zag ik als een groot voordeel in de begeleiding omdat docenten veel kennis hebben over de praktijk en niet alleen over de theorie. Daarnaast biedt de opleiding veel mogelijkheden om buiten de school aan de slag te gaan met bedrijven, zodat je na je opleiding goed voorbereid bent op wat je wilt gaan doen. Studenten worden hierin goed gefaciliteerd en kunnen gebruik maken van het netwerk van organisaties die met de opleiding willen samenwerken."

STAGE EN AFSTUDEERFASE "Ik heb op een trainingsbureau op Mauritius stage gelopen, wat geregeld kon worden via het bureau buitenlandstages. Ik heb daar een onderzoek gedaan en een zogenaamde 'training needs analysis' uitgewerkt; een instrument waarmee de behoeftes en vragen van organisaties gemeten kon worden, waar dan op kon worden ingespeeld door het trainingsbureau.
Mijn stageopdracht was van goede kwaliteit, ik kreeg goede begeleiding en de stage sloot goed aan op de opleiding. Daarnaast was het feit dat ik tijdens mijn stage in een prachtige omgeving zat voor mij het allermooiste."

In mijn afstudeerfase heb ik samen met een andere student een onderzoek verricht voor de 'Mesdagkliniek', een TBS instelling in Groningen. We hebben onderzocht of de afkomst van cliënten een rol speelde
in de beoordeling door werknemers in hun kans op recidive. Ik vond dat we door onze studie-achtergrond goed voorbereid waren op het verrichten van onderzoek.

TESSA'S WERK "Ik ben werkzaam als trainer bij Vegro,een leverancier voor verpleegartikelen. Het doel van de organisatie is om zieke mensen altijd makkelijk en snel toegang te geven tot de hulpmiddelen die zij nodig hebben."

Vegro heeft een interne academie, waar het haar eigen medewerkers en ook externen opleidt met behulp van een groot aantal uiteenlopende trainingen en cursussen.
Zo geef ik bijvoorbeeld verkooptrainingen, gespreksvaardigheidstrainingen voor verschillende doelgroepen en cursussen situationeel leidinggeven aan het management van winkels. Ik geef ook cursussen aan verplegers in het gebruik en de werking van nieuwe producten en de omgang met cliënten in relatie tot het product. Veel van de trainingen die ik geef heb ik zelf geschreven. 70% van mijn werk is bij externe organisaties langs gaan, cursussen geven, teams te bezoeken en intern mensen opleiden, de andere 30% is het ontwikkelen en verbeteren van trainingen.
Ik heb daarnaast een assessment ontwikkeld voor het meten van leiderschapsvaardigheden bij werknemers van Vegro, zodat talenten de kans krijgen door te groeien binnen de organisatie."

WAT MAAKT TESSA'S WERK AANTREKKELIJK?
"Er zit veel afwisseling en uitdaging in mijn werkzaamheden en ik werk natuurlijk erg veel met mensen. Daarnaast vind ik de zelfstandigheid die ik ervaar heerlijk, word ik erg vrij gelaten in mijn werk en kan ik mijn creativiteit kwijt in mijn werkzaamheden.
Er wordt binnen de organisatie veel overlegd en daarin ook naar mij geluisterd. I
nput en meningen over verbeteringen worden binnen het bedrijf serieus overwogen.
Dat was erg prettig moet ik zeggen, ik voelde me meteen heel serieus genomen."

"In het werkveld zie je pas waar je eigenlijk al toe in staat bent"

VAN OPLEIDING NAAR WERKVELD "
Het niveau van de opleiding Toegepaste Psychologie ligt naar mijn idee behoorlijk hoog. Wat ik heb gemerkt is dat, toen ik ging werken na mijn opleiding Toegepaste Psychologie, ik erachter kwam dat ik al over een hoog niveau en goed ontwikkelde vaardigheden beschikte, waardoor ik werkelijk een toegevoegde waarde had binnen deze organisatie. Dit was iets wat ik me tijdens mijn opleiding nooit had gerealiseerd. In het werkveld zie pas je waar je eigenlijk al toe in staat bent."

KWALITEITEN TOEGEPAST PSYCHOLOOG
"Als TP'er word je erg breed opgeleid en leer je daarnaast een unieke denkwijze en praktische benadering van situaties aan. Ik vind dat de kern van wat een Toegepaste Psycholoog kan doen binnen een organisatie altijd te maken heeft met gedragsbeïnvloeding of -verandering en dat dit altijd en overal in terug komt. Dit zorgt ervoor dat onze vaardigheden overal toe te passen zijn,of het nou gaat om het geven van trainingen, het doorvoeren van organisatieveranderingen of verkoop. De manier waarop TP'ers vraagstukken benaderen kan binnen heel veel organisaties van waarde zijn. Dat je als TP'er breed opgeleid wordt heb ik altijd als voordeel gezien. Ik geloof ook echt datje als TP'er overal aan de slag kunt. Spreek mensen aan, voor elke organisatie kun je wel iets betekenen. Bedenk waar jij goed in bent en overtuig jezelf hiervan voordat je probeert een bedrijf daarvan te overtuigen."

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt in 2015

Alumnus: Teus Jansma

Student: 2013-2018

Bedrijf: RUG pre-master Psychologie
Functie: Master Work, Organizatoinal and Personnel Psychology


Route

Voor Teus is de studie pas echt begonnen toen hij de route Arbeid en Organisatie startte. Voorheen was hij wat aan het aanmodderen, maar doordat de vakken hem echt lagen werd hij meer gemotiveerd en gaf het hem een goed gevoel.

Na zijn specialisatie is hij de Minor Four Dimensional Leadership gaan volgen op de Hanze. Hier kreeg hij veel inzichten in zijn eigen leiderschapsstijl. Zo kreeg hij onder andere te horen dat hij meer zijn emotionele kant mocht gaan inzetten, in plaats van alles oprationeel niveau te bekijken. “Ik gaf weinig ruimte voor gevoelens van anderen en was te gericht op het einddoel”.

 

“Ik heb stage gelopen bij de Hanze als studiekeuzeadviseur. Het werd voor mij zo ingericht dat ik echt gesprekken mocht voeren met studenten. Daarnaast mocht ik mensen coachen, trainingen geven en voorlichtingen geven op middelbare scholen”. Het onderwerp sprak hem ergaan, omdat hij zelf een lange zoektocht heeft gehad naar de juiste studiekeuze.

Hij vertelde dat hij tijdens zijn voorlichtingen vaak benadrukt dat het oké is voor de leerlingen om eerst uit te zoeken wie ze zelf zijn en daarna pas een studiekeuze te maken. Hier waren een aantal leerlingen hem erg dankbaar voor.

 

Op de vraag wat hij voornamelijk heeft geleerd op zijn stage antwoordde hij: “Het was leuk om voor grote groepen te staan, maar ik heb vooral geleerd hoe het is om in een bedrijf te werken met klanten, collega’s en verantwoordelijkheden. De vaardigheden om voorlichting te geven bezit  je wel, maar het functioneren in een bedrijf, dat is echt nieuw”.

 

Teus is afgestudeerd bij het Kenniscentrum Noorderruimte. Daar heeft hij onderzoek gedaan naar de ervaren verbinding tussen junior medewerkers en het organisatiebureau Noorderruimte. Tijdens zijn afstuderen werkte hij nauw samen met studenten van andere studies. Van hen leerde hij anderen inzichten en kreeg hij verschillende handelswijzen te zien. Hierdoor kwam hij als het ware uit zijn eigen ‘TP-bubbel’.

Doorstuderen
“Ik ben heel nieuwsgierig en wil graag doorleren, ik wil meer weten en dieper op de stof ingaan”. Na zijn bachelor Toegepaste Psychologie ging Teus doorstuderen. “Ik ben nu de pre-master begonnen aan de RUG en ga daarna de master Work, Organizational and Personnel Psychology volgen. Straks ben ik overal voor geschoold. Ik ben dan zowel praktisch als academisch opgeleid, wat mij hopelijk aantrekkelijker maakt voor de arbeidsmarkt.

Tijdens de pre-master doet Teus fundamenteel onderzoek. Dit staat haaks op het praktijk onderzoek wat hij heeft gedaan op de opleiding Toegepaste Psychologie. “Ik wil uiteindelijk toch praktijkgericht onderzoek doen, om betekenisvol werk te kunnen leveren, waar ook daadwerkelijk wat mee gedaan kan worden”.

Tekst bijgewerkt 28-10-2019

Alumnus: Thomas Nijland

Student: 2007 - 2012
Bedrijf: Gezondheidscentrum Overdiep
Functie: POH-GGZ


Route

Thomas heeft de specialisatie Gezondheidspsychologie met plezier doorlopen. "Omdat we het eerste cohort waren miste ik wel enige diepgang, maar hier hebben we zelf voor gezorgd door een onderzoek te doen bij de GGZ in Assen." Tijdens zijn minor ‘conflicthantering’ heeft hij het mediator-assessment gehaald. Deze minor heeft hem de mogelijkheid gegeven om zijn gespreksvoering uit te breiden. Wel kon hij duidelijk merken dat dit een ‘rechtenstudie’ minor was.

"Ik heb stage gelopen bij het ‘Harm Jan Zondag Junior College’. Dit is een school die net buiten het ‘speciaal onderwijs’ viel. Hier ben ik er achter gekomen dat jeugd niet de tak van sport voor mij is, maar heb er wel met veel plezier gewerkt." Als afstudeerscriptie heeft Thomas een training ontworpen voor studenten die moeite hebben met de overgang van studie naar werk. Dit heeft hij gedaan bij het Studenten Service Centrum van de RUG. "Dit was erg leerzaam en het maakte mij nog enthousiaster over het psychologie vak."

Functie

"Momenteel ben ik werkzaam in ‘Gezondheidscentrum Overdiep’ in Appingedam. Hier ben ik werkzaam als POH-GGZ. Dit is een 1e-lijns psychologie functie binnen de huisartsenpraktijk. Elke dag heb ik intakes en herhaal consulten met patiënten. De 1e-lijn is voor mij de meeste leuke en leerzame plek voor een psycholoog omdat elke dag totaal anders is."

Redactie: De POH-GGZ lijkt een heel logische en goede plek voor de Toegepast Psycholoog. Toch is het nog niet altijd gemakkelijk om een dergelijke functie op de kop te tikken. Om een lans te breken voor de Toegepast Psycholoog als POH-GGZ schreef Esther Smits in 2015 in het verlengde van haar afstudeerscriptie dit artikel.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 9 mei 2016

Alumnus: Wimjan Verf

Student: 2007 - 2011
Bedrijf: Fier
Functie: Allround hulpverlener


Route
Wimjan koos in zijn derde jaar voor de specialisatie Jeugd. Dit is hem prima bevallen, alleen miste hij het praktische aspect. Deze heeft hij gelukkig later tijdens zijn stage op kunnen doen. Vervolgens heeft hij de minor Methoden en Technieken gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze sloot goed aan op de studie Toegepaste Psychologie omdat het voortborduurde op de onderzoeks- en statistiekcursussen binnen de opleiding.
Tijdens zijn stageperiode heeft Wimjan leerlingen van het speciaal onderwijs van het Augustinuscollege gecoacht en begeleid. Zijn werkzaamheden bestonden onder anderen uit het begeleiden van jongeren richting een maatschappelijke stage,het schrijven van nieuw beleid en het geven van trainingen. Hij heeft hier voornamelijk geleerd hoe om te gaan met problematiek van jongeren en hoe hij het beste kan inspelen op de hun hulpvraag. In het kader van zijn afstudeeronderzoek heeft hij zich bezig gehouden met het opzetten van een nieuw onderwijs-leerinstrument voor het VMBO.

Functie
Momenteel is Wimjan werkzaam bij Fier. Dit is een behandelcentrum dat zich richt op slachtoffers van geweld binnen relaties. Zij willen huiselijk geweld stoppen en voorkomen. Daarnaast bieden zij hulp bij de gevolgen van geweld. Wimjan bekleedt hier de functie van allround hulpverlener waar hij als groepsleider een groep cliënten begeleid. Zijn werkzaamheden zijn erg uiteenlopend en bestaan onder anderen uit het bewaken van het pedagogisch basisklimaat, draaien van mentorschappen, het motiveren van cliënten, samen eten met de cliënten en het assisteren bij therapieën. Wat Wimjan enthousiast maakt voor dit werk zijn de gevarieerde werkzaamheden, de grote verantwoordelijkheid van een pittige baan en het feit dat hij veel kan beteken voor zijn cliënten.

Dit artikel is bijgewerkt op 26 april 2016

Alumnus: Xander Waalewijn

Student: 2013 - 2018

Bedrijf: RUG
Functie: Master student


Het begin

De opleiding Toegepaste Psychologie vind ik persoonlijk en toegankelijk. Docenten waren makkelijk te benaderen en er was gelegenheid om met andere studenten samen te werken. Ik had echt het idee dat ik de docenten kende. Je word herinnerd aan het feit dat er een persoon voor de klas staat, niet een persoon die in het onderzoek imago is gestapt en alleen vanuit daar praat, wat gebeurt op de universiteit. Het was vooral een verrijking van mijn algemene kennis.

 

Het vak gedragsbeïnvloeding is mij bijgebleven en zag ik als super boeiend. In wezen zat er niet zoveel inhoud in. Ik kan me ook nog wel die trainingsontwerp opdrachten herinneren, dat jezelf moest gaan coachen. Daar werd het voor het eerst een beetje echt. Ik heb toen een mindfulness/coachtraject van zo’n drie sessies opgezet met het model van Seligman.

Ik koos in het derde jaar voor Arbeid en Gezondheid, maar dat vond ik te formeel/professioneel. Je werd daar echt klaargestoomd voor het bedrijfsleven. Daar kwam ik in de eerste paar weken achter. Daarnaast had ik op dat moment een complexe thuissituatie, dus ben ik gestopt met A&O. Ik ben er een half jaar tussenuit geweest, waarna ik mijn minor Eventmanagement ben gaan volgen. Daarna heb ik de specialisatie gezondheid gedaan.

 

De minor

In de minor Eventmanagement kwam ik erachter hoe goed de zaken geregeld zijn bij Toegepaste Psychologie, qua docenten die affiniteit hadden met het vak. Bij eventmanagement was dat anders. Veel docenten zaten bijvoorbeeld veel in het werkveld en deden dit er zo’n vier uur per week naast. Die zaten veel minder in de student/docent dynamiek. In de minor organiseer je tweeevenementen. Eén opdracht voer je uit voor een bestaande organisatie. Voor mij was dat bij de TT-run in Assen en wij deden daar de bedrijven loop. Je moest daar zorgen voor promotie, een dagindeling, een plattegrond en het eten. Daarnaast moest je een eigen event organiseren. Je ontwierp een opdracht die dan door een soort jury ging. Die jury ging dan bepalen of de opdracht goed genoeg was. Toen hebben we uiteindelijk een horroravond in de Papiermolen (Groningen) georganiseerd. Dat was supertof. Daar hebben we echt iets moois van gemaakt. Ik zie nu nog steeds evenementen van de minor langskomen die dan halverwege worden gecanceld. Wij hebben er echt wat vangemaakt en ik heb daar ook een mooie ervaring aan over gehouden.

    

De specialisatie Gezondheid

Ik heb daar motiverendegespreksvoering gehad. Dat vond ik een heel indrukwekkend vak, omdat dat veel ging over empathie en compassie. Niet de strikte psycholoog patiënt benadering. Daar heb ik veel van die trainingen opgevangen. Ik ben mij toen al vrij veel gaan verdiepen in mindfulness, dat paste goed in die specialisatie. 

  

De stage in het UMCG

Ik wist toen al dat ik naar de universiteit wilde, dus wilde ik iets kiezen wat mij daar al op zou voorbereiden. Toen heb ik gereageerd op een vacature van intranet die iets te maken had met de academische wereld en iets te maken had met wat mij interesseerde. Dat was toen mindfulness. Het was een onderzoeksstage binnen het UMCG, wat inhield dat je vooral de uitvoerende onderzoeksassistent bent. Ik liep mee met meerdere projecten van PhD studenten. Ik heb bijvoorbeeld in een dorpvragenlijsten afgenomen. Ik heb vragenlijsten moeten invoeren. Ik heb zelfs van die dingen als flyers maken gedaan. Tegelijkertijd kreeg ik wel de mogelijkheid om mee te lopen met een mindfulness trainer. Ik heb veel met haar kunnen praten over hoe ze dat doet en hoe ze daar beland was. Daarnaast kon ik mijn eigen data verwerken over een pilot van datzelfde onderzoek. Achteraf gezien had ik daar totaal niet de passende statistischekennis voor. Ze vonden dat prima, ik kon een beetje ‘klooien’. Ik heb gewaardeerd dat dit kon. Ik heb daar wel mijn interesse voor mindfulnesstrainerschap ontdekt. Ik weet niet of ik een mindfulness training binnen het ziekenhuis zou willen doen, maar ik heb daar wel veel kunnen leren over het grijze gebied tussen een strikt wetenschappelijke mindfulness trainer en een strikt boeddhistische monnik. Daarnaast heeft het ook mijn geloof in die methode van therapie doen versterken.

 

De afstudeerfase

Dat was heel boeiend. Ik heb met mensen gepraat over drugs. Ik heb drie uur lang gesprekken zoals dit gevoerd. De opdrachtgever verlangde die diepte-interviews. In totaal vijfendertig. Dus zo’n zeventien interviews per persoon. Het was eigenlijk de bedoeling om een categorisch systeem te maken voor verschillende profielen van XTC-gebruikers, zoals een incidenteel festival gebruiker of een poly druggebruiker. Daar zijn allerlei technieken voor, maar dat was veel te ingewikkeld. Uiteindelijk hebben we het chronologisch gebruik van XTC in kaartgebracht. Dat was heel boeiend.

 

Doorstuderen

Ik ben verder gaan studeren. Ik heb niet per se het idee dat de universiteit beter onderwijs levert. Men denkt dat als je aan de universiteit hebt gestudeerd, je hoger in beroepsstatus bent dan hbo. Ik weet niet of dat echt waar is. Ik leer steeds meer studenten kennen op de premaster die nooit naar binnen hoeven te kijken tijdens hun studie. Die zijn alleen maar bezig met wat er aan andere mensen mankeert. “Hoe kun je de externe wereld onderzoeken, zonder ook maar op enig moment stil te staan bij hoe jouw eigen relatie met het leven is”? Dat is er niet bij die studenten. Het is puur rationeel, zieke mensen onderzoeken.

Wanneer er honger voor kennis is, zou ik iemand aanraden om door te studeren. Als iemand mij vraagt wat voor ervaring ik heb opgedaan binnen het werkveld, dan is dat echt minimaal. Je moet je beseffen dat je heel veel geld betaald om boeken te kunnen lezen, that’s it. Het is niet dat je bepaalde vaardigheden leert die je nog niet had.

  

Tekst bijgewerkt op 7-11-2019